371/2001

Utfärdad i Helsingfors den 26 april 2001

Statsrådets förordning om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 c § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant detta lagrum lyder i lag 217/2000:

1 §

Av det anslag som i statsbudgeten anvisats för ändamålet kan understöd på det sätt som föreskrivs i denna förordning beviljas för kostnader som föranleds av idkande av skärgårdstrafik.

Sjöfartsverket betalar priset för den i form av köptjänst ordnade trafik som avses i 1 mom. månatligen i efterhand mot en trafikrapport. Sjöfartsverket fastställer rapportens form och vilken information som skall framgå av den.

2 §

Med skärgårdstrafik avses i denna förordning sådan reguljär trafik som en privat trafikidkare sköter med ett sjödugligt fartyg och som betjänar i skärgården bofasta personer antingen på sådana rutter inom skärgården eller mellan skärgården och fastlandet som saknar annan reguljär trafik eller vägförbindelser.

3 §

Den som idkar skärgårdstrafik och får understöd uppbär transportavgifter av sina kunder utan att redovisa dem till Sjöfartsverket.

Personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, fordon i deras ägo, deras varuleveranser samt personer och fordon som sköter dessa leveranser är befriade från skärgårdstrafikavgifter enligt vad som föreskrivs i bilaga 3 till trafikministeriets beslut om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994).

4 §

Sjöfartsverket kan bevilja understöd genom att köpa trafikservice på basis av anbud med iakttagande av bestämmelserna om offentlig upphandling.

Sjöfartsverket skall göra upp anbudsbegäran så att anbuden är så jämförbara som möjligt. I anbudsbegäran skall även anges den tid som avtalet om trafikservice kommer att omfatta.

Sjöfartsverket skall före utgången av juni publicera anbudsbegäran för nästa års trafik på lämpligt sätt i dagstidningarna. Av särskilda skäl kan Sjöfartsverket publicera anbudsbegäran angående en viss rutt även vid en annan tidpunkt.

Sjöfartsverket har rätt att vid behov förkasta alla inkomna anbud.

5 §

Trafikidkaren skall i sitt anbud ta in

1) avtalspriset,

2) riktiga och tillräckliga uppgifter om fartyget och dess isgångsegenskaper, uppgifter om högsta tillåtna passagerarantal och lastmängd samt en kopia av fartygets besiktningsbevis och ett bevis över att rederiet har ett säkerhetsledningssystem enligt ISM-koden, som har auditerats för rederiets ledning och fartyget, om fartyget som får understöd lyder under ISM-koden vad gäller storleken,

3) riktiga och tillräckliga ekonomiska uppgifter om fartygets användning,

4) turfrekvensen för den sjötrafikservice som erbjuds och andra uppgifter som beskriver kvaliteten,

5) beloppet av de transportavgifter som tas ut,

6) uppgifter om andra eventuella offentliga stöd som fås för verksamheten,

7) uppgifter om möjligheten att erbjuda service även i nödlägen samt

8) utredning om trafikidkarens lokalkännedom och om de anställdas språkkunskaper.

6 §

Innan Sjöfartsverket fattar beslut om köp av trafikservice skall verket beträffande de preliminära planerna till grund för avgörandet av anbudstävlingen begära utlåtande av skärgårdsdelegationen och de kommuner inom vilkas område trafik kommer att idkas.

7 §

Sjöfartsverket kan ingå avtal om köp av trafikservice för högst fem år åt gången på villkor att det i statsbudgeten varje finansår anvisas ett tillräckligt anslag för detta ändamål. Om det inte i statsbudgeten anvisas ett tillräckligt anslag för att trafiken skall kunna fortsätta enligt avtalet, anses avtalet ha förfallit utan vidare rättsföljder.

Om trafikidkaren upphör med verksamheten före avtalsperiodens slut, anses avtalet också ha förfallit.

8 §

Trafikidkaren skall före utgången av januari året efter det då trafiken idkades ge Sjöfartsverket en utredning om den trafik som idkats under året.

Trafikidkaren skall omedelbart underrätta Sjöfartsverket om en betydande ändring som skett eller kommer att ske i verksamheten eller verksamhetsförhållanden eller om nedläggning av verksamheten eller en del av den.

9 §

Vid beviljandet, användningen och utbetalningen av anslag som avses i denna förordning och vid tillsynen över användningen av anslag skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/1965).

Vad gäller förfarandet vid upphandling av köptjänster skall iakttas vad som föreskrivs i lagen om offentlig upphandling (1505/1992) och med stöd av den.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2001.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 20 mars 1986 om understöd som beviljas för stödjande av skärgårdstrafiken (250/1986) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringssekreterare
Pekka Kouhia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.