288/2001

Given i Helsingfors den 29 mars 2001

Statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 20 § företags- och organisationsdatalagen den 16 mars 2001 (244/2001):

1 §
Mottagande av anmälningar

De etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar samt anmälan om att verksamheten har avbrutits vilka avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) kan ges in till vilken som helst av de myndigheter som nämns i 10 § 1 mom. lagen. En anmälan som sänds med posten kan också sändas till den postbox som har reserverats för gemensamt bruk för de myndigheter som upprätthåller företags- och organisationsdatasystemet.

Den myndighet som tar emot anmälningarna skall hålla blanketter som fastställts för ändamålet allmänt tillgängliga.

2 §
Givandet av ett företags- och organisationsnummer

Ett företags- och organisationsnummer ges utgående från etableringsanmälan. Numret ges av den myndighet som registrerar de uppgifter i grunddelen av blanketten för etableringsanmälan vilka skall anmälas till företags- och organisationsdatasystemet. I de anmälningshandlingar som kommer till magistraten och som gäller ärenden som skall behandlas av den, antecknar magistraten det företags- och organisationsnummer som Patent- och registerstyrelsen särskilt har gett för ändamålet.

3 §
Företags- och organisationsnumrets tekniska form

Ett företags- och organisationsnummer består av ett ordningsnummer och ett kontrollnummer, i nämnd ordning. Ordningsnumret är högst sjusiffrigt.

För uträknande av ett kontrollnummer multipliceras från höger till vänster ordningsnumrets

första siffra med talet 2
andra " " 4
tredje " " 8
fjärde " " 5
femte " " 10
sjätte " " 9
sjunde " " 7 samt

adderas de sålunda erhållna produkterna varefter summan divideras med talet 11. Kontrollnumret bestäms på basis av den rest som erhållits vid divisionen på så sätt att kontrollnumret är noll, om resten är noll, om resten är större än ett, är kontrollnumret den skillnad som erhålls när resten subtraheras från talet 11 och om resten är ett, lämnas det ordningsnummer som motsvarar kontrollnumret oanvänt.

4 §
Förvaring av företags- och organisationsnummer

Företags- och organisationsnumren kvarhålls permanent i företags- och organisationsdatasystemet.

En avliden persons företags- och organisationsnummer och uppgifter som sammanhänger med det kan strykas ur registret över företags- och organisationsnummer när 10 år har förflutit från dödsåret. Ett nummer som har strukits ur registret får inte på nytt tas i bruk för ett annat företag eller en annan organisation. Om ett annat företag eller en annan organisation läggs ned eller dess verksamhet upphör på något annat sätt påverkar detta inte numren i registret.

5 §
Fastställandet av blanketter

Grunddelen i blanketten för etablerings-, ändrings-, och nedläggningsanmälan fastställs av Skattestyrelsen sedan den har hört Patent- och registerstyrelsen. Skattestyrelsen fastställer de sidor i de nämnda anmälningsblanketterna som gäller endast skattemyndigheterna. Patent- och registerstyrelsen fastställer de sidor som innehåller uppgifter som skall föras in i handels- eller stiftelseregistret samt bilagor enligt verksamhetsform.

6 §
Förvaring och arkivering av handlingar

De anmälningshandlingar som avses i företags- och organisationsdatalagen jämte bilagor förvaras och arkiveras hos Patent- och registerstyrelsen, dock så att handlingarna till anmälningar om bostadsaktiebolag, vilka skall göras till handelsregistret, förvaras och arkiveras av den magistrat som bestäms i enlighet med 19 a § handelsregisterlagen. Om en anmälningshandling endast gäller information som skall sändas till skattemyndigheten, förvaras och arkiveras handlingen hos skatteverket i fråga.

7 §
Upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet

Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen svarar båda till hälften för de utgifter som upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet förorsakar. Dessutom svarar vardera av de ovan nämnda myndigheterna ensam för nödvändiga stamregisterförbindelser till de egna systemen.

Om rätten att använda företags- och organisationsdatasystemet breddas till att gälla andra myndigheter än Patent- och registerstyrelsen eller skatteförvaltningen, delas utgifterna för upprätthållandet av systemet så att den nämnda andra myndigheten deltar i täckandet av utgifterna med en relativ andel som bestäms enligt myndighetens uppskattade bruk av systemet.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 29 mars 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Timo Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.