630/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 1 § 1 mom. 1 punkten, 11 och 12 § och 26 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas, om inte något annat stadgas i lag, på

1) revision av sammanslutningar och stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1336/1997), (bokföringsskyldiga), samt


11 §
Skyldighet att välja godkänd revisor

Utöver vad som i någon annan lag bestäms om skyldighet att välja revisor, skall bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ välja minst en godkänd revisor, om sammanslutningen eller stiftelsen uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 340 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 680 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod i medeltal har haft flera än 10 anställda.

Endast en godkänd revisor kan väljas till revisor i en sammanslutning eller stiftelse som uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 2 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 4 200 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod har haft i medeltal flera än 50 anställda.

12 §
Skyldighet att välja CGR-revisor eller CGR-sammanslutning

Minst en av de revisorer som bolagsmännen, bolagsstämman eller motsvarande organ väljer skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning, om sammanslutningen har satt i omlopp värdepapper som är föremål för offentlig handel så som avses i värdepappersmarknadslagen (495/1989), eller om sammanslutningen eller stiftelsen uppfyller minst två av följande tre villkor:

1) balansomslutningen enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 25 000 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning enligt bokslutet för föregående räkenskapsperiod överstiger 50 000 000 euro, samt

3) sammanslutningen eller stiftelsen under föregående räkenskapsperiod har haft i medeltal flera än 300 anställda.

26 §
Skiljande av revisor från hans uppdrag och revisors avgång

En revisor kan under mandattiden lämna sitt uppdrag genom att meddela sammanslutningen eller stiftelsen att han avgår. Revisorn skall anmäla sin avgång för registrering inom två veckor efter att han har tillställt sammanslutningen eller stiftelsen sitt meddelande. Avgår revisorn på detta sätt eller skiljs han från sitt uppdrag under mandattiden, skall han till sammanslutningen eller stiftelsen lämna en redogörelse för sin verksamhet fram till den tidpunkt då han avgår, om detta inte med hänsyn till omständigheterna är onödigt.Denna lag träder i kraft den 31 december 2001.

Lagen tillämpas första gången på revisionen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2002 eller därefter.

RP 189/2000
EkUB 10/2001
RSv 81/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.