568/2001

Given i Helsingfors den 25 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 21 december 2000 om import och export av animaliskt protein samt användningen av detta vid utfodring av djur (1238/2000) 6 och 8 § samt bilaga 1, av dessa lagrum 6 § och bilaga 1 sådana de lyder i förordning 7/2001, som följer:

6 §
Import och export av animaliskt protein

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av djur som är avsedda för livsmedelsproduktion, får inte exporteras från Finland till andra stater eller importeras från andra stater till Finland.

Animaliskt protein som är avsett för utfording av djur som är avsedda för livsmedelsproduktion får dock med avvikelse från 1 mom. importeras och exporteras i enlighet med artikel 2.2. i rådets beslut 2000/766/EG och artikel 1 i kommissionens beslut 2001/9/EG. Hydrolyserat protein och dikalsiumfosfat från avfettade ben skall åtföljas av ett hälsointyg enligt modellen i bilaga 1.

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av andra djur än sådana som är avsedda för livsmedelsproduktion, får inte importeras till Finland. De får exporteras från Finland till andra Europeiska unionens medlemsstater endast i enlighet med artikel 3.1. i kommissionens beslut 2001/9/EG. Varorna skall åtföljas av ett hälsointyg enligt modellen i bilaga 2.

Animaliskt protein och foderfabrikat innehållande sådant protein, vilka är ämnade för utfodring av andra djur än sådana som är avsedda för livsmedelsproduktion, får inte exporteras till stater utanför Europeiska gemenskapet i annat fall än i enlighet med artikel 3.2. i kommissionens beslut 2001/9/EG. Varorna skall åtföljas av ett hälsointyg enligt modellen i bilaga 2.

Restriktioner som stadgas i 3 och 4 mom. gäller dock inte sådant foder till sällskapsdjur som avses i kap. 4 i bilaga 1 till direktiv 92/118/EEG samt sådana varor som är avsedda i artikel 2.2. i rådets beslut 2000/766/EG och är tillverkade i enlighet med artikel 1 i kommissionens beslut 2001/9/EG.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 janurari 2001.


Denna förordning träder i kraft den 29 juni 2001.

Rådets förordning om införande av övergångsbestämmelser för att möjliggöra övergången till Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encephalopati och om ändring av bilagorna VII och XI i den förordning
Kommissionens beslut 2001/165/EG (32001D0165); EGT nr L 58, 28.2.2001, s. 43

Helsingfors den 25 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Biträdande avdelningschef
Taina Aaltonen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.