280/2001

Given i Helsingfors den 22 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 31 a, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 56, 57, 58 a, 58 b, 60, 64 a, 65, 66, 67, 71, 74, 77, 92, 97, 101, 104, 109, 113, 117, 118, 130, 139, 143, 152 a, 167, 168, 174, 194, 216, 224, 234, 235, 242, 250 och 261 §,

av dessa lagrum 31 a och 41 § sådana de lyder i förordning 665/1998, 36, 39 och 216 § sådana de lyder i förordning 754/1999, 40, 44, 56, 64 a, 66, 74, 77, 92, 101 och 234 § sådana de lyder i förordning 902/1997, 57 och 97 § sådana de lyder i förordning 703/1998, 58 a § sådan den lyder i förordning 790/2000, 58 b § sådan den lyder i förordning 1372/1996, 60 § sådan den lyder i förordning 331/2000, 65 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 790/2000, 67 och 224 § sådana de lyder i förordning 849/1995, 71 § sådan den lyder i nämnda förordning 902/1997 och i förordning 258/1998, 104, 130 och 152 a § sådana de lyder i förordning 1063/2000, 109, 113, 117, 118, 139 och 143 § sådana de lyder i förordning 290/1998, 168 § sådan den lyder i förordning 267/1996, 242 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 357/1996, samt 250 och 261 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda förordning 267/1996, samt

fogas till förordningen nya 31 b och 43 c § som följer:

31 a §
Erkännande av vissa E-reglementen

Fordon och deras delar, om vilkas egenskaper eller godkännande inte har utfärdats särskilda bestämmelser, anses motsvara kraven i 83, 83 a och 83 b § vägtrafiklagen (267/1981) enligt följande:

a) beträffande egenskaperna hos batteri och elutrustning i batteridrivna fordon som enbart drivs med elkraft kraven i E-reglementet nr 100,

b) luftfyllda däck på traktorer och släpvagnar till traktorer kraven i E-reglementet 106, och

c) beträffande förarens synfält i fråga om traktorer kraven i E-reglementet nr 71.

31 b §
Överensstämmelse i fråga om fordon som för första gången har tagits i bruk någon annanstans än i Finland

Ett fordon anses uppfylla kraven i denna förordning, om fordonet uppfyller

a) de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste E-reglementen som tillåtits bli tillämpade eller kraven i direktiv som tillåtits bli tillämpade i EG:s medlemsstater vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, emellertid så att för fordon i kategori M1 och N1 avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter skall fylla de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) sådana nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i a- eller b-punkten.

36 §
Däck

1. Däcken på fordon i kategori M och N, dock inte regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv 92/23/EEG om däck och däckmontering på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 30, 54 eller 64 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet. Som däck för andra än EG-typgodkända fordon i kategori M1 godkänns även DOT-märkta däck som följer Förenta staternas standard.

2. På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu - Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

3. På slitbanan på en personbils däck får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

39 §
Styrmekanism

1. En bil skall ha styrmekanismen på vänstra sidan. En bil som är särskilt konstruerad eller utrustad för väghållning och en bil som används för utdelning av postförsändelser, tidningar och reklam eller för uppsamling och transport av avfall får ha styrmekanismen på bilens högra sida. Om användningssyftet senare ändras behöver styrmekanismen inte flyttas. Styrmekanismen får vara på högra sidan även på en bil som införts till landet som flyttgods från ett land med vänstertrafik, på en bil som erhållits genom arv eller testamente eller skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion, samt om det har förflutit minst 25 år sedan utgången av tillverkningsåret på bilen.

2. En treaxlad boggi på en bil skall ha minst en styrande axel.

3. Styrmekanismen skall motsvara kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/311/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 92/62/EEG och 99/7/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 79 som motsvarar de nämnda direktiven.

40 §
Anordning för förhindrande av olovlig användning samt fordonslarm

1. Kravet i 83 b § vägtrafiklagen på att bilar skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning anses vara uppfyllt om bilen är EG-godkänd i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om anordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av motorfordon 74/61/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 95/56/EG, eller E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 18 som när det gäller nivån på kraven motsvarar kraven i de nämnda direktiven. Ett fordon i kategori M1 skall dessutom vara försett med en i enlighet med nämnda direktiv eller en sådan version av E-reglementet nr 97 som motsvarar det nämnda direktivet godkänd anordning som hindrar körning. Om ett fordon i någon annan kategori är försett med en anordning som hindrar körning, skall också den vara godkänd i enlighet med nämnda direktiv eller E-reglementen.

