605/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av 2 och 3 § lagen om samförvaltning i hyreshus

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 juli 1990 om samförvaltning i hyreshus (649/1990) 2 § 1 mom. och 3 §, av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1196/1993, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på hyreshus som omfattas av de begränsningar i fråga om användning och överlåtelse som avses i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus (1190/1993) eller i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).


3 §
Boendestämma

De boende och övriga lägenhetsinnehavare i det eller de hus som hör till en hyresbestämningsenhet som har bildats för hyresbestämning utövar sin beslutanderätt enligt denna lag vid boendestämmor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 181/2000
MiUB 3/2001
RSv 55/2001

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.