517/2001

Given i Helsingfors den 13 juni 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (27/1995) 11 § som följer:

11 §
Hundar och katter

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är äldre än 3 månader skall följande bestämmelser iakttas:

1) djuren får inte vid tiden för avsändandet uppvisa symtom på smittsamma sjukdomar,

2) djuren skall för identifiering vara tatuerade eller ha ett mikrochips inopererat,

3) djuren skall åtföljas av ett intyg av en officiellt förordnad veterinär eller av den veterinär, som ansvarar för gården, av vilket framgår, att de efter tre månaders ålder har vaccinerats mot rabies med en årlig boosterdos, eller med de mellanrum som godkänts för vaccinet i fråga, med ett inaktiverat vaccin, som tillverkats i enlighet med europeiska farmakopén,

4) vaccinets namn och batch-nummer skall framgå ur intyget som avses i 3 punkten,

5) hundar skall vara vaccinerade mot valpsjuka,

6) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg, av vilket framgår att de minst 24 och högst 72 timmar innan de anlände till Finland eller innan flyg- eller båtresan till Finland inleddes har getts en lämplig dos av ett för denna djurart godkänt läkemedel innehållande prazikvantel mot bandmask som orsakar echinococcos,

7) av det intyg som avses i punkt 6 skall också framgå namnet på läkemedlet, doseringen och tillförselsätt,

8) av djuren krävs inte sådan medicinering som avses i 6 punkten om de förs in direkt från Sverige, Norge, Storbritannien eller Irland eller om djuren importeras till Finland inom 24 timmar från det när djuren har exporterats från Finland, samt

9) djuren skall åtföljas av ett veterinärintyg i enlighet med artikel 10.2 i rådets direktiv 92/65/EEG eller av ett enskilt hund- eller kattpass, av vilket framgår uppgifterna om identifikation, vaccination och medicinering mot bandmask.

Vid handel på den inre marknaden med hundar och katter som är yngre än 3 månader skall följande bestämmelser iakttas:

1) djuren skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 och 6 punkten,

2) djuren får inte härstamma från en gård som är pålagd restriktioner på grund av djursjukdomar, samt

3) djuren skall vara födda på den gård, varifrån de avsänds, och ha vistats endast där sedan födseln.

Hundar och katter som är äldre än 3 månader och som införs av enskilda personer från Sverige, Norge, Storbritannien och Irland skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten och i motsvarande fall hundar och katter som införs från övriga medlemsstater skall uppfylla kraven i 1 mom. 1, 3, 4 och 6―8 punkten, samt hundar och katter som i motsvarande fall införs från Spetsbergen skall uppfylla kraven 1 mom. 1, 3 och 4 punkten. Hundar och katter som är yngre än 3 månader och som införs av enskilda personer från vilken medlemsstat som helst skall uppfylla kraven i 1 mom. 1 punkten.

Vid utförsel av hundar och katter till Norge, Storbritannien, Irland eller Sverige skall bestämmelserna i artikel 10.3 rådets direktiv 92/65/EEG iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2001. Bestämmelserna i 11 § 1 mom. 6―8 punkter tillämpas från och med den 1 augusti 2001 på djur som importeras till Finland.

Helsingfors den 13 juni 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Sirpa Kemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.