2. I andra fordon än fordon i kategori M1 och N1 godkänns tändningslås som en anordning för förhindrande av olovlig användning. Om ett dylikt fordon är försett med en skyddsanordning som låser ratten eller växelspaken, skall den uppfylla kraven enligt 1 mom.

3. Om en bil är försedd med fordonslarm, skall bilen vara typgodkänd eller fordonslarmet vara EG-godkänt i enlighet med det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

41 §
Bromsar

1. Bromsarna på fordon i kategori M och N skall motsvara kraven i rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 74/132/EEG, 75/524/EEG, 79/489/EEG, 85/647/EEG, 88/194/EEG, 91/422/EEG och 98/12/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 13 som motsvarar de nämnda direktiven, eller i trafikministeriets beslut om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar (631/1990). En personbil anses motsvara kraven i detta moment också om den är av en sådan typ vars bromsar är E-godkända i enlighet med reglementet nr 13-H.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som biltillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren enligt sina egna villkor har godkänt för senare installation. Reglerings- och säkerhetsanordningarna får inte äventyra bromsarnas funktion. Ersättningsbromsbelägg anses uppfylla detta krav, om de är e-godkända i enlighet med direktiv 98/12/EG eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 90 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

3. Ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall ha låsningsfria bromsar av klass 1 enligt det i 1 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet.

4. I en bil som används i hastighetstävlingar och vars motor enligt tävlingsreglerna får trimmas får en parkeringsbroms som fungerar genom mekanisk kraftöverföring när bilen används i tävlingar samt vid färd till och från en tävling eller besiktning ersättas med en av bilens tillverkare för hastighetstävlingar avsedd parkeringsbroms som fungerar genom hydraulisk kraftöverföring. Bilens ersättningsbromsbelägg behöver inte uppfylla de krav som anges i 2 mom.

42 §
Avgassystem

1. Avgasröret skall vara så placerat, att ingen punkt på det befinner sig farligt nära bränsletanken eller bränsleröret. Om det ovanför avgasgrenröret eller avgasröret finns anordningar som hör till bränslesystemet eller bränslerörsskarvar som är placerade på ett sådant sätt att bränslet vid eventuellt läckage kan droppa eller rinna ned på avgasgrenröret eller avgasröret eller om uppenbar risk för antändning av bränslet annars föreligger, skall avgasgrenröret eller avgasröret förses med ett ändamålsenligt skydd.

2. Avgassystemets mynning skall vara så placerad och riktad att avgaserna inte medför onödig olägenhet för bilens passagerare, fotgängare eller andra vägtrafikanter. Avgasrörets mynning på ett fordon i en annan kategori än M1 och N1 skall vara riktad bakåt eller till vänster. Om ett avgasrör på vänstra sidan eller baktill på vänster sida är riktat mera än 45° åt vänster, skall rörets mynning dessutom vändas så att avgaserna riktas i minst 45° vinkel nedåt från horisontalplanet. På fordon i kategori N2 och N3 får avgasröret vara riktat uppåt, men det skall då nå upp till minst samma nivå som förarhyttens högsta punkt. Avgasrörets mynning får ha en yttre diameter av högst 120 mm eller, om det finns särskilda skäl till det, högst 150 mm.

3. Omkring avgasrörets mynning skall det finnas ett minst 50 mm fritt utrymme på en sträcka av 50 mm, mätt från rörets ända.

43 c §
Främre underkörningsskydd

1. Fordon i kategori N2 och N3 skall vara konstruerade eller utrustade så att de skyddar särskilt fordon i kategori M1 och N1 från underkörning vid en kollision framifrån. Underkörningsskyddet skall motsvara kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om främre underkörningsskydd för motorfordon och om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 93 som motsvarar det nämnda direktivet.

