595/2001

Given i Helsingfors den 28 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av skolmjölksstöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 och 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Syfte

I denna förordning ges närmare bestämmelser om den nationella verkställigheten av det stöd som beviljas för leveranser av vissa mjölkprodukter till skolelever och som fastställs i följande förordningar av rådet och kommissionen:

a) rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk ock mjölkprodukter (nedan rådets förordning)

b) kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter till skolelever (nedan kommissionens förordning)

2 §
Förmånstagare

Förmånstagare kan vara elever som går i skolan regelbundet och som hör till någon av följande grupper:

a) elever i förskoleundervisningen

Som elever i förskoleundervisningen anses barn över tre år som terminens första skol- eller verksamhetsdag i augusti och januari är inskrivna vid ett daghem eller i en skola och får förskoleundervisning, med undantag av de barn som nämns i b-punkten i detta moment.

b) elever i grundskolan

c) elever i skolor på mellanstadiet

Subventionerade mjölkprodukter får även användas vid tillagning av måltider.

Med avvikelse från det som bestäms i 2 mom. får distributionsenheterna inte använda de subventionerade mjölkprodukterna vid tillagning av måltider.

På motiverad begäran från en distributionsenhet kan jord- och skogsbruksministeriet dock ge distributionsenheten tillstånd till avvikelse från 3 mom.

I denna förordning avses med "distributionsenhet" följande när en leverantör eller kommun ansöker om stöd:

a) en produktförmedlare som inte har stödberättigade elever, till exempel ett ålderdomshem, en hälsovårdscentral eller ett kommunalt centralkök

b) ett skol- eller daghemskök som lagar mat även till andra än stödberättigade enheter.

3 §
Stödberättigade mjölkprodukter

Stöd kan beviljas för mjölk och mjölkprodukter som ingår i kategorierna I―VII i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2707/2000.

4 §
Högsta subventionerade kvantitet

Vid beräkningen av den högsta kvantiteten på 0,25 liter enligt artikel 5 i kommissionens förordning beaktas följande omständigheter:

a) de totala kvantiteter mjölkprodukter som är stödberättigade under den period ansökan gäller

b) antalet stödberättigande elever eller barn som den första skol- eller verksamhetsdagen på terminen (i augusti och januari) är inskrivna i en skola eller vid ett daghem. Detta antal används hela terminen vid ansökan om stöd.

c) skol- och verksamhetsdagar under den period ansökan gäller.

5 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Ansökan om stöd kan göras av:

a) skolan,

b) den myndighet som ansvarar för skolan och som ansöker om stöd för de produkter som delas ut till elever eller

c) en produktleverantör som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt.

De skolor och daghem som ordnar undervisning för förmånstagarna får med ha endast en fullmakt för varje kalendermånad de stödtagare som avses i 1 mom.

Utan att tillämpningen av 2 mom. begränsas kan två ansökningar gällande en och samma termin inte godkännas från en sådan sökande som fastställs i 1 mom. a- och b-punkten.

De sökande som fastställs i 1 mom. a- och b-punkten skall i stödansökan lämna de uppgifter som anges i 4 § b- och c-punkten. Uppgifterna skall basera sig på skriftliga dokument som skall hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheterna. En sökande som fastställs i 1 mom. c-punkten i denna paragraf skall i stödansökan lämna de i 4 § b- och c-punkten fastställda uppgifterna, som baserar sig på den anmälan som förmånstagarnas skola, daghem eller kommun gjort. Dessa uppgifter skall hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheterna.

6 §
Godkännande av sökanden

Skolorna, daghemmen, distributionsenheterna samt de stödsökande kommunerna och produktleverantörerna skall registrera sig vid jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet innan stödet inleds. Registreringen innebär att förmånstagaren eller stödtagaren har möjlighet att ansöka om stödet i fråga.

Genom undertecknandet av registreringsblanketten ger den som ansöker om registrering en förbindelse i enlighet med artiklarna 8 och 9 i kommissionens förordning. En enhet som blivit godkänd skall utan dröjsmål till jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet meddela ändringar i de uppgifter som hänför sig till registreringen.

7 §
Allmänna villkor för godkännande

När leverantören söker stöd skall detta direkt återspegla sig i det pris som förmånstagaren betalar. Leverantören skall ha ett tvåprissystem där förmånstagaren har möjlighet att beställa stödberättigade mjölkprodukter antingen till ett normalt eller subventionerat pris.

Om stödet söks av en sökande som anges i 5 § b- eller c-punkten skall distributionsenheten ansöka om registrering enligt 6 §.

8 §
Anhållande om utbetalning

Sökande enligt 5 § 1 mom. a- och b-punkten kan anhålla om utbetalning två gånger per år efter varje termin. Anhållandena om utbetalning som gäller höstterminen kan omfatta kalendermånaderna 8―12. Anhållandena om utbetalning för vårterminen kan omfatta kalendermånaderna 1―7.

Sökande enligt 5 § 1 mom. c-punkten kan anhålla om utbetalning efter varje kalendermånad.

Anhållan om utbetalning skall göras på en stödansökningsblankett som fås från jord- och skogsbruksministeriets interventionsenhet.

Om stöd söks av en sökande som fastställs i 5 § b- eller c-punkten, skall följande uppgifter fogas till stödansökan:

a) enskilda skolor och daghem

- den period ansökan gäller samt år

- sökandens namn

- sökandens registernummer

- namn och registernummer på den skola eller det daghem som en leverantör under den period ansökan gäller har levererat subventionerade produkter till eller som en kommun ansökt om stöd för samt uppgifter enligt 4 § b- eller c-punkten om skol- och verksamhetsdagar samt om antalet elever eller barn

- de produktmängder som under den period ansökan gäller har köpts till stödberättigade elever eller barn i en skola eller ett daghem, de sammanlagda stöden produktvis enligt produktnummer och det totala stödet

- mjölken anges i liter, yoghurten i kilogram yoghurt och osten i kilogram ost.

b) centralkök och distributionsenheter

- den period ansökan gäller samt år

- sökandens namn

- sökandens registernummer

- namn och registernummer på det centralkök eller den distributionsenhet som en leverantör under den period ansökan gäller har levererat subventionerade produkter till eller som en kommun ansökt om stöd för

- uppgifter enligt 4 § b eller c punkten om skol- och verksamhetsdagar samt om antalet elever eller barn i de skolor och daghem som lyder under centralköket eller distributionsenheten

- de produktmängder som under den period ansökan gäller har köpts till stödberättigade elever eller barn vid ett centralkök eller en distributionsenhet, de sammanlagda stöden produktvis enligt produktnummer och det totala stödet

- mjölken anges i liter, yoghurten i kilogram yoghurt och osten i kilogram ost.

9 §
Övervakningsåtgärder

Tullverket utövar med stöd av ett avtal mellan jord- och skogsbruksministeriet och finansministeriet tillsyn över sökande enligt 5 § c-punkten. Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar och Ålands länsstyrelse utövar på förordnande av jord- och skogsbruksministeriet tillsyn i fråga om sökande enligt 5 § a- och b-punkten samt förmånstagare under sökandena enligt 5 § b- och c-punkten.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 juli 2001. De åtgärder för förberedandet av stödsystemen som avses i förordningen får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Saatsi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.