289/2001

Given i Helsingfors den 29 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av handelsregisterförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i handelsregisterförordningen den 23 februari 1979 (208/1979) 19 § 3 mom. samt 27 och 30 §, av dessa lagrum 27 § sådan den lyder i förordning 1411/1993, samt

ändras 1, 2, 4, 7, 10 och 11 §, 12 § 1 mom. samt 26 och 28 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 1411/1993, 2 och 28 § sådana de lyder i sist nämnda förordning, 4 § sådan den lyder i förordning 234/1990 och 12 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 157/1997, som följer:

1 §

Anmälningar om vilka bestäms i handelsregisterlagen (129/1979) skall göras på en för ändamålet fastställd blankett på det sätt som särskilt föreskrivs i handelsregisterlagen och i företags- och organisationsdatalagen (244/2001). Till anmälan skall fogas erforderliga bilagor.

2 §

Patent- och registerstyrelsen, nedan registermyndigheten, för diarium över inkomna anmälningar och meddelanden. I diariet, som är offentligt, skall antecknas firma, diarienummer, ankomstdag, uppskovsbeslut eller andra interimistiska åtgärder samt dagen för registreringen.

Magistraten antecknar de anmälningar som den med stöd av 19 a § handelsregisterlagen har behandlat i det diarie- och registersystem som registermyndigheten upprätthåller med hjälp av automatisk databehandling.

4 §

De anmälda näringsidkarna antecknas i registret i den kronologiska ordning enligt vilken beslut om att föra in dem i registret har fattats. I registret antecknas dessutom dagen för registreringen samt det nummer av handelsregistertidningen i vilket kungörelsen om registreringen införs.

7 §

Av handlingar rörande en näringsidkare som antecknats i registret skall uppgöras en särskild akt, som förses med näringsidkarens företags- och organisationsnummer. Till akten skall fogas ändringsanmälningar och meddelanden.

10 §

Till en ideell förenings grundanmälan skall vid behov fogas en utredning över föreningens rätt att idka näring och över val av styrelseordförande. Utdrag ur föreningsregistret och föreningens stadgar skaffas dock på tjänstens vägnar.

11 §

Till en stiftelses grundanmälan skall vid behov fogas en utredning över stiftelsens rätt att idka näring. Utdrag ur stiftelseregistret och stiftelsens stadgar skaffas dock på tjänstens vägnar.

12 §

Till ett aktiebolags grundanmälan skall fogas stiftelseurkunden i original, en sådan försäkran av styrelsens medlemmar och verkställande direktören och ett sådant intyg av revisorerna som avses i 2 kap. 9 § 4 mom. lagen om aktiebolag (734/1978) samt en styrkt avskrift av protokollet från konstituerande stämman, om de personer som skall väljas enligt bolagsordningen inte nämns i stiftelseurkunden på det sätt som bestäms i 2 kap. 2 a § lagen om aktiebolag. Vid behov skall till anmälan fogas en utredning över val av medlem, suppleant och ordförande i styrelsen och förvaltningsrådet samt av verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören, revisor och revisorssuppleant, en utredning av nämnda personers och revisionssammanslutningens samtycke till uppdraget, med undantag av uppdraget som ordförande för styrelsen och förvaltningsrådet, samt en utredning av beviljad rätt att teckna firma. Till anmälan skall även fogas sådant yttrande av en oberoende sakkunnig som avses i 2 kap. 4 a § lagen om aktiebolag.


26 §

Den lokala myndigheten skall föra diarium över anmälningar som inlämnats till den, varvid i tillämpliga delar skall iakttas det som bestäms i 2 §.

28 §

Den lokala myndigheten har rätt att mot föreskriven avgift av registermyndigheten få mikrofilmkopior av handelsregistret och i det senare gjorda anteckningar samt av de index som nämns i 6 § 1 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 29 mars 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.