368/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/1978) 1 § 11 punkten samt 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 11 punkten i lag 1190/2000 samt 7 § i lag 38/1995 och 458/1997, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i lag 516/1999 och i nämnda lag 1190/2000, nya 12―15 punkter och till lagen en ny 6 j § som följer:

1 §

Marknadsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol de ärenden som enligt följande lagar faller under dess behörighet:


11) lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000),

12) lagen om försäkringsbolag (1062/1979),

13) lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

14) lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

15) lagen om försäkringsmäklare (251/1993).

6 j §

Ett ärende som skall behandlas med stöd av lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag, lagen om försäkringsföreningar eller lagen om försäkringsmäklare blir anhängigt på ansökan av det finländska eller utländska försäkringsbolag eller den finländska eller utländska försäkringsförening eller försäkringsmäklare som Försäkringsinspektionens beslut om förbud gäller. Ett ärende som gäller utdömande av vite som Försäkringsinspektionen förelagt för att förstärka sitt beslut om förbud blir dock anhängigt på ansökan av Försäkringsinspektionen.

7 §

I ansökan skall uppges

1) den näringsidkares eller den andra persons namn, hemort och postadress mot vilken yrkandet riktas eller, om saken gäller en näringsidkares ansökan enligt 6 § 2 mom., länsstyrelsens beslut eller, om saken gäller ett kreditinstituts ansökan enligt 6 c §, finansinspektionens beslut eller, om saken gäller ansökan enligt 6 e eller 6 f § av en näringsidkare, en tillverkare, den som beställt eller den som utfört reklam eller försäljningsfrämjande åtgärder eller en anställd hos dem, social- och hälsovårdens produkttillsynscen-trals eller länsstyrelsens beslut eller förordnande om temporärt förbud samt, om saken gäller ansökan enligt 6 j § av finländska eller utländska försäkringsbolag, försäkringsföreningar eller försäkringsmäklare, Försäkringsinspektionens beslut,

2) yrkandet och grunderna för detsamma, samt

3) de omständigheter på vilka sökanden stöder sig.

Sökanden skall underteckna ansökningen.

Till en ansökan som avses i 6 § 2 mom., 6 c, 6 e, 6 f eller 6 j § skall fogas ett sådant beslut eller ett sådant förordnande som nämns i 1 mom. 1 punkten i original eller en officiellt styrkt kopia samt bevis över dagen för delfåendet.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000
EkUB 4/2001
RSv 31/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.