440/2001

Givet i Åbo den 11 maj 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 15 kap. 7 § 1 mom.,

ändras 15 kap. 9 § 1 mom., sådant det lyder i beslut 898/1997, samt

fogas till 15 kap. 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

15 kap.

Församlingens ekonomi

1 §

I budgeten samt i verksamhets- och ekonomiplanen eller i samband med att dessa godkänns skall beslut fattas om de åtgärder genom vilka balansunderskottet för föregående år skall täckas så att även det uppskattade över- eller underskottet för det år då budgeten görs upp beaktas.

9 §

Om församlingens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller utöver vad som bestäms i kyrkoordningen i tillämpliga delar vad som bestäms i bokföringslagen (1336/1997).


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Åbo den 11 maj 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.