2. Främre underkörningsskydd krävs dock inte på

a) ett fordon vars karosseri, chassi eller fasta del eller anordning till sin konstruktion och placering uppfyller kraven på främre underkörningsskydd,

b) terrängfordon i kategori N2 och N3, eller

c) ett fordon på vilket främre underkörningsskydd inte kan användas till följd av fordonets användningssyfte.

44 §
Underkörningsskydd baktill

1. Ett fordon i kategori M och N skall ha en bakre stötfångare eller motsvarande anordning som erbjuder skydd mot underkörning bakifrån i synnerhet för fordon i kategori M1 och N1. Underkörningsskyddet skall motsvara kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tankar för flytande bränsle och bakre underkörningsskydd för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/221/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/490/EEG, 81/333/EEG och 97/19/EG eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 58 som motsvarar de nämnda direktiven.

2. Underkörningsskydd baktill krävs dock inte på

a) ett fordon vars karosseri, chassi eller fasta del eller anordning till sin konstruktion och placering uppfyller kraven på underkörningsskydd,

b) ett fordon i kategori M1, M2, M3 eller N1, om markfrigången för bakre delen av karosserikonstruktionen är högst 0,55 meter, mätt från vägytan med bilen i obelastat tillstånd över en bredd som inte får vara mera än 0,20 meter smalare än bilens bredd på ett avstånd av högst 0,45 meter från fordonets bakre punkt,

c) en bil som används för dragning av en påhängsvagn,

d) ett fordon i kategori N som är avsett för ett särskilt syfte och som får framföras på väg endast då det flyttas från en arbetsplats till en annan,

e) en bil som är avsedd för transport av trävaror eller långa föremål och som saknar karosseri,

f) terrängfordon i kategori N2 eller N3,

g) en bil som är försedd med andra växelflaksanordningar än stödbensväxelflak, eller

h) någon annan bil där ett underkörningsskydd betydligt försvårar användningen av bilen eller dess anordningar.

56 §
Radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet

Både en bil med ottomotor och en bil med dieselmotor skall motsvara kraven enligt rådets direktiv gällande radiostörningar som orsakas av fordon och om elektromagnetisk kompatibilitet 72/245/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 89/491/EEG och 95/54/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 10 som motsvarar de nämnda direktiven.

57 §
Bränsletank

1. Bränsletanken och dess placering i fordon i kategori M och N skall motsvara kraven enligt direktivet 70/221/EEG, sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/19/EG, och bränsletanken i fordon i kategori M1 skall uppfylla kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 34 som motsvarar de nämnda direktiven. Bränsletankar av plast skall uppfylla kraven enligt det nämnda direktivet 70/221/EEG, sådant detta direktiv lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG. På husbilar, ambulanser och likbilar är ändring av dragningen och längden på tankningsröret och omplacering av den inre tanken tillåten.

2. Om bränsletankens volym är större än 800 liter, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

58 a §
Skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision

Ett fordon i kategori M1 vars totalmassa är högst 2,5 ton skall för att skydda de personer som befinner sig i bilen vid en kollision framifrån vara EG-godkänt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG om skydd av förare och passagerare i motorfordon vid frontalkollision, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/98/EG, eller E-godkänt i enlighet med en sådan version av reglementet nr 94 som när det gäller nivån på kraven motsvarar kraven i de nämnda direktiven. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG.

58 b §
Skydd för passagerare vid en sidokollision

Ett fordon i kategori M1 och N1 i vilket R-punkten för det lägsta sätet befinner sig högst 700 mm över marknivå, skall för att skydda de personer som befinner sig i bilen vid en kollision från sidan vara EG-godkänt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG om skydd för passagerare i motorfordon vid sidokollision eller E-godkänt i enlighet med en sådan version av reglementet nr 95 som när det gäller nivån på kraven motsvarar kraven i det nämnda direktivet. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG.

60 §
Hur sätena skall vara fästa

1. Fäst- och regleringsanordningar på säten i ett fordon i kategori M och N skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 74/408/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (hållfastheten hos sätena och fästanordningarna för dessa), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 81/577/EEG och 96/37/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 17 som motsvarar de nämnda direktiven, eller när det är fråga om fordon i kategori M2 eller M3, enligt en sådan version av E-reglementet nr 80 som motsvarar de nämnda direktiven. På begäran av fordonstillverkaren kan fäst- och regleringsanordningarna på säten i fordon i kategori M2 godkännas i enlighet med reglementet nr 17/06. Hopfällbara samt sido- eller bakåtriktade säten behöver inte uppfylla kraven i nämnda direktiv eller reglemente.

