418/2001

Given i Helsingfors den 23 maj 2001

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 5 § 7 punkten, 16 § 2 mom., 19 § 2 mom., 24 § 2 mom. och 31 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 7 punkten sådan den lyder i förordning 255/2000, 16 § 2 mom. och 24 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 730/2000 samt 19 § 2 mom. sådan den lyder i förordning 221/2001, samt

fogas till9 § en ny 7 punkt, i stället för den 7 punkt som upphävts genom nämnda förordning 255/2000, som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


7) ramar för anslagen till förvaltningsområdena och därtill anknytande ställningstaganden, lagstadgade riksomfattande planer samt de riksomfattande målen för områdesanvändningen,


9 §

Utöver vad som stadgas i 5―8 § skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


7) beslut som hänför sig till förfarandet vid återupprättande av kontrollerna vid de inre gränserna,


16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

förvaltningsdomstolarna

Ålands förvaltningsdomstol

tingsrätterna

jorddomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

riksåklagarämbetet

de statliga rättshjälpsbyråerna

häradenas åklagarämbeten och åklagaravdelningarna vid häradsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

häradenas exekutionsverk och exekutionsavdelningarna vid häradsämbetena

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningscentral

Kriminalvårdsföreningen

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

Sametinget

domarförslagsnämnden.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Senatfastigheter

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Kapiteeli Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Ab Myntverket i Finland

Sampo Abp

Sponda Oyj

Solidium Oy

Finlands Exportkredit Abp

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj.

24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetarskyddets distriktsförvaltning

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Försäkringsinspektionen

Alko Ab

arbetarskyddsfonden

utbildnings- och avgångsbidragsfonden

arbetslöshetsförsäkringsfonden

nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan.

31 §

I ett ministerium föredras ärendena av de tjänstemän vid ministeriet som är föredragande i statsrådet eller extraordinarie föredragande i statsrådet och av de tjänstemän till vilkas åligganden sådant enligt gällande bestämmelser hör, samt av de övriga tjänstemän vid ministeriet som ministeriet förordnat därtill.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Helsingfors den 23 maj 2001

Statsminister
Paavo Lipponen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.