530/2001

Given i Helsingfors den 14 juni 2001

Lag om ändring av 4 och 7 § barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i barnbidragslagen av den 21 augusti 1992 (796/1992) den finska språkdräkten i 4 § 3 mom. samt 7 §, av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i lagarna 1234/1993 och 907/1995, som följer:

7 §
Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 90 euro per barn och kalendermånad.

Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, betalas till honom eller henne dessutom syskonförhöjning om 20,50 euro så att för det andra barnet som berättigar till barnbidrag betalas en syskonförhöjning, för det tredje två och för det fjärde barnet tre syskonförhöjningar samt för det femte och för varje därpå följande barn fyra syskonförhöjningar.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 33,60 euro per kalendermånad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden. Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt, är barnbidraget 90 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock barnbidraget höjt med 33,60 euro per kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut och meddelande om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft.

RP 59/2001
ShUB 13/2001
RSv 51/2001

Helsingfors den 14 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.