2. I ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 samt i fordon i kategori M2 och M3 anses fäst- och regleringsanordningarna på sätena uppfylla kraven i 1 mom., om anordningarna i fråga motsvarar kraven i det direktiv eller E-reglemente som nämns i 1 mom.

64 a §
Bilbältenas fästpunkter

1. Antalet fästpunkter för bilbältena för varje säte i varje fordonskategori skall motsvara kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon 76/115/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 81/575/EEG och kommissionens direktiv 82/318/EEG, 90/629/EEG och 96/38/EEG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 14 som motsvarar de nämnda direktiven.

2. Med undantag av fästpunkterna för andra säten än framsäten i ett fordon som byggts om från ett fordon i kategori N1 till ett fordon i kategori M1 samt i fordon i kategori M2 och M3 skall fästpunkterna motsvara kraven i det i 1 mom. Nämnda direktivet eller E-reglementet.

65 §
Skyddsanordningar för barn

1. Som en barnstol eller någon annan för barn och för den som är kortare än 150 cm avsedd skyddsanordning enligt 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen godkänns en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som överensstämmer med direktivet 2000/3/EG eller E-reglementet nr 44/03, eller alternativt en barnstol, bälteskudde eller annan skyddsanordning som lagligen framställs eller marknadsförs i Europeiska unionens medlemsstater eller EES-stater, och vilken motsvarar säkerhetsnivån enligt det nämnda direktivet eller E-reglementet. Om en skyddsanordning för barn inte har godkänts enligt det nämnda direktivet eller E-reglementet, skall en tillförlitlig utredning över att produkten uppfyller kraven tillställas Fordonsförvaltningscentralen innan produkten tas i bruk, säljs eller överlåts på annat sätt.

2. Som barnstol eller någon annan skyddsanordning godkänns också en skyddsanordning som formgivits och utrustats individuellt på det sätt som persons sjukdom eller handikapp förutsätter och som har tillverkats i ett enskilt exemplar, samt en skyddsanordning som formgivits och utrustats så att två eller flera personer kan sitta på den samtidigt.

66 §
Huvudstöd

Ett fordon i kategori M1, ett fordon i kategori M2 vars vid registreringen och i användning största tillåtna massa är högst 3,5 ton och ett fordon i kategori N1 skall för förarsätet och för framsätet ytterst till höger ha ett huvudstöd som utgör en del av ryggstödet, eller ett separat huvudstöd. Fordonet skall vara EG-godkänt enligt det direktiv eller E-reglemente som nämns i 60 §, sätet skall vara EG-godkänt enligt det nämnda direktivet eller E-godkänt enligt en sådan version av reglementet nr 25 som motsvarar det nämnda direktivet, eller huvudstödet skall vara e-godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om huvudstöd på säten i motorfordon 78/932/EEG eller E-godkänt enligt det nämnda reglementet.

67 §
Inredning

Placeringen av anordningarna i förarhytten och passagerarutrymmet samt avrundningen och stoppningen av manöverorgan, strömbrytare och andra inredningsdelar i ett fordon i kategori M1 skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 74/60/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (passagerarutrymmets inre delar frånsett inre backspeglar, manöverorganens utformning, taket eller det öppningsbara taket, ryggstödet och sätenas baksida), sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 78/632/EEG, eller E-godkända enligt en sådan version av reglementet nr 21 som när det gäller nivån på kraven motsvarar kraven i de nämnda direktiven. Elstyrda fönster, takluckor och skiljeväggar i fordon i kategori M1 skall vara godkända enligt det nämnda direktivet 74/60/EEG, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/4/EG.

