316/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av 5 och 39 § lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/1991) 5 § 3 mom. 3 punkten och 39 § som följer:

5 §
Bolagsvederlag

Med bolagsvederlaget kan bolaget täcka sina utgifter


3) för sådana grundliga förbättringar, renoveringar och tillbyggnader och sådant förvärv av ett tilläggsområde genom vilka fastigheten eller byggnaderna sätts i ett skick som motsvarar sedvanliga anspråk, om inte någon aktieägares betalningsförpliktelse blir oskäligt betungande, samt


39 §
Avvikelser från grunderna för bolagsvederlaget

Har beslut fattats om att på bolagets be- kostnad låta utföra en reparation eller renovering som hänför sig till de lägenheter som aktieägarna besitter och som beträffande varje lägenhet medför en lika stor nytta och kostnad, får bolagsstämman samtidigt besluta att varje aktiegrupps ägare i bolagsvederlag skall betala ett lika stort belopp för åtgärden. Ett beslut om lika fördelning av kostnaderna kan dock fattas endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och av de aktier som är företrädda vid stämman.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

På bolagsstämmans beslut om grundlig förbättring, renovering, tillbyggnad och förvärv av ett tilläggsområde tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft, om kallelsen till bolagsstämman har utfärdats innan lagen träder i kraft.

RP 201/2000
MiUB 1/2001
RSv 18/2001

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.