362/2001

Given i Helsingfors den 4 maj 2001

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 3 § 1 mom., 2 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 a § 2 mom., 2 a kap. 4 § och rubriken för 14 a kap.,

sådana de lyder, 1 kap. 3 § 1 mom. och 2 kap. 4 § 1 mom. 3 punkten i lag 752/1993, 2 kap. 5 a § 2 mom. och 2 a kap. 4 § i lag 389/1995 och rubriken för 14 a kap. i lag 632/1991, samt

fogas till 1 kap. en ny 3 a §, i stället för den 3 a § som upphävts genom lag 355/1997, och till kapitlet en ny 3 b § samt till 14 a kap. en ny 7 § i stället för den 7 § som upphävts genom lag 483/1992, och till kapitlet nya 8―13 § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

3 §

Ett försäkringsbolag får inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och sådan verksamhet enligt 3 a § som anknyter till försäkringsrörelsen (anknytande verksamhet).


3 a §

Ett försäkringsbolag får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är

1) ett sådant kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller fondföretag som står under offentlig tillsyn inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) ett annat finansiellt institut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än ett sådant som avses i 1 punkten,

3) ett företag som tillhandahåller tjänster eller produkter i anslutning till riskkontroll, skadeinspektion, skadebekämpning eller därmed jämförbar verksamhet, eller

4) ett företag vars tjänster eller produkter anknyter till de försäkringsprodukter som bolaget säljer antingen för egen räkning eller som representant för ett annat försäkringsföretag.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan ett försäkringsbolag avtala om att även ett annat företag än ett sådant som avses i 1 mom. får använda försäkringsbolagets organisation och distributionskanaler vid marknadsföringen av sina egna produkter eller tjänster, om

1) företaget och försäkringsbolaget hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning, eller

2) företaget och försäkringsbolaget hör till en sådan ekonomisk gruppering som företaget agerar tillsammans med på marknaden och med vilken företaget har ett fast ekonomiskt samarbetsförhållande.

Sådan anknytande verksamhet som avses i 1 och 2 mom. skall vara lämpad för den art av försäkringsverksamhet som bolaget bedriver och får inte vara av sådan omfattning att den har en väsentlig ställning i förhållande till försäkringsverksamheten. Den anknytande verksamheten får inte äventyra bolagets soliditet eller de förmåner som försäkringarna omfattar.

3 b §

Ett försäkringsbolag skall göra upp en verksamhetsplan för verksamhet enligt 3 a § 1 och 2 mom. Planen skall fogas till ansökan om fastställelse av bolagsordningen eller av en ändring av den. Ansökan skall göras till Försäkringsinspektionen för att nämnda verksamhet skall kunna inledas. Försäkringsinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om innehållet i verksamhetsplanen.

Försäkringsinspektionen kan låta bli att fastställa den bestämmelse i bolagsordningen som gäller anknytande verksamhet enligt 3 a § 1 och 2 mom., om det är uppenbart att verksamheten inte uppfyller kraven i 3 a § 3 mom. eller om försäkringsbolaget med hänsyn till den planerade verksamhetens omfattning, arten av produkten eller tjänsten i fråga, den sakkunskap som krävs av personalen eller därmed jämförbara omständigheter inte har tillräckliga förutsättningar att sköta verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Försäkringsinspektionen kan i efterhand förbjuda försäkringsbolaget att bedriva anknytande verksamhet eller begränsa den, om verksamheten inte längre uppfyller kraven i 3 a § 3 mom. eller om det har förekommit allvarliga brister eller allvarligt missbruk i verksamheten.

2 kap.

Försäkringsbolags bildande

4 §

I försäkringsbolags bolagsordning skall nämnas:


3) bolagets verksamhetsområde samt de försäkringsklasser och klassgrupper som verksamheten är avsedd att omfatta samt sådan anknytande verksamhet enligt 1 kap. 3 a § som bolaget bedriver;


5 a §

Om ett beslut inte har givits inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Ministeriet skall underrätta besvärsmyndigheten om att beslut har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen (586/1996).