71 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Ett fordon i kategori M och N skall ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare och koppling av dem som varningsblinker,

c) bromslyktor och i ett fordon i kategori M1 mittbromslyktor,

d) en lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röda reflektorer baktill,

g) sidoreflektorer, om bilens längd är större än 6,00 meter,

h) sidolyktor, om bilens längd är större än 6,00 meter, dock inte i fråga om dragbil för påhängsvagn,

i) en eller flera dimbaklyktor,

j) en eller flera backningsstrålkastare,

k) konturlyktor, om bilens bredd är större än 2,10 meter; konturlyktor som syns bakåt krävs dock inte på en dragbil för påhängsvagn,

l) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om ett fordon i kategori M1 som används i taxitrafik,

m) en belyst skylt som visar åtminstone bestämmelseorten och som finns framtill på fordonet när det är fråga om ett fordon i kategori M2 eller M3 som används i kollektivtrafik; när det är fråga om en bil som används i lokal- och närtrafik räcker det med en belyst skylt som visar linjenumret och som då bör finnas även baktill,

n) en blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bogserbil, en bil som används för väghållning eller en mjölkbil som måste stannas på vägens vänstra sida,

o) en blinkande blå varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, och

p) orangegula reflektorer som är synliga åt sidorna för markering av en konstruktion eller anordning som är smalare än bilen i övrigt och som skjuter ut utanför bilens främre del eller över en meter utanför bilens bakre del.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får ett fordon ha följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) högt placerade extra helljus- och halvljusstrålkastare och körriktningsvisare samt extra främre positionslyktor när det är fråga om en bil som plogar en väg,

c) främre dimstrålkastare,

d) parkeringslyktor, om bilens längd är högst 6,00 meter och bredd högst 2,00 meter,

e) sidoreflektorer, om bilens längd är högst 6,00 meter,

f) sidolyktor, om bilens längd är högst 6,00 meter,

g) främre reflektorer,

h) konturlyktor när det gäller en bil vars bredd är minst 1,80 meter och högst 2,10 meter; när det är fråga om dragbilar till påhängsvagnar får sådana lyktor finnas bakom förarhytten,

i) en upptill monterad mittbromslykta när det gäller andra fordon än fordon i kategori M1,

j) varsellyktor,

k) en polisbil och en bil som används för polisens tjänsteuppdrag kan ha en belyst blå skylt med texten "POLIISI" eller "POLIS" på karosseriets eller förarhyttens tak samt en blinkande blå varningslykta och högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta,

l) blinkande orangegul varningslykta när det är fråga om en bil som används som utryckningsfordon, en bil som används för arbete på eller bredvid vägen, en vägservicebil som nämns i 90 § och på grund av något särskilt skäl, med tillstånd av fordonsförvaltningscentralen, också när det är fråga om någon annan bil,

m) en igenkänningslykta som anger fordonsslaget när det är fråga om en vägservicebil,

n) arbets- och hjälpstrålkastare som är nödvändiga för lastning och lossning eller annan användning av fordonet, när det är fråga om ett fordon i kategori N och när det är fråga om en räddningsbil, ambulans och servicebil samt en bil som används för polisens tjänsteuppdrag i kategori M,

o) lyktor som när det är fråga om ett fordon i kategori N2 och N3 belyser en skylt som anger namnet på transportidkaren, transportköparen eller bilens ägare eller namnen på linjens yttersta bestämmelseorter samt på ett för tillståndspliktig persontrafik använt fordon i kategori M2 och M3 lyktor som belyser en skylt på fordonets sida som visar numret på linjen samt en skylt framtill som anger att fordonet är fullbelagt,

p) reflekterande bandliknande markeringar eller konturmarkeringar och reklam som syns åt sidan och bakåt när det är fråga om fordon i kategori M2, M3, N2 och N3, och

q) separat föreskrivna lyktor och reflektorer på en bil som används för specialtransport eller på dess last.

3. Strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i 1 mom. a―k punkten och 2 mom. a―j punkten skall, i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning samt sina kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar, med undantag av vad som bestäms i 4 mom. motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om montering av belysning och ljussignalanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 76/756/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom rådets direktiv 83/276/EEG och kommissionens direktiv 80/233/EEG, 82/244/EEG, 84/8/EEG, 89/278/EEG, 91/663/EEG och 97/28/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 48 som motsvarar de nämnda direktiven. Kraven i ovan nämnda direktiv och reglemente tillämpas även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om andra strålkastare, lyktor och reflektorer.

