365/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 4 och 5 § samt 2 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 kap. 4 § delvis ändrad i lagarna 483/1993, 451/1995 och 340/2000 och 1 kap. 5 § delvis ändrad i nämnda lagar 483/1993 och 340/2000 samt 2 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i nämnda lag 483/1993, samt

fogas till 12 kap. en ny 2 §, i stället för den 2 § som upphävts genom lag 81/1999, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

4 §

En försäkringsförening får inte bedriva annan rörelse än sådan försäkringsrörelse som anges i stadgarna och sådan verksamhet enligt 5 § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet).

Försäkringsföreningens försäkringsrörelse får inte omfatta livförsäkring, lagstadgad försäkring, till skadeförsäkringsklasserna 14 och 15 hörande försäkring och inte heller försäkring för längre tid än tio år.

Försäkringsföreningens återförsäkringsrörelse får endast omfatta återförsäkring av direktförsäkring enligt de skadeförsäkringsklasser och klassgrupper som anges i dess stadgar, dock inte en annan försäkringsförenings annan återförsäkring än retrocession av dennas försäkringsrörelse.

En stor försäkringsförening får dock återförsäkra sådan i dess stadgar angiven direktförsäkring som har sitt ursprung i hemlandet och, om Försäkringsinspektionen anser att föreningen har förutsättningar för det, också motsvarande utländsk direktförsäkring.

Med en försäkringsförenings skadeförsäkring avses verksamhet som hör till de försäkringsklasser som räknas upp i rådets första direktiv om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/239/EEG) samt återförsäkring. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet meddelas närmare föreskrifter om försäkringsklasser.

5 §

En försäkringsförening får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för företagets räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller fondföretag som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) ett annat finansiellt institut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter kompletterar de försäkringsprodukter som föreningen säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan en försäkringsförening avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. får använda försäkringsföreningens organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter och tjänster, om

1) företaget och försäkringsföreningen hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsföreningen hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Anknytande verksamhet enligt 1 och 2 mom. skall vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som föreningen bedriver och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra föreningens soliditet eller de förmåner som försäkringarna omfattar.

En försäkringsförening skall göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 1 och 2 mom. Planen skall fogas till ansökan om fastställelse av stadgarna eller av en ändring av dem. Ansökan skall göras till Försäkringsinspektionen för att nämnda verksamhet skall kunna inledas. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i verksamhetsplanen.

Försäkringsinspektionen kan låta bli att fastställa den bestämmelse i stadgarna som gäller anknytande verksamhet enligt 1 och 2 mom., om det är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 3 mom. eller om försäkringsföreningen med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Försäkringsinspektionen kan i efterhand förbjuda försäkringsföreningen att bedriva anknytande verksamhet eller begränsa den, om verksamheten inte längre uppfyller kraven i 3 mom. eller om det har förekommit allvarliga brister eller allvarligt missbruk i verksamheten.

När en försäkringsförening är representant i enlighet med 1 mom. skall den klart informera kunden om vilket företags produkter eller tjänster det är fråga om och att föreningen inte bedriver verksamheten för egen räkning eller är part i det avtal som eventuellt ingås om den produkt eller tjänst som är föremål för förhandlingar.

2 kap.

Bildande av en försäkringsförening

3 §

I stadgarna för försäkringsföreningen skall anges


3) föreningens verksamhetsområde samt de försäkringsklasser och klassgrupper som verksamheten är avsedd att omfatta samt sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 5 § som föreningen bedriver,


12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

2 §

Vid en försäkringsförenings marknadsföring samt tillsynen över den och avtalsvillkoren iakttas på motsvarande sätt 14 a kap. 7 och 9―13 § lagen om försäkringsbolag.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000
EkUB 4/2001
RSv 31/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.