612/2001

Given i Helsingfors den 5 juli 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om försvarshögskolan

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

upphävs i förordningen den 20 juli 1992 om försvarshögskolan (668/1992) 26 och 29 b §, dessa lagrum sådana de lyder, 26 § i förordning 888/1997 och 29 b § i förordning 1304/1996,

ändras 1 § 1 mom., 4 §, rubriken för 3 kap., 9―13 §, rubriken för 4 kap., 14 och 15 §, 17 a § 1 mom. samt 17 c, 20, 22―24 och 28 §,

av dessa lagrum 10, 12, 20 och 24 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 888/1997, 13 § sådan den lyder i sistnämnda förordning och i nämnda förordning 1304/1996 samt rubriken för 4 kap., 14 och 15 § samt 17 a § 1 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 888/1997 och 17 c § sådan den lyder i förordning 599/1999, samt

fogas till förordningen nya 10 a, 11 a och 12 a § samt ovanför 17 a § en ny rubrik för 4 a kap., varvid det nuvarande 4 a kap. blir 4 b kap., som följer:

1 §

Försvarshögskolan planerar och ordnar undervisningen inom undervisningsprogrammet för officerare. Denna undervisning kan under ledning av försvarshögskolan också ges vid försvarsgrenarnas, vapenslagens och verksamhetsområdenas skolor.


4 §

Om försvarshögskolans ställning och ledningsförhållanden i militära kommandomål bestämmer kommendören för försvarsmakten. Högskolans interna ordning är militärisk.

3 kap.

Grundexamensavdelningen

9 §

Vid grundexamensavdelningen ordnas utbildningsprogrammet för officerare, vilket innefattar grundstudier för officer, kandidatexamen i militärvetenskaper, vilken är en lägre högskoleexamen för officer, och magisterexamen i militärvetenskaper, vilken är en högre högskoleexamen för officer.

Till de studier som leder till examina kan höra

1) grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier i olika läroämnen och helheter som jämställs med läroämnen,

2) mångvetenskapliga studiehelheter,

3) allmänna studier och språkstudier,

4) studier som hör till vetenskaplig utbildning och ett forskningsarbete, samt

5) studier som ger yrkesfärdighet.

En studerande kan enligt vad högskolan beslutar räkna sig till godo studier som han eller hon slutfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola eller vid en annan läroanstalt samt ersätta sina studier med andra studier på samma nivå. Av de under beväringstjänsten fullgjorda studierna inom utbildningen för ledare och utbildare samt inom försvarsgrens- och vapenslagsstudierna får studeranden räkna sig till godo högst 20 studieveckor.

10 §

Som studerande vid utbildningsprogrammet för officerare kan antas en sökande som, utöver det som föreskrivs i 10 a § lagen om försvarsmakten (402/1974),

1) har fullgjort reservofficersutbildning,

2) är behörig för studier som leder till högskoleexamen enligt universitetsförordningen (115/1998),

3) i fråga om sin psykiska och fysiska kondition och sin hälsa samt sina levnadsvanor är lämplig för officersyrket, samt

4 ) godkänts i lämplighetstest och prov som bestäms i instruktionen.

Som studerande vid utbildningsprogrammet för officerare kan dessutom antas en sökande som har fullgjort reservunderofficersutbildning och som uppfyller kraven enligt 1 mom. 2―4 punkten, om personen i fråga innan studierna inleds fullgör reservofficersutbildning.

10 a §

Målet för grundstudierna för officer är att studerandena tillägnar sig

1) förmåga att arbeta i vapenslags- och utbildaruppgifter under fredstid,

2) grunderna i de läroämnen och med läroämnen jämställbara helheter som ingår i officersexamina,

3) förmåga att arbeta i uppgifter som sköts av vicechefen för en grundenhet vid försvarsmaktens krigstida trupper, samt

4) erforderliga kommunikativa färdigheter.

11 §

De studier som krävs för lägre högskoleexamen för officer omfattar sammanlagt minst 120 studieveckor. I examen ingår grundstudierna för officer, vilka omfattar minst 60 studieveckor. Till examen hör som lärdomsprov en avhandling.

11 a §

Målet för den utbildning som leder till lägre högskoleexamen för officer är att studerandena tillägnar sig

1) god kännedom om grunderna i de läroämnen och med läroämnen jämställbara helheter som ingår i examen,

2) förmåga att arbeta i försvarsmaktens krigstida trupper i uppgifter som sköts av chefen för en grundenhet,

3) förmåga att arbeta i uppgifter som sköts av ledningen på mellannivå och i expertuppgifter under fredstid samt grunderna för förmågan att arbeta i internationella uppgifter som sköts av grundenhetsbefäl,

4) den vetenskapliga forskningens grunder och förutsättningar att följa utvecklingen på området, samt

5) tillräckliga kommunikativa färdigheter.

12 §

De studier som krävs för högre högskoleexamen för officer omfattar minst 160 studieveckor. Försvarshögskolan ordnar utbildningen så att en studerande kan avlägga examen på fyra läsår.

I studierna ingår studierna för lägre högskoleexamen för officer. Till examen hör som lärdomsprov en avhandling pro gradu.

