558/2001

Given i Helsingfors den 20 juni 2001

Statsrådets förordning om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § 1 mom. lagen den 23 maj 2001 om statliga exportgarantier (422/2001):

1 §
Finländskt intresse

En förutsättning för att garanti skall bevil-jas är att export- eller investeringsprojektet i fråga är till nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland (projektet är förenat med ett finländskt intresse).

Finländskt intresse kan anses föreligga bl.a. i följande fall:

a) graden av inhemskt ursprung hos den vara eller tjänst som skall exporteras är hög,

b) exportören är en sammanslutning som är registrerad i Finland och en betydande del av projektets totalleveranser är tillverkade i Finland eller baserar sig på finsk design eller know-how,

c) investeraren är en sammanslutning som är registrerad i Finland eller en utländsk sammanslutning i vilken finländare har be-stämmanderätten och investeringen är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland och

d) då en exportleverans med lång betalningstid från Finland eller från utlandet genom en sammanslutning som registrerats i Finland eller genom en utländsk sammanslutning i vilken finländare har bestämmanderätten till ett annat land annars är till betydlig nytta för den ekonomiska utvecklingen i Finland.

2 §
Täckande av kommersiella risker vid investeringar i utlandet

Exportgaranti som avses i 5 § 2 mom. lagen om statliga exportgarantier kan endast beviljas för sådana projekt för samfinansiering med internationella institut för utvecklingsfinansiering, för vilka tillgången på finansiering inte kan tryggas utan dylik exportgaranti.

3 §
Bedömning av miljökonsekvenserna i samband med exportgarantiprojekt

I exportgarantiverksamheten skall princi-pen om hållbar utveckling beaktas och inter-nationellt godkända principer och metoder för bedömning av miljökonsekvenser tillämpas.

Det specialfinansieringsbolag som sköter administrationen av exportgarantier skall ha ett förfarande för bedömning av exportgaran-tiprojekts miljökonsekvenser, som består av miljöprinciper och anvisningar om bedöm-ningen av miljökonsekvenser.

4 §
Avgifter för exportgarantier

Vid bestämmandet av de avgifter som avses i 8 § lagen om statliga exportgarantier skall från fall till fall beaktas exportörens, köparens, kredittagarens eller borgensman-nens kreditvärdighet, mållandets kreditvärdighet, säkerhetsarrangemang, riskperiodens längd samt andra omständigheter som eventuellt påverkar saken.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Helsingfors den 20 juni 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Biträdande avdelningschef
Risto Paaermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.