542/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 3 § 4 mom., 5 §, 8 § 2 mom., 15 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 16 § 3 mom. och den finska språkdräkten i 17 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 4 mom., 15 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 16 § 3 mom. i lag 582/2000, 5 § i lag 866/1980 och 1236/1993, 8 § 2 mom. i lag 154/1987 samt 17 § 3 mom. i lag 755/1993, som följer:

3 §

Hushållets sammanlagda inkomster avrundas till hela euro så att om den del av inkomsten som överstiger en euro är mindre än femtio cent sänks beloppet, och om den är femtio cent eller större höjs beloppet till närmaste euro.

5 §

Bostadsbidragets storlek är 80 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifterna som överstiger den i euro uttryckta bassjälvriskandelen, vilken beror på bostadens läge, hushållets storlek och det sammanlagda beloppet av de fasta månadsinkomsterna för dem som hör till hushållet. Vid fastställandet av bassjälvriskandelarna kan även hushållets struktur beaktas.

Genom förordning av statsrådet utfärdas årligen bestämmelser om de i 1 mom. avsedda beloppen för bassjälvriskandelarna.

8 §

Förfogar hushållet ensamt över endast en del av bostaden, beaktas såsom skäliga boendeutgifter de i 6 § nämnda boendeutgifterna, dock högst till ett månatligt belopp som årligen bestäms genom förordning av statsrådet med beaktande av hushållets storlek och bostadens läge.

15 §

Bostadsbidragets belopp justeras

1) om hushållets fasta månadsinkomster har stigit eller sjunkit med minst 160 euro,

2) om de boendeutgifter som betalas av hushållet och som avses i 6 § och föranleds av den bostad som hushållet har till sitt förfogande ändras med minst 50 euro i månaden,


16 §

Om beloppet av det bostadsbidrag som skall betalas skulle vara mindre än 16,81 euro, betalas bidraget inte.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om bidragsbelopp som avses i denna lag kan fattas och ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2001
MiUB 2/2001
RSv 45/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.