586/2001

Given i Nådendal den 29 juni 2001

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 17 § 2 mom.,

ändras 22 § 2 mom., 87 § och 116 § 2 mom. 3 punkten, samt

fogas till 20 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 108 a § som följer:

20 §
Statliga myndigheter

Finlands miljöcentral är behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

22 §
Tillsynsmyndigheter

Arbetarskyddsmyndigheterna, hälsoskyddsmyndigheterna och de tillsynsmyndigheter som avses i produktsäkerhetslagen övervakar iakttagandet av de förordningar av statsrådet som avses i 13 § 1 mom. 2 punkten och 108 a § 3 mom. enligt vad som närmare bestäms i dem.


87 §
Beslut om förbud eller åläggande som gäller ämnen, preparat, produkter, anläggningar och maskiner

Om det har skett en överträdelse av en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 13 § 1 mom. 2 punkten eller 15 §, kan miljöministeriet

1) förbjuda tillverkaren, importören eller någon annan som släpper ut varan i fråga på marknaden eller den som utför underhåll på en anläggning eller hanterar ett ämne att fortsätta sin verksamhet,

2) förbjuda mot bestämmelserna stridande användning, tillverkning, saluföring, försäljning eller annan överlåtelse av ett ämne, ett preparat, en produkt, en anläggning eller en maskin,

3) ålägga den som har handlat i strid med förordningen att se till att ämnet, preparatet, produkten, anläggningen eller maskinen fås att stämma överens med bestämmelserna eller att annars fullgöra sin skyldighet,

4) ålägga den som har handlat i strid med förordningen att överlämna ämnet, preparatet, produkten, anläggningen eller maskinen eller en del därav för att på behörigt sätt behandlas som avfall.

Om ett ämne, ett preparat, en produkt, en anläggning eller en maskin som avses i 1 mom. har släppts ut på marknaden, kan ministeriet ålägga den som handlat i strid med förordningen att återkalla dem från marknaden och vidta åtgärder som avses i 1 mom.

Finlands miljöcentral beslutar om förbud eller åläggande enligt 1 och 2 mom. när överträdelsen gäller Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet, en förpliktelse enligt 108 a § eller en förordning av statsrådet utfärdad med stöd av 15 § för att skydda ozonskiktet eller en förordning av statsrådet utfärdad med stöd av 108 a §. Förbud mot användning av en enskild anläggning som strider mot bestämmelserna meddelas eller åläggande att uppfylla underhållsskyldighet ges dock av en tillsynsmyndighet som avses i 22 § 1 mom.

108 a §
Särskilda bestämmelser för att förebygga utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet

Den som utför underhåll på anläggningar som innehåller kylmedier eller lösningsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet eller på släcknings- och brandbekämpningsanläggningar med sådant innehåll, den som hanterar ämnen som används i dem eller den som sköter avfallshantering skall ha tillräcklig behörighet när det gäller att förebygga utsläpp av de ämnen som används i anläggningen.

En verksamhetsutövare som bedriver underhållsverksamhet eller hantering av ämnen skall utse en ansvarig som skall vara i huvudsaklig anställning hos den ifrågavarande verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren skall dessutom ha sådana anläggningar och redskap som förutsätts för tillbörlig underhållsverksamhet. Verksamhetsutövaren skall för övervakningen göra en anmälan till säkerhetsteknikcentralen om vilken behörighet den ansvarige har samt om verksamhetens karaktär och om arbetsredskapen.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om

1) behörighetskrav för ovan avsedda ansvariga i fråga om utbildning och erfarenhet samt om behörighetskrav för de arbetstagare som utför underhåll,

2) innehållet i den i 2 mom. avsedda anmälan och om anmälningsförfarandet,

3) anläggningar och redskap som behövs inom underhållsverksamheten och avfallshanteringen,

4) övervakningen av de anläggningar och den underhållsverksamhet som avses i denna paragraf.

Vad som bestäms i denna paragraf tillämpas även på underhåll och avfallshantering i fråga om anläggningar som innehåller andra fluorkolväten än sådana som bryter ned ozonskiktet. Genom förordning kan dessutom föreskrivas om skyldighet att ta till vara fluorkolväten.

116 §
Straffbestämmelser

Den som på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet


3) åsidosätter sin skyldighet som följer av Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ned ozonskiktet, eller handlar i strid med 108 a § eller en förordning som utfärdats med stöd av den, eller


skall, om strängare straff för gärningen inte bestäms på något annat ställe i lag, för brott mot miljöskyddslagen dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 5 juli 2001.

Skyldigheterna enligt 108 a § 1 och 2 mom. gäller från ingången av 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 76/2001
MiUB 5/2001
RSv 70/2001
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000, EGT nr L 244, 29.9.2000, s. 1

Nådendal den 29 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Satu Hassi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.