318/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av 3 och 4 § lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om skatteförvaltningen (1557/1995) rubriken för 3 § samt 4 § 2 och 3 mom., av dessa lagrum 4 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 504/1998, samt

fogas till 3 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Skattestyrelsen och skattestyrelsens direktion

Närmare bestämmelser om skattestyrelsens förvaltning och tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Skatterättelsenämnden och dess sammansättning

Skatterättelsenämnden har ett med fyra delbart antal medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Skattestyrelsen bestämmer på framställning av skatteverket i fråga antalet medlemmar i skatterättelsenämnden samt förordnar medlemmarna och suppleanterna. Dessutom förordnar skattestyrelsen på framställning av skatteverket en eller flera personer till ordförande i skatterättelsenämnden. Skattestyrelsen bestämmer vilken av ordförandena som skall vara ordförande för skatterättelsenämnden och vilken av ordförandena som skall vara ställföreträdare vid förhinder för en ordförande.

För varje sektion i skatterättelsenämnden kan en eller flera ordförande förordnas. Utöver ordföranden har varje sektion fyra medlemmar.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 204/2000
FiUB 3/2001
RSv 23/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.