314/2001

Given i Helsingfors den 6 april 2001

Lag om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 8 § 2 mom. 6 punkten, 16 § 1 mom. 3 punkten och 18 § 3 mom., av dessa lagrum 8 § 2 mom. 6 punkten sådan den lyder i lag 566/1999, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 566/1999, en ny 17 a-punkt, till lagen nya 9 a―9 c §, till 15 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i sistnämnda lag, nya 2 a- och 2 b-punkter, till 15 § nya 2―4 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 5 mom., till 18 § ett nytt 5 mom. samt till lagen nya 35 a och 56 § som följer:

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


17 a) roaming att ett telenätföretag tillhandahåller ett annat telenätföretag telenättjänster i mobiltelenätet på ett område där båda företagen har koncession,

2 kap.

Utövande av televerksamhet

8 §
Teleföretagets skyldigheter

Utöver vad som stadgas i 1 mom. skall teleföretaget


6) sörja för faktureringen av teletjänster på behörigt sätt samt till ett annat teleföretag lämna ut sådana uppgifter som är nödvändiga för faktureringen av användarna för att faktureringen skall kunna ordnas så som med stöd av 11 § och 15 § 5 mom. bestäms genom förordning av ministeriet,


9 a §
Skyldighet att förhandla om roaming

Ett teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande och tillhandahåller telenättjänster i ett GSM-mobiltelenät har skyldighet att förhandla om roaming med ett teleföretag som tillhandahåller telenättjänster i ett tredje generationens mobiltelenät.

9 b §
Förutsättningar för obligatorisk roaming

Teleförvaltningscentralen skall på anhållan av ett telenätföretag som begär roaming bestämma att roaming är obligatorisk, om

1) förhandlingar enligt 9 a § inte har lett till avtal inom sex månader efter det att begäran om förhandlingar framfördes,

2) det telenätföretag som begär roaming inte har ett eget digitalt mobiltelenät på det aktuella området eller en avtalsbaserad rätt till roaming från sitt tredje generationens mobiltelenät i en tredje parts GSM-nät, och om

3) minst 20 procent av befolkningen inom koncessionsområdet för det telenätföretag som begär roaming är permanent bosatt inom täckningsområdet för företagets eget tredje generationens mobiltelenät.

Ett teleföretag kan beviljas rätt till obligatorisk roaming endast en gång och i endast ett telenätföretags GSM-mobiltelenät.

9 c §
Beslut om obligatorisk roaming och beslutsvillkoren

Teleförvaltningscentralen skall avgöra ett ärende som gäller obligatorisk roaming inom sex månader från den begäran som avses i 9 b §. Obligatorisk roaming skall genomföras under de villkor som bestäms i Teleförvaltningscentralens beslut och i den omfattning som Teleförvaltningscentralen bestämmer.

Om inte parterna sinsemellan har kommit överens om något annat, skall följande villkor ingå i Teleförvaltningscentralens beslut:

1) tiden för obligatorisk roaming fastslås till åtta år,

2) obligatorisk roaming upphör på varje geografiskt område senast två år efter det att det telenätföretag som har skyldighet att ordna roaming har ett eget tredje generationens mobiltelenät som täcker minst 80 procent av det aktuella området,

3) ett telenätföretag som begär obligatorisk roaming ersätter det telenätföretag som har skyldighet att ordna roaming för de kostnader för åtgärder för att öka nätets förmedlingskapacitet som uppstår på grund av företagets roaming, om telekommunikationen på det aktuella geografiska området till följd av detta bestående utgör över 10 procent av telekommunikationens omfattning i GSM-mobiltelenätet som ägs av det telenätföretag som är skyldigt att ordna roaming, samt

4) obligatorisk roaming gäller alla telenättjänster som tillhandahålls av både det telenätföretag som begär roaming och det telenätföretag som är skyldigt att ordna roaming, om det inte av tekniska skäl är omöjligt.

Med geografiska områden avses i 2 mom. ekonomiska regioner enligt 7 § lagen om regional utveckling (1135/1993). Parterna har inte rätt att avtala annorlunda om en i 2 mom. 1 och 2 punkten avsedd omständighet när det gäller ekonomiska regioner med en invånartäthet på högst fem invånare per kvadratkilometer.

Genom förordning av ministeriet ges vid behov närmare bestämmelser om vad Teleförvaltningscentralen skall beakta när den fattar beslut om villkor för obligatorisk roaming. Bestämmelserna skall främja en spridning av sinsemellan konkurrerande tredje generationens mobiltelenät i hela landet.