12 a §

Målet för den utbildning som leder till högre högskoleexamen för officer är att

1) ge studerandena goda kunskaper i det huvudämne eller de med läroämnen jämställbara helheter som ingår i examen samt göra dem förtrogna med grunderna i de övriga läroämnen som krävs för examen,

2) ge studerandena förmåga att arbeta i försvarsmaktens krigstida trupper i uppgifter som sköts av truppenhetsbefälet,

3) ge studerandena förmåga att arbeta i uppgiften som chef för en grundenhet under fredstid och i internationella uppgifter som sköts av grundenhetsbefälet,

4) göra studerandena förtrogna med vetenskapliga metoder och ge dem förutsättningar att tillämpa vetenskaplig kunskap, samt

5) ge studerandena färdigheter för vetenskaplig påbyggnadsutbildning.

13 §

Den som studerar för att avlägga lägre högskoleexamen för marinofficer vid flottlinjen skall fullgöra vaktstyrmans utbildning, och den som studerar vid tekniska linjens studieriktning för maskinlära skall fullgöra vaktmaskinmästarutbildning enligt förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997).

Av den som utbildas till officer för flygtjänstuppgifter fordras dessutom det som bestäms i förordningen om militär luftfart (387/1996).

4 kap.

Avdelningen för påbyggnadsexamina

14 §

Vid avdelningen för påbyggnadsexamina avläggs generalstabsofficersexamen.

15 §

Generalstabsofficersexamen består av studier vid stabsofficerskursen och generalstabsofficerskursen. De studier som krävs för examen omfattar minst 90 studieveckor.

För avläggande av generalstabsofficersexamen kan antas en sökande som har avlagt högre högskoleexamen eller officersexamen före år 1995 och som är lämplig för sådan utbildning som krävs för de högsta officersuppgifterna.

4 a kap.

Doktorsexamen i militärvetenskaper

17 a §

För avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper kan antas en sökande som har avlagt generalstabsofficersexamen. Av särskilda skäl kan antas en sökande som har en vid någon annan högskola avlagd högre högskoleexamen.


4 b kap.

Avdelningen för kompletterande utbildning

17 c §

Försvarshögskolan kan under de förutsättningar som anges i instruktionen anta en person som före 1995 har avlagt officersexamen som studerande för komplettering av sin examen till en högre högskoleexamen enligt denna förordning. Studeranden får på det sätt som anges i instruktionen räkna sig till godo studieprestationer som ingår i en officersexamen som har avlagts och i vidareutbildning som har fullgjorts före år 1995.

20 §

Om det antal studerande per kurs som antas för avläggande av examina vid försvarshögskolan och till kompletteringskurserna beslutar huvudstaben.

22 §

Begäran om rättelse som gäller bedömning av en studieprestation eller motsvarande beslut om studierna skall göras hos försvarshögskolan inom 14 dagar från den tidpunkt då studeranden har haft möjlighet att ta del av resultaten av bedömningen samt av det sätt på vilket bedömningsprinciperna tillämpats eller beslutet om de ovan avsedda studierna fattats i fråga om honom eller henne.

23 §

Innan studierna avbryts eller en studerande avstängs skall studeranden och lärarrådet höras. Studeranden skall meddelas orsaken till avbrytandet av studierna eller avstängningen.

24 §

En studerande vid grundexamensavdelningen får för den tid studierna pågår utan ersättning undervisning, inkvartering, kost, beklädnad samt studie- och övningsmaterial. Försvarsministeriet bestämmer om hälsovård, dagtraktamente, resekostnadsersättning samt arvoden som skall betalas för det ansvar och den fara som särskilda tjänsteåligganden medför.

För undervisningen vid avdelningen för påbyggnadsexamina och avdelningen för kompletterande utbildning tas inte ut kursavgifter eller övriga avgifter hos studerande som är anställda vid försvarsförvaltningen eller gränsbevakningsväsendet.

28 §

En sökande som är missnöjd med antagningen av studerande till högskolan får skriftligen söka rättelse hos försvarshögskolan inom 14 dagar från det resultatet av antagningen offentliggörs. När resultaten offentliggörs skall det meddelas hur sökanden kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne samt hur rättelse yrkas. Resultatet av antagningen får inte med anledning av ett rättelseyrkande ändras till nackdel för den som har antagits som studerande.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

När denna förordning träder i kraft fortsätter den som studerar för avläggande av institutofficersexamen sina studier vid Markstridsskolan. Vid Markstridskolan ges också kompletterande utbildning enligt utbildningsprogrammet för institutofficer.

Försvarshögskolan kan som studerande anta en person som har avlagt institutofficers- eller befattningsofficersexamen för komplettering av sin examen till sådan lägre eller högre högskoleexamen för officer som avses i denna förordning. Studeranden kan på det sätt som bestäms i instruktionen räkna sig till godo studieprestationer som ingår i institutofficersexamen och i vidareutbildning som studeranden har fullgjort eller studieprestationer som har avlagts vid ett universitet eller en högskola och som är lämpliga för området.

En officersexamen som efter år 1994 och före år 2005 har avlagts vid försvarshögskolan är en i denna förordning avsedd högre högskoleexamen för officer.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juli 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Yngre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.