434/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Lag om ändring av lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) 3 § och den svenska språkdräkten i rubriken för 6 § samt

fogas till 6 § ett nytt 3 mom, till 8 § ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 8 a § som följer:

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet styr övervakningen av att bestämmelserna om Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik iakttas. Arbetskrafts- och näringscentralerna skall inom sitt område övervaka att dessa bestämmelser iakttas.

6 §
Verkställande av övervakning

I fråga om fiske på det fria havet kan övervakningen utföras av finska myndigheter och, i enlighet med avtalet om genomförande av de bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 som rör bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd (FördrS / ), av en fiskeriövervakningsmyndighet från en annan stat. Även dessa myndigheter har den i 5 § föreskrivna rätten till information. Övervakningsmyndigheten kan också beordra att ett fiskefartyg skall föras till hamn, om detta bestäms eller föreskrivs i avtalet eller i tillämpningsbestämmelserna till avtalet.

8 §
Förverkandepåföljd

Fiskefartygets befälhavare, maskinchef,

styrman eller maskinmästare, som med stöd av 7 § 1 mom. 1 punkten eller 2 mom. döms till straff för brott som inträffat under fiske på det fria havet, kan samtidigt dömas till förlust under högst tre års tid av det behörighetsbrev som han eller hon behöver för fiske på det fria havet. Domstolen skall utan dröjsmål anmäla denna påföljd till sjöfartsverket.

8 a §
Indragning av fisketillstånd

Den myndighet som har beviljat ett fisketillstånd kan indra det temporärt och övervakningsmyndigheten kan beordra fiskefartyget att återvända till hamn, om fartygets befälhavare vägrar i 6 § 3 mom. avsedd övervakning på det fria havet eller om det finns tillräckliga bevis för fiskebrott vid fiske på det fria havet och det på grund av gärningens allvarliga karaktär måste anses nödvändigt att avbryta fisket. Indragningen gäller högst fram till dess att frågan om fiskeförseelse har avgjorts av domstol.

Den myndighet som har dragit in ett fisketillstånd temporärt kan utan hinder av sitt tidigare beslut, på begäran av innehavaren av fisketillståndet eller efter att ha hört tillståndsinnehavaren, av särskilda skäl besluta att tillståndsinnehavaren får återuppta fisket på det fria havet. Beslutet skall meddelas domstolen, om behandlingen av ärendet inte har avslutats där.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 8/2001
JsUB 6/2001
RSv 37/2001

Helsingfors den 23 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.