Teleförvaltningscentralen meddelar vid behov närmare föreskrifter om de radiotekniska egenskaper som förutsätts av ett mobiltelenät vid bedömningen av sådan täckning som avses i 2 mom. 2 punkten och 9 b § 1 mom. 3 punkten samt övriga behövliga bestämmelser om det tekniska anordnandet av roaming.

15 §
Användarens rättigheter

Var och en har rätt att


2 a) av telenätföretagen hyra ledig förmedlingskapacitet i en abonnentförbindelse i ett fast telenät, om förbindelsen hör till en användare som ingått anslutningsavtal, i syfte att förse abonnentförbindelsen med teknisk utrustning så att flera tjänster samtidigt kan tillhandahållas via abonnentförbindelsen, om inte förmedlingskapaciteten behövs för telenätföretagets eget bruk eller rimliga framtida behov och ministeriet inte bestämmer något annat på de grunder som avses i 1 punkten,

2 b) hyra sådana utrustningsutrymmen i ett fast telenät vilka behövs för placering av mindre utrustning som är nödvändig för tillhandahållandet av tjänster med hjälp av ett telenät och vilka inte behövs för telenätföretagets eget bruk eller rimliga framtida behov, om inte ministeriet bestämmer något annat på de grunder som avses i 1 punkten,


Ett telenätföretag är skyldigt att tillåta att en teleentreprenör som är auktoriserad i enlighet med 12 § får tillträde till telenätföretagets utrustningsutrymmen för att utföra sådana installations-, service- och underhållsarbeten som förutsätts för att rättigheterna enligt 1 mom. 2 a- och 2 b-punkten skall tillgodoses.

Genom förordning av ministeriet ges vid behov närmare bestämmelser om vad som skall beaktas vid bedömningen av ett teleföretags rimliga framtida behov som avses i 1 mom. 2 a- och 2 b-punkten.

Teleförvaltningscentralen meddelar vid behov närmare föreskrifter om genomförandet av de tekniska arrangemang som förutsätts i utrustningsutrymmen vid sådan uthyrning som avses i 1 mom. 2 a- och 2 b-punkten.


16 §
Användarens skyldigheter

Användaren skall


3) iaktta avtal som han slutit med teleföretaget om leverans av telenät eller teletjänst och som stämmer överens med de med stöd av 15 § 5 mom. meddelade allmänna grunderna för leveransvillkor.


18 §
Teleföretagens inbördes avgifter

De i 1 och 2 mom. avsedda avgifterna mellan teleföretagen skall vara rättvisa och rimliga med hänsyn till kostnaderna för framställande av prestationen, om

1) avgiften för abonnentförbindelse som med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten hyrs ut till ett annat teletjänstföretag uppbärs av ett telenätföretag med betydande marknadsinflytande och som också är verksamt som teletjänstföretag i sitt telenät,

2) fri prissättning som tillämpas av ett teleföretag som har ett betydande marknadsinflytande kunde leda till att lagens syften enligt 1 § inte nås,

3) avgift uppbärs för en prestation som avses i 15 § 1 mom. 2 a- eller 2 b-punkten,

4) avgift uppbärs för obligatorisk roaming enligt 9 b §,

5) ett teleföretag uppbär en avgift för en prestation som avses i 8 § 2 mom. 4 punkten, eller om

6) Europeiska gemenskapernas lagstiftning förutsätter att vissa teleavgifter regleras på detta sätt.


Den avgift som avses i 3 mom. 3 punkten och uppbärs för hyra av en abonnentförbindelses förmedlingskapacitet får uppgå till högst hälften av den hyra som ett telenätföretag uppbär för motsvarande abonnentförbindelse som företaget hyr ut med stöd av 15 § 1 mom. 2 punkten, om inte teleföretaget visar Teleförvaltningscentralen att kostnaderna för framställande av prestationen är högre.

35 a §
Nationell övervaknings- och tillsyns- myndighet som avses i Europeiska gemenskapernas regelverk

Teleförvaltningscentralen är den nationella övervaknings- och tillsynsmyndighet som avses i Europeiska gemenskapernas regelverk, om inte något annat föreskrivs i lag.

56 §
Övergångsbestämmelse om förhandlingar om roaming

En begäran om förhandlingar enligt 9 a § som framställts innan lagen träder i kraft kan beaktas när obligatorisk roaming som avses i 9 b § bestäms.

Teleförvaltningscentralen bestämmer på begäran av ett telenätföretag om en begäran om förhandlingar skall beaktas eller inte.


Denna lag träder i kraft den 13 april 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2000
TrUB 1/2001
GrUU 34/2000
GrUU 5/2001
RSv 12/2001
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2887/2000

Helsingfors den 6 april 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.