2 a kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

4 §

Försäkringsinspektionen skall inom tre månader från mottagandet av försäkringsbolagets anmälan samt all utredning som avses i 3 § sända de erhållna uppgifterna till de myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där representationen är tilltänkt att bli belägen och underrätta försäkringsbolaget om att uppgifterna har sänts.

Försäkringsinspektionen skall till den information som sänds foga ett intyg över att försäkringsbolaget med beaktande av den tilltänkta verksamheten uppfyller kraven på verksamhetskapital enligt 11 kap.

Om uppgifterna inte har sänts inom den tid som anges i 1 mom. kan försäkringsbolaget anföra besvär. Besvären anses då gälla Försäkringsinspektionens avslagsbeslut. Sådana besvär kan anföras tills Försäkringsinspektionen har fattat ett beslut om översändande av informationen. Försäkringsinspektionen skall underrätta besvärsmyndigheten om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandling av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt i tillämpliga delar förvaltningsprocesslagen.

14 a kap.

Konkurrens och marknadsföring

7 §

Ett försäkringsbolag skall i sin marknadsföring lämna kunden alla de upplysningar om den marknadsförda nyttigheten som kan ha betydelse när kunden fattar avgöranden som gäller nyttigheten.

Försäkringsbolag får inte i sin marknadsföring lämna osanna eller vilseledande upplysningar eller annars använda något förfarande som är otillbörligt från kundens synpunkt eller som strider mot god sed.

Marknadsföring som inte innehåller upplysningar som behövs med hänsyn till kundens ekonomiska säkerhet skall alltid anses otillbörlig.

Bestämmelser om den information som ett försäkringsbolag skall ge försäkringssökanden innan ett försäkringsavtal ingås meddelas särskilt.

8 §

När ett försäkringsbolag är representant i enlighet med 1 kap. 3 a § skall det klart informera kunden om vilket företags produkter eller tjänster det är fråga om och att försäkringsbolaget inte bedriver verksamheten för egen räkning eller är part i det avtal som eventuellt ingås om den produkt eller tjänst som är föremål för förhandlingar.

9 §

Försäkringsbolagets ombud skall i sin verksamhet klart informera kunden om att han eller hon uttryckligen är ombud.

Ombudet skall vid marknadsföringen av en enskild försäkring informera om vilket försäkringsbolags produkt det är fråga om.

10 §

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över försäkringsbolagens användning av avtalsvillkor och marknadsföring. Med avseende på konsumentskyddet utövar också konsumentombudsmannen tillsyn över marknadsföringens lagenlighet och användningen av avtalsvillkor.

Försäkringsinspektionen kan meddela anvisningar om försäkringsbolagens marknadsföring.

Försäkringsinspektionen och konsumentombudsmannen skall ha ett ändamålsenligt samarbete med varandra.

11 §

Försäkringsinspektionen kan, om det med hänsyn till kundskyddet är behövligt, förbjuda ett försäkringsbolag att fortsätta att använda lagstridiga avtalsvillkor eller lagstridig marknadsföring, eller att upprepa sådan eller därmed jämförbar marknadsföring eller användning av avtalsvillkor.

Försäkringsinspektionen kan även meddela ett sådant förbud som avses i 1 mom. temporärt, varvid förbudet gäller tills saken har avgjorts slutligt.

Försäkringsinspektionen kan förena sitt förbud med vite. Marknadsdomstolen dömer ut vitet.

12 §

I Försäkringsinspektionens beslut enligt 11 § 1 eller 2 mom. får ändring inte sökas genom besvär.

Ett försäkringsbolag kan föra Försäkringsinspektionens beslut om förbud enligt 11 § 1 mom. till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter delfåendet av Försäkringsinspektionens beslut. Annars blir beslutet bestående.

13 §

Försäkringsinspektionen skall begära ett utlåtande av konsumentombudsmannen innan Försäkringsinspektionen meddelar ett förbud enligt 11 §, om förbudet gäller frågor som hör till konsumentskyddslagens (38/1978) tillämpningsområde.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001.

RP 206/2000
EkUB 4/2001
RSv 31/2001

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.