344/2001

Given i Helsingfors den 20 april 2001

Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 januari 1997 om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997) 2 § 2 mom., den finska språkdräkten i 3 § och 5 § 1 mom. samt 9 och 14 §, av dessa lagrum 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 637/1998, som följer:

2 §
Studerande berättigade till stöd för skolresor

Berättigade till stöd för skolresor är dock inte studerande som deltar i distans- eller privatundervisning, utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service, läroavtalsutbildning, utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen som avläggs genom en fristående examen eller studerande som genomgår avlönad arbetspraktik. Berättigad till stöd är inte heller

1) en studerande som av utbildningsanordnaren anvisats en avgiftsfri plats i elevhem, om det inte finns synnerligen vägande skäl för att den studerande inte kan ta emot platsen,

2) en studerande som inte för sin skolresa anlitar kollektivtrafik eller skolskjuts som utbildningsanordnaren ordnar trots att det är möjligt för den studerande, och inte heller

3) en studerande som enligt någon annan lag får stöd för de kostnader som föranleds av skolresan.


9 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med ett beslut av Folkpensionsanstalten om stöd för skolresor kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för studiestöd. Ändring i ett beslut av besvärsnämnden för studiestöd får inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det ändringssökanden fick del av beslutet. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress han eller hon uppgivit, om inte något annat visas.

Om de besvär som inlämnas till besvärsnämnden för studiestöd har anlänt efter den tid om vilken bestäms i 2 mom., kan besvärsnämnden trots det pröva besvären, om det funnits vägande skäl till förseningen.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

14 §
Hänvisningsbestämmelse

Om något annat inte bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar vad som i lagen om studiestöd (65/1994) bestäms om verkställighet, justering och inställelse av studiestöd, återkrav, självrättelse, undanröjande av beslut, användning av uppgifter, tystnadsplikt, utmätnings- och överföringsförbud samt finansiering. En framställning eller ansökan om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut avgörs dock av besvärsnämnden för studiestöd i stället för av den i 31 § 1 mom. lagen om studiestöd nämnda försäkringsdomstolen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001. Lagens 14 § tillämpas också på ansökningar och framställningar om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut som anhängiggjorts före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 9/2001
KuUB 1/2001
RSv 26/2001

Helsingfors den 20 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.