383/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av 4 § lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 december 1997 om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (1152/1997) 4 § som följer:

4 §
Verkställighet

I fråga om verkställigheten av pensionsskydd enligt denna lag och i fråga om utbetalning, avbrytande, indragning och annan skötsel av pensionen samt i fråga om ändringssökande, rättelse, ny behandling och liknande förfaranden gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om statens pensioner bestäms om pensioner och skötseln av pensionsfrågor. Om uppbörden av pensionsavgiften till statens pensionsfond bestäms i lagen om statens pensionsfond (1372/1989).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på pensionsansökningar som blir anhängiga efter det att lagen har trätt i kraft. Lagen tillämpas dock inte, om pensionssökanden på grundval av eget arbets- eller tjänsteförhållande eller egen verksamhet som företagare får pension enligt en lag som nämns i 8 § 4 mom. 1―4 eller 10―13 punkten lagen om pension för arbetstagare, pensionen har beviljats innan lagen träder i kraft och utbetalningen av pensionen har inletts när lagen träder i kraft. Detta gäller så länge pensionen betalas utan avbrott eller när avbruten pension börjar betalas på nytt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 19/2001
ShUB 5/2001
RSv 30/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.