292/2001

Given i Helsingfors den 29 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 54 a § 3 mom. och 55 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder i förordning 47/2001,

ändras 54 § 1―4 mom., sådana de lyder i nämnda förordning 47/2001, samt

fogas till förordningen en ny 56 a § som följer:

54 §

Grundlönen för en kyrkoherde är 11 249 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster är kyrkoherdens grundlön 11 686 mark i månaden. Om kyrkoherden har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 11 583 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster kan kyrkostyrelsen på basis av nämnda examen höja kyrkoherdens grundlön till högst 12 326 mark i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den grundlön som höjts på en eller flera av de grunder som nämns i detta moment för kyrkoherden med 2,64 procent.

Grundlönen för en annan präst än kyrkoherden är 9 672 mark i månaden. Om prästen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 10 350 mark i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en annan präst än kyrkoherden med 5,70 procent.

Grundlönen för en diakon är 8 728 mark i månaden. Om diakonen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 9 178 mark i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en diakon med 5,69 procent.

Grundlönen för en kantor är 8 728 mark i månaden. Om kantorn har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 9 178 mark i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid och endast en kantorstjänst på heltid höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för kantorn med 3,13 procent. I en församling med fler än 3 000 men högst 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den grundlön som höjts på en eller flera av de grunder som nämns i detta moment för en kantor med 1,17 procent. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en kantor med 6,78 procent.


56 a §

Kyrkostyrelsen kan på framställning av församlingsrådet bevilja en tjänsteinnehavare ett personligt lönetillägg utöver den lön som bildas av grundlönen enligt 54 § 1―5 mom. jämte tillägg.


Denna förordning träder i kraft den 10 april 2001.

Löner enligt förordningens 54 § 1―5 mom. betalas från och med den 1 februari 2001. Förordningens 54 a § 3 mom. och 55 § 2 mom. tillämpas inte på löner som betalas för tiden efter den 31 januari 2001.

Helsingfors den 29 mars 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Ulla Taskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.