557/2001

Given i Helsingfors den 20 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 16 augusti 1996 om transport av farliga ämnen på väg (632/1996) 3 §, 13 § 2 mom. och 21 §,

ändras 9, 10, 12, 20, 28 och 33 § samt

fogas till förordningen nya 4 a, 24 a, 28 a och 30 a § som följer:

4 a §
Förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar

Om det inte är fråga om i 1 § 2 mom. avsedd transport av farliga ämnen, skall materialet på den förpackning som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som används för transporten vara beständigt mot sprödbrott upp till en temperatur av –40 °C.

På förpackningen skall en märkning "-40 °C" som visar materialets hållbarhet, som avses i 1 mom., finnas efter den märkning om överensstämmelse och besiktningsorganets identifikationsnummer som avses i 6 § 1 mom. statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001) eller någon annan märkning som säkerhetsteknikcentralen har godkänt.

9 §
Påvisande av förpackningars överens- stämmelse med kraven

Om påvisande av att förpackningar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven bestäms i 3 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven.

10 §
Användningen av ADR- och RID- förpackningar

Vid transport av farliga ämnen får som förpackningar, med undantag för förpackningar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, även användas typgodkända förpackningar enligt gällande ADR-bestämmelser eller enligt RID-bestämmelserna om farliga ämnen i en bilaga till bihang B (CIM) till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF), IBC-behållare (storförpackningar) och storytterförpackning. I de fall som avses i kommunikationsministeriets förordningar skall fallprovet för plastförpackningar dock med avvikelse från ADR- och RID-bestämmelserna göras vid en temperatur på -40 °C. Förpackningen skall då vara försedd med en märkning om fallprovets temperatur i enlighet med bestämmelserna, eller godsdeklarationen eller motsvarande följesedel skall förses med märkningen: "Förpackningen överensstämmer med ADR/RID-bestämmelserna, provad i -40 °C". Om godkännande av uppgifter som utförts och åtgärder som vidtagits av utländska besiktningsorgan för att påvisa överensstämmelse med kraven föreskrivs i övrigt i 13 c § 4 mom. lagen om transport av farliga ämnen (719/1994).

En förpackning som hör till transportabla tryckbärande anordningar och som har fyllts utomlands och godkänts i något annat land än Finland enligt ADR- och RID-bestämmelserna, får efter att transporten enligt ADR- bestämmelserna har avslutats i Finland transporteras för att tömmas och returneras tom till utlandet utan den märkning som avses i 4 a §, om avsändaren i godsdeklarationen försäkrar att förpackningen och dess utrustning är beständiga mot sprödbrott upp till en temperatur av -40 °C på följande sätt: "Förpackningen och dess utrustning är beständiga upp till -40 °C".

12 §
Anmälan när en förpackning har gått sönder

Avsändaren, den som utför transporten och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen att underrätta säkerhetsteknikcentralen när konstruktionen på en förpackning som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

20 §
Ibruktagning av en utländsk tank

Tillverkaren eller importören av en importerad tank som har tillverkats i utlandet får inte överlåta tanken för bruk förrän ett TFÄ-besiktningsorgan och, i fråga om tankar som hör till transportabla tryckbärande anordningar, ett anmält organ har godkänt tankens konstruktionstyp och vid sin besiktning konstaterat att tanken överensstämmer med de bestämmelser som gäller i Finland. En tank som är avsedd för transport av radioaktiva ämnen godkänns för bruk av strålsäkerhetscentralen.

Om en importerad tank som har tillverkats i utlandet har besiktats och testats av en i ADR- eller RID-bestämmelserna avsedd behörig myndighet eller en av denna myndighet bemyndigad inrättning enligt de bestämmelser som gäller i Finland och giltigt intyg jämte utredning kan uppvisas, behövs ingen ny besiktning, om det inte finns särskilda skäl för detta.

24 a §
Godkännande av och anmälan om transporter av radioaktiva ämnen

Avsändaren skall ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen hos strålsäkerhetscentralen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till strålsäkerhetscentralen, om inte något annat bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet.

28 §
Myndigheter

Polismyndigheterna övervakar transporter av farliga ämnen på väg. Transporter till eller från Finland av farliga ämnen på väg övervakas också av tullverket och gränsbevakningsväsendet inom respektive myndighets behörighetsområde. Om transporter som sker under övervakning av försvarsmakten bestäms i lagen om transport av farliga ämnen.

28 a §
Samarbete mellan tillsynsmyndigheter

De i 28 § nämnda tillsynsmyndigheterna ger utländska tillsynsmyndigheter handräckning när det gäller övervakning av transport av farliga ämnen, om den grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland. Finländska tillsynsmyndigheter skall anmäla upprepade och allvarliga förseelser som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen till behörig myndighet i den stat där det fordon som är delaktigt i förseelsen är registrerat eller där företaget är grundat, om en sådan anmälan grundar sig på gemenskapens bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal.

De i 28 § nämnda finländska tillsynsmyndigheterna skall till utländska behöriga myndigheter anmäla de påföljder som med avseende på trafikidkare eller företag har genomförts i Finland till följd av upprepade och allvarliga förseelser som har skett utomlands och som äventyrar säkerheten vid transport av farliga ämnen, om anmälan grundar sig på Europeiska gemenskapernas bestämmelser eller på förpliktelser i ett internationellt avtal som är bindande för Finland.

30 a §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhetsteknikcentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

33 §
Anvisningar

Kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, säkerhetsteknikcentralen, strålsäkerhetscentralen, gentekniknämnden, Fordonsförvaltningscentralen, tullverket och gränsbevakningsväsendet kan vid behov meddela anvisningar om frågor som hör till respektive organs behörighetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Förpackningar och tankar som överensstämmer med de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande får alltjämt användas i Finland.

Rådets direktiv 95/50/EG (395L0050); EGT nr L 249, 17.10.1995, s. 35
Rådets direktiv 1999/36/EG (31999L0036); EGT nr L 138, 1.6.1999, s. 20
Kommissionens direktiv 2001/7/EG (32001L0007); EGT nr L 30, 1.2.2001, s. 43

Helsingfors den 20 juni 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.