452/2001

Given i Helsingfors den 1 juni 2001

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/1974) 2 § 7 punkten, 4 § 1 mom. 6 punkten och 10 a §, dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 7 punkten i lag 751/2000, 4 § 1 mom. 6 punkten i lag 490/1992 samt 10 a § i lag 228/2000, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 740/1994 samt i nämnda lagar 228/2000 och 751/2000, en ny 7 a-punkt, till 7 §, sådan den lyder i lag 572/1988, nya 2―4 mom. samt till lagen en ny 8 d och en ny 10 b § som följer:

2 §

Försvarsmakten har till uppgift:


7) att delta i den fredsbevarande verksamheten enligt vad som bestäms om det i lagen om fredsbevarande verksamhet (514/1984);

7 a) att för sin del svara för den internationella verksamheten inom förvaltningsområdet enligt vad som vid behov bestäms om det genom förordning av försvarsministeriet; samt


4 §

Försvarsmakten omfattar


6) Försvarshögskolan.


7 §

Omskolningen av en person som utnämnts till en militär tjänst som alltid besätts för viss tid stöds genom att ersättning under tjänstgöringsförhållandet betalas för kostnader för studier enligt lagen om studieledighet (273/1979) som bedrivs utanför försvarsmakten. Om utbildningsstöd inte har betalats, betalas en lika stor tjänstgöringstidsersättning såsom engångsersättning när tjänstgöringsförhållandet upphört. Utbildningsstöd eller tjänstgöringstidsersättning betalas om tjänstgöringsförhållandet pågått i sammanlagt minst tre år, varvid beloppet utgör skillnaden mellan den allmänna militärpensionsavgiften för respektive tjänstetyp och pensionsavgiften för den ifrågavarande militära tjänsten, som alltid besätts för viss tid, dock minst tolv procent av den skattepliktiga avlöningen.

Om en person, som fått utbildningsstöd eller tjänstgöringstidsersättning, inom ett år från att tjänstgöringsförhållandet för viss tid upphört tills vidare utnämns till en annan militär tjänst vid försvarsmakten på grundval av utbildning som försvarsmakten givit eller helt bekostat, kan högst hälften av de utbetalda förmånerna återkrävas i enlighet med 60 och 61 § statstjänstemannalagen (750/1994).

Närmare bestämmelser om intjäningen och utbetalningen av förmåner enligt 2 mom. samt om återkrav av dessa enligt 3 mom. utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

8 d §

Om sådana ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra ekonomiska förmåner som skall betalas till dem som har förordnats till uppgiften som militärattaché, biträdande militärattaché och militär representant samt till motsvarande internationella uppgifter och till personer som bistår dem gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om ersättningar på grund av lokala särförhållanden samt andra förmåner till tjänstemän inom utrikesrepresentationen (651/1993).

Om jämställande av en person som avses i 1 mom. med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen bestäms genom förordning av försvarsministeriet.

10 a §

Försvarshögskolan är en högskola som är underställd huvudstaben. De studerande vid Försvarshögskolan antas av Försvarshögskolans rektor enligt grunder som fastställs av huvudstaben och antagningsförfarande som fastställs i en instruktion. Som studerande inom utbildningsprogrammet för officerare kan antas en sökande som är högst 26 år, i fråga om dem som skall utbildas till flygare dock högst 23 år. Av särskilda skäl kan undantag göras från åldersgränserna.

I fråga om en studerande vid Försvarshögskolan kan studierna avbrytas på grund av långvarig sjukdom, bristfälliga studieresultat eller andra motsvarande vägande skäl. En studerande som har gjort sig skyldig till brott eller till uppträdande som i övrigt är olämpligt för en militärpersons värdighet kan avstängas. Beslut om att en studerandes studier avbryts och att en studerande avstängs fattas av rektor.

Den som sökt studierätt vid Försvarshögskolan och som inte vid det i 1 mom. avsedda förfarandet har antagits som studerande, kan skriftligen söka rättelse i beslutet i ärendet hos Försvarshögskolan. En studerande får hos Försvarshögskolan söka rättelse i bedömningen av en studieprestation och i motsvarande beslut som gäller studierna.

Ändring i ett beslut av Försvarshögskolan söks genom besvär hos förvaltningsdomstol enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). I ett i 3 mom. avsett beslut i vilket rättelse får sökas får ändring inte sökas genom besvär. Ändring i ett beslut som givits vid rättelseförfarande söks genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvär får dock inte anföras över ett sådant beslut om bedömning av studieprestationer som givits vid rättelseförfarandet.

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen om antagning av studerande enligt 1 mom. eller avbrytande av studier eller avstängning av en studerande enligt 2 mom. får inte sökas genom besvär.

Om Försvarshögskolan och om examina som kan avläggas vid den och om annan utbildning som ges där liksom även om antagningsförfarandet enligt 1 mom., förfarandet för avbrytande av studier och avstängning av en studerande enligt 2 mom. samt rättelseförfarandet enligt 3 mom. bestäms närmare genom förordning av statsrådet. En del av den utbildning som leder till examina ordnas vid försvarsgrenarnas, vapenslagens och verksamhetsområdenas skolor.

10 b §

Den som har antagits till utbildning som leder till examina vid Försvarshögskolan skall avge en skriftlig förbindelse om att han eller hon kommer att tjänstgöra i en mot utbildningen svarande tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet i högst fyra år efter avlagd högre högskoleexamen för officer eller doktorsexamen, i högst tre år efter avlagd lägre högskoleexamen för officer eller generalstabsofficersexamen samt sammantaget högst 14 år efter det utbildningen inleddes som elev i utbildning för militär tjänst vid studier till flygare eller navigatör och i tjänst. I fråga om doktorsexamen och generalstabsofficersexamen gäller förbindelsen endast studier som bedrivs med fulla löneförmåner.

Om personen i fråga under den tid som avses i 1 mom. säger upp sig eller blir uppsagd eller själv avbryter sina studier vid Försvarshögskolan eller studierna avbryts av någon av personen själv beroende annan orsak än sjukdom eller avsaknad av flygaregenskaper, skall han eller hon betala tillbaka ett belopp som beror på examens art eller utbildningens innehåll och som uppgår till högst hälften av de kostnader som utbildningen åsamkat staten enligt vad som närmare bestäms genom förordning av försvarsministeriet.

Ändring i ett beslut enligt denna paragraf får sökas i enlighet med förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

Vad som någon annanstans i lag eller förordning bestäms om institutofficer gäller efter att denna lag har trätt i kraft i tillämpliga delar också en tjänsteman som tjänstgör i en visstidstjänst som yngre officer eller i en visstidstjänst som reservofficer, om inte något annat bestäms i lag eller förordning.

Den som när denna lag träder i kraft studerar vid Försvarsinstitutet fortsätter sina studier och den som har avlagt institutofficersexamen kompletterar sina studier enligt det utbildningsprogram som har fastställts för institutofficerare, på det sätt som huvudstaben närmare bestämmer. Fortsatta studier bedrivs och kompletterande utbildning ges vid en försvarsgrensskola om vilken bestäms genom förordning av statsrådet. Skolans chef har vad denna utbildning beträffar samma ställning som Försvarsinstitutets chef och chefens befogenheter är härvid de samma som för Försvarsinstitutets chef när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 18/2001
FsUB 1/2001
RSv 42/2001

Helsingfors den 1 juni 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.