594/2001

Given i Helsingfors den 28 juni 2001

Statsrådets förordning om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 24 § 1 mom. lagen den 2 februari 2001 om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål (101/2001):

Tagning av organ och vävnad från en levande givare
1 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att ta organ eller vävnad från en levande människa för behandling av en annan människas sjukdom eller kroppsskada skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård i vilken tagningen av organet eller vävnaden avses ske.

2 §

Till en ansökan enligt 1 § som gäller tagning av organ eller vävnad som inte återbildas från en myndig givare som har fyllt 18 år skall fogas

1) utredning om att givaren har informerats om ingreppets betydelse och verkningar för givaren och mottagaren,

2) utredning om att givaren har informerats om att samtycket är frivilligt och kan återkallas när som helst före tagningen av organet eller vävnaden,

3) givarens skriftliga samtycke till att organet eller vävnaden får tas,

4) utlåtanden av den specialläkare som fattar beslut om tagningen samt en specialläkare i psykiatri, av vilka skall framgå givarens hälsotillstånd och lämplighet som givare,

5) utlåtande av den specialläkare som behandlar mottagaren, av vilket skall framgå mottagarens hälsotillstånd, transplantationens betydelse såsom behandlingsmetod för sjukdomen i fråga och mottagarens lämplighet för transplantationen samt mottagarens släktskap med givaren,

6) utredning om det organ eller den vävnad som tagningen avses gälla.

3 §

Av en ansökan enligt 1 §, som gäller tagning av vävnad som återbildas från en givare som är minderårig eller handikappad skall fogas

1) utredning om att vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare och givaren, om det med hänsyn till givarens ålder och utvecklingsnivå eller annars är möjligt, har informerats om ingreppets betydelse och verkningar för givaren och mottagaren,

2) utredning om givarens åsikt, om det med hänsyn till givarens ålder och utvecklingsnivå eller annars är möjligt,

3) ett av vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare undertecknat skriftligt samtycke till att organet eller vävnaden får tas,

4) vid behov utredning om vem som är laglig företrädare,

5) utlåtande av en specialläkare om givarens utvecklingsnivå och hälsotillstånd samt lämplighet som givare, vid behov dessutom ett utlåtande av en specialläkare i barnpsykiatri, ungdomspsykiatri eller psykiatri om givarens psykiska hälsotillstånd och lämplighet som givare,

6) utredning om de särskilda orsakerna till att organet eller vävnaden skall få tas; av utredningen skall framgå mottagarens sjukdom och möjligheterna att behandla den samt mottagarens släktskap med givaren,

7) utredning om det organ eller den vävnad som återbildas och som tagningen avses gälla.

Tillvaratagning av organ eller vävnader som avlägsnats i samband med avbrytande av havandeskap eller missfall
4 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att för medicinska ändamål ta till vara organ och vävnader som avlägsnats i samband med avbrytande av havandeskap eller missfall skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård vid vilken tillvaratagningen sker.

5 §

Till en ansökan enligt 4 § skall fogas utredning om

1) de organ och vävnader som tillvaratagningen avses gälla,

2) tillvaratagningsingreppet,

3) den särskilda medicinska orsaken till tillvaratagningen,

4) hur man ber om kvinnans samtycke

5) att de läkare som deltar i vården inte deltar i beslut om tillavaratagning eller användning

6) vid vårdtillfället kvinnans släktskap med mottagaren

7) var en eventuell vidarehantering av organen och vävnaderna sker,

8) vem som ansvarar för verksamheten i de olika skedena av hanteringen av organen och vävnaderna,

9) verksamhetens omfattning och kontinuitet.

Forskning i anslutning till obduktion
6 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att använda kroppen efter en avliden eller att ta den avlidnes organ och vävnader för medicinsk forskning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller den länsstyrelse som svarar för utförandet av obduktionen.

7 §

Till en ansökan enligt 6 § skall fogas utredning om

1) de organ och vävnader som användningen eller tagningen avses gälla,

2) det ingrepp som eventuellt måste göras,

3) den särskilda medicinska orsaken till forskningen,

4) var en eventuell vidarehantering av organen och vävnaderna sker,

5) vem som ansvarar för verksamheten i de olika skedena av hanteringen av organen och vävnaderna,

6) verksamhetens omfattning och kontinuitet.

Undervisning i anslutning till obduktion
8 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att använda kroppen efter en avliden eller att ta den avlidnes organ och vävnader för medicinsk undervisning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller den länsstyrelse som svarar för utförandet av obduktionen.

9 §

Till en ansökan enligt 8 § skall fogas

1) utlåtande av en sakkunnig som företräder ifrågavarande specialområde inom undervisningen, av vilket skall framgå det särskilda medicinska behovet av och den särskilda medicinska orsaken till användning av kroppen efter en avliden,

2) utredning om hur kroppen efter en avliden används i undervisningen, samt

3) verksamhetens omfattning och kontinuitet.

Ändrad användning av organ och vävnader
10 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att använda organ och vävnader för annat medicinskt ändamål än det för vilket de har tagits skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård för vars verksamhet organen eller vävnaderna har tagits eller tagits till vara.

11 §

Till en ansökan enligt 10 § skall fogas utredning om

1) organ eller vävnader som avses bli använda för något annat ändamål än det för vilket de har tagits,

2) orsaken till att organen eller vävnaderna inte har kunnat användas för det ursprungliga ändamål för vilket de har tagits,

3) det nya medicinska ändamål som organen eller vävnaderna avses bli använda för,

4) var en eventuell vidarehantering av organen och vävnaderna sker,

5) vem som ansvarar för verksamheten i de olika skedena av hanteringen av organen och vävnaderna,

6) verksamhetens omfattning och kontinuitet.

Användning av vävnadsprov för forskning
12 §

Tillstånd av Rättsskyddscentralen för hälsovården att använda vävnadsprov för medicinsk forskning skall sökas av den verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård, den inrättning eller den länsstyrelse för vars verksamhet vävnadsproven har tagits eller vid vilken forskningen utförs.

13 §

Till en ansökan enligt 12 § skall fogas utredning om

1) vävnadsprov som avses bli använda i forskningen,

2) undersökningar som vävnadsproven är avsedda att undergå,

3) vilken mängd vävnadsprov som behövs, forskningens omfattning och hur länge forskningen pågår,

4) den särskilda medicinska orsaken till forskningen,

5) var en eventuell vidarehantering av vävnadsproven sker,

6) vem som ansvarar för verksamheten i de olika skedena av hanteringen av vävnadsproven.

Anvisningar
14 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

Ikraftträdande
15 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Åtgärden som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Harri Sintonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.