363/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 21 § 2 mom. samt 56, 60 och 76 §,

av dessa lagrum 56 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 950/2000, samt

fogas till lagen nya 22 a―22 c § som följer:

4 kap.

Inledande av verksamheten

21 §
Besvärsrätt

Om ett beslut inte har givits inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Sådana besvär anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Ministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen (586/1996).

22 a §
Tillåten affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredje land får inte i Finland bedriva annan näring än försäkringsrörelse och sådan verksamhet enligt 22 b § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet).

22 b §
Bedrivande av annan affärsverksamhet än försäkringsrörelse

Ett försäkringsbolag från tredje land får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant i Finland för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt marknadsföra och för företagets räkning sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller fondföretag som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) ett annat finansiellt institut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter kompletterar de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan ett försäkringsbolag från tredje land avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. kan använda dess representations organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter eller tjänster, om

1) företaget och försäkringsbolaget från tredje land hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsbolaget från tredje land hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Sådan anknytande verksamhet enligt 1 och 2 mom. skall vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som försäkringsbolaget från tredje land bedriver i Finland och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra representationens soliditet eller de förmåner som försäkringarna omfattar.

22 c §
Verksamhetsplan och förbud mot annan affärsverksamhet

Ett försäkringsbolag från tredje land skall göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. Planen skall sändas till Försäkringsinspektionen för godkännande innan nämnda verksamhet inleds. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i verksamhetsplanen.

Försäkringsinspektionen kan förbjuda ett försäkringsbolag från tredje land att bedriva anknytande verksamhet enligt 22 b § 1 och 2 mom. eller begränsa den, om det på grundval av verksamhetsplanen är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 22 b § 3 mom. eller om representationen för försäkringsbolaget från tredje land med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Försäkringsinspektionen kan i efterhand förbjuda representationen för försäkringsbolaget från tredje land att bedriva anknytande verksamhet eller begränsa den, om verksamheten inte längre uppfyller kraven i 22 b § 3 mom. eller om det har förekommit allvarliga brister eller allvarligt missbruk i verksamheten.

56 §
Verksamhet som representant

När ett försäkringsbolag från tredje land är representant i enlighet med 22 b § skall bolaget klart informera kunden om vilket företags produkter eller tjänster det är fråga om och att bolaget inte bedriver verksamheten för egen räkning eller är part i det avtal som eventuellt ingås om den produkt eller tjänst som är föremål för förhandlingar.

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas på motsvarande sätt på ett utländskt EES-försäkringsbolag, om det i Finland är representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet.

60 §
Marknadsföring

Vid ett utländskt försäkringsbolags marknadsföring samt vid tillsynen över den och avtalsvillkoren iakttas på motsvarande sätt 14 a kap. 7 och 9―13 § lagen om försäkringsbolag. Ett utländskt försäkringsbolag skall dessutom i sin marknadsföring uppge sitt namn, sin bolagsform, sin hemstat, adressen till sitt huvudkontor samt adressen till det kontor eller den representation som försäkringsavtalet skall ingås med.

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsrörelse

Den som

1) för ett utländskt försäkringsbolags räkning bedriver försäkringsrörelse i Finland utan att göra anmälan enligt 7 eller 10 § eller utan koncession som avses i 18 § 1 mom. eller i strid med 22 a eller 57 §, eller

2) i strid med bestämmelserna i 13 §, 17 § 3 mom. eller 55 § eller ett förbud som Försäkringsinspektionen har utfärdat med stöd av 44 § 3 mom. meddelar nya försäkringar,

skall dömas enligt vad lagen om försäkringsbolag bestämmer om olovligt bedrivande av försäkringsrörelse.

Allmän åklagare skall innan han eller hon väcker åtal för olovligt bedrivande av försäkringsrörelse inhämta utlåtande av Försäkringsinspektionen. När domstolen behandlar brottmålet skall den ge Försäkringsinspektionen tillfälle att bli hörd.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000
EkUB 4/2001
RSv 31/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.