528/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i förordningen den 4 september 1998 om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 4 § 2 mom. och 14 § 2 mom.,

ändras 5, 8, 9 och 10 §, 11 § 2 mom., 12 § 2 mom., 17 och 18 § samt

fogas till förordningen nya 11 a och 14 a § som följer:

5 §
Tekniska krav på förpackningar och tankar

Om de tekniska kraven på förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen bestäms i 13 a § lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och med stöd av den i beslut av sjöfartsverket.

8 §
Extra ytteremballage

Ett kolli får förpackas i ett separat extra ytteremballage, som dock inte får strida mot bestämmelserna om förpackning av det ämne som transporteras.

9 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Om påvisande av att förpackningar och tankar som används vid transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven bestäms i 3 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001).

För transport av farliga ämnen får även användas förpackningar och tankar som godkänts av en utländsk, behörig myndighet som avses i IMDG-koden eller av en inrättning som denna myndighet har bemyndigat.

10 §
Anmälan när en förpackning eller tank har gått sönder

Avlastaren, avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att vid transport av radioaktiva ämnen underrätta strålsäkerhetscentralen och vid transport av andra farliga ämnen att underrätta säkerhetsteknikcentralen när konstruktionen på en förpackning eller tank som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden.

11 §
Säkerhetsteknikcentralens och strålsäkerhetscentralens rättigheter och skyldigheter

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhetsteknikcentralen för register över tankar och förpackningar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

11 a §
Godkännande av och anmälan om transport av radioaktiva ämnen

Avsändaren skall hos strålsäkerhetscentralen ansöka om godkännande för transport av radioaktiva ämnen och anmäla transporter av radioaktiva ämnen till strålsäkerhetscentralen, om inte något annat bestäms i sjöfartsverkets beslut.

12 §
Utredning om ämnen som lastas och lossas

Innan ett farligt ämne lossas i Finland skall fartygets befälhavare lämna en utredning som avses i 1 mom. jämte bilagor till hamnmyndigheterna och till den som utför lossningsarbetet eller dennes representant.


14 a §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet skall underrätta säkerhetsteknikcentralen om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

17 §
Undantag

Sjöfartsverket kan inom sitt verksamhetsområde i enskilda fall på ansökan bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna i denna förordning om det finns särskilt tvingande skäl till avvikelse eller om iakttagandet av bestämmelserna medför oskäliga kostnader eller avsevärd olägenhet. Beviljande av undantag förutsätter dessutom att den säkerhet som krävs kan uppnås på något annat sätt.

18§
Anvisningar

Inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, sjöfartsverket, säkerhetsteknikcentralen, strålsäkerhetscentralen, gentekniknämnden, tullverket och gränsbevakningsväsendet kan dessutom vid behov meddela anvisningar om frågor som hör till respektive organs behörighetsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

Helsingfors den 13 juni 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.