614/2001

Given i Helsingfors den 5 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av 14 och 28 § förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 14 december 1998 om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 14 § 1 och 2 mom. samt rubriken för 28 § och 28 § 1 mom. som följer:

14 §
Behörighet för lärare i gemensamma studier

Behörig att meddela sådan undervisning enligt 12 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga studier, humanistisk-samhällsvetenskapliga studier samt gymnastik och andra konst- och färdighetsämnen samt hälsokunskap som är nödvändig för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen, i vilken ingår minst 55 studieveckors eller motsvarande studier i ett undervisningsämne och minst 35 studieveckors eller motsvarande studier i andra undervisningsämnen, eller som har avlagt diplomingenjörsexamen i något lämpligt utbildningsprogram, samt

2) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.

Behörig att undervisa i andra konst- och färdighetsämnen än gymnastik, i humanistisk-samhällsvetenskapliga studier, studier i informations- och kommunikationsteknik som ingår i de matematisk-naturvetenskapliga studierna samt i hälsokunskap är utan hinder av 1 mom. 1 punkten även den som har avlagt lämplig högskoleexamen.


28 §
Övergångsbestämmelser om undervisningen i modersmål och litteratur samt bildkonst och om studiehandledning

Den som enligt de bestämmelser som gäller när denna förordning träder i kraft eller enligt denna förordning är behörig att meddela undervisning i modersmålet är fortfarande behörig att undervisa i modersmål och litteratur, om han eller hon uppfyller de övriga behörighetsvillkor som föreskrivs för uppgiften. Behörig att meddela undervisning i bildkonst i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet är på motsvarande sätt den som är behörig att undervisa i teckning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001

Behörig att meddela undervisning i hälsokunskap i den grundläggande utbildningen till slutet av juli 2012 är utan hinder av 5 § även den som den 1 augusti 2002 är behörig att meddela undervisning i biologi, huslig ekonomi, gymnastik eller samhällskunskap eller undervisning i psykologi i gymnasiet. Dessutom är den som före den 1 augusti 2002 har utsetts att slutföra studier i något av de undervisningsämnen i utbildningen för ämneslärare som nämns i föregående mening, efter slutförd utbildning behörig att under ovan nämnda övergångsperiod meddela undervisning i hälsokunskap om han eller hon uppfyller de övriga behörighetsvillkor som krävs av ämneslärare.

Behörig att meddela undervisning i hälsokunskap i gymnasiet till slutet av juli 2011 är utan hinder av 10 § även den som när denna förordning träder i kraft är behörig att meddela undervisning i biologi, gymnastik eller psykologi eller undervisning i huslig ekonomi i den grundläggande utbildningen. Dessutom är den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra studier i något av de undervisningsämnen i utbildningen för ämneslärare som nämns i föregående mening, efter slutförd utbildning behörig att under ovan nämnda övergångsperiod meddela undervisning i hälsokunskap om han eller hon uppfyller de övriga behörighetsvillkor som krävs av ämneslärare.

Behörig att meddela undervisning i hälsokunskap i yrkesutbildningen till slutet av juli 2011 är utan hinder av 14 § även den som när denna förordning träder i kraft är behörig att meddela sådan undervisning i gymnastik och hälsokunskap som avses i 12 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning (630/1998). Dessutom är den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra studier som ger gymnastiklärarbehörighet, efter slutförd utbildning behörig att under ovan nämnda övergångsperiod meddela undervisning i hälsokunskap om han eller hon uppfyller de övriga behörighetsvillkor som krävs av lärare i gemensamma ämnen.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juli 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Äldre regeringssekreterare
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.