350/2001

Given i Helsingfors den 27 april 2001

Lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 12 december 1996 om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) 6 § 1 mom. 7 punkten, 11 § och 23 § 2 mom. som följer:

6 §
Definiering av arbetsslagen

I denna lag avses med


7) byggande av skogsväg byggande av en i 5 § 2 mom. lagen om enskilda vägar (358/1962) avsedd skogsväg, sådan grundlig förbättring av en enskild väg som transporter inom skogsbruket förutsätter och för vilken inte beviljas bidrag med stöd av 93 § i nämnda lag samt byggande eller grundlig förbättring av en särskild upplagsplats som ansluter sig till en skogsväg eller behövs för skogsbruket och av en väg som för till ett utvältningsställe.


11 §
Finansiering av sysselsättningsarbeten

För sådan vård av ungskog som utförs av arbetslös arbetskraft på det sätt som arbetsministeriet särskilt bestämmer genom förordning (sysselsättningsarbete), kan stöd beviljas till högst 80 procent av verkställighetskostnaderna. Vid tillvaratagande av energivirke som utförs som sysselsättningsarbete kan stödets maximibelopp, som avses i 9 § 1 mom., höjas med ett markbelopp per kubikmeter fast mått, som fastställs i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

23 §
Beloppet av stöd

För bekämpning av rotticka i riskområden för utbredning av rotticka kan i samband med avverkning på mineraljord från början av maj till slutet av oktober den som utför avverkningsarbete beviljas stöd till ett belopp som motsvarar kostnaderna för bekämpningsmedel samt stöd för kostnaderna för spridning av bekämpningsmedel. Om riskområden för utbredning av rotticka samt om stödobjektet och stödbeloppet bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2001. Lagens 23 § 2 mom. träder dock i kraft först vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

RP 198/2000,
JsUB 5/2001
RSv 32/2001

Helsingfors den 27 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.