455/2001

Given i Helsingfors den 1 juni 2001

Lag om ändring av 12 och 17 § lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 12 § 2 mom. och 17 § 2 mom., av dessa lagrum 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1185/1998, som följer:

12 §
Undervisningens omfattning och innehåll

Examen omfattar enligt vad läroplanen föreskriver yrkesinriktade studier och inlärning i arbetet som stöder dem, samt sådana studier i modersmålet, det andra inhemska språket, främmande språk, matematisk-naturvetenskapliga ämnen och humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen, gymnastik och andra konst- och färdighetsämnen, hälsokunskap som är nödvändiga för förvärvande och komplettering av yrkesskickligheten samt studiehandledning. För en studerande som har inlett studierna sedan han eller hon fyllt 18 år är konst- och färdighetsämnena samt hälsokunskapen frivilliga. Utbildningsanordnaren kan enligt en särskild utbildningsuppgift som bestämts med stöd av 9 § avvika från bestämmelserna i detta moment.


17 §
Läroavtalsutbildning

De studier inom läroavtalsutbildningen som ordnas på en arbetsplats i anslutning till de praktiska arbetsuppgifterna kompletteras med teoretiska studier. Utan hinder av vad som bestäms i 12 § omfattar läroavtalsutbildningen inga obligatoriska studier i gymnastik, andra konst- och färdighetsämnen eller hälsokunskap.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 142/2000
KuUB 3/2001
RSv 36/2001

Helsingfors den 1 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Maija Rask

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.