4. När det är fråga om en bil som används för snöplogning, får extra halvljus- och helljusstrålkastare, extra körriktningsvisare och främre extra positionslyktor monteras på en höjd som är motiverad av förhållandena, men halvljusstrålkastarna skall dock vara riktade så, att de inte i onödan stör mötande förare. Strömkretsen för de extra halvljusstrålkastarna skall ha en avbrytare placerad på en sådan plats att det är omöjligt att under färd koppla om de egentliga halvljusstrålkastarna till de extra halvljusstrålkastarna eller tvärtom.

74 §
Bromslyktor

Bromslyktorna skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om breddmarkeringslyktor, främre positionslyktor, bakre positionslyktor, stopplyktor, varsellyktor och sidolyktor på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 76/758/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/516/EEG och 97/30/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 7 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

77 §
Reflektorer

1. Reflektorerna skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om reflexanordningar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 76/757/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 97/29/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 3 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

2. Framåtriktade reflektorer skall vara vita, sidoriktade orangegula och bakåtriktade röda. Reflektorerna får inte vara triangelformade.

92 §
Identifieringsskylt för lastbil

På ett fordon i kategori N2 och N3 får det finnas bakre identifieringsskyltar för tunga fordon som har märkts med växelvis röda fluorescerande eller reflekterande och gula reflekterande diagonala fält och som motsvarar kraven enligt E-reglementet nr 70/01.

97 §
Backspeglar

1. På ett fordon i en annan kategori än M1 och N1 skall det på karosseriets vardera sida finnas en yttre backspegel. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall det finnas en backspegel på karosseriets vänstra sida och, om det inte finns sikt genom bakrutan, på vardera sidan. På ett fordon i kategori M1 och N1 skall därtill finnas en backspegel inne i förarhytten, dock inte i ett fordon där det inte finns sikt genom bakrutan. Backspeglarna skall i fråga om antal, placering, siktfält, ytmått, hållfasthet och hur fastsättningen ger efter motsvara kraven enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar för motorfordon 71/127/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/795/EEG, 85/205/EEG, 86/562/EEG och 88/321/EEG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 46 som motsvarar de nämnda direktiven. Backspeglarna på sådana husbilar, ambulanser och likbilar vilkas totalmassa överstiger 2 500 kg får godkännas, om de uppfyller kraven för den fordonskategori utgående från vilken den för specialändamål avsedda bilen utrustats, eller kraven för ett fordon i kategori N vilket med avseende på totalmassa motsvarar det för specialändamål avsedda fordonet.

2. Kraven angående siktfält enligt det direktiv och E-reglemente som nämns i 1 mom. gäller inte tilläggsbackspeglar på ett fordon i kategori M1 och N1 som är avsett för dragning av släpvagnar och inte heller den backspegel som skall finnas på en skolbil med tanke på läraren.

3. Då sikten från förarsätet åt sidorna är menligt begränsad på grund av fordonets konstruktion eller därtill hörande anordning eller utrustning, skall fordonet förses med behövliga tilläggsspeglar, i vilka föraren kan se längs fordonets sidor och ge akt på den övriga trafiken.

101 §
Utskjutande delar

1. På karosseri eller flaket i fordon i kategori M och N får inte monteras eller fästas sådana delar eller sådan utrustning som har direkt framåt-, sido- eller bakåtriktade spetsiga eller annan slags utskjutande delar som kan orsaka fara.

2. Ett fordon i kategori M1 skall motsvara kraven i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon 74/483/EEG, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 79/488/EEG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 26 som motsvarar de nämnda direktiven. Ett fordon i kategori N skall uppfylla kraven i rådets direktiv om utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg på motorfordon i kategori N 92/114/EEG eller kraven i E-reglementet nr 61.

3. En antenn som monteras på ett fordon får inte riktas så att den i längd- eller breddriktning sträcker sig över bilens yttersta gränser.

104 §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd bil

Ett fordon i kategori M1 anses uppfylla kraven enligt detta kapitel, om det är av en typ som har typgodkänts enligt direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 78/315/EEG, 78/547/EEG, 80/1267/EEG, 87/358/EEG, 87/403/EEG och 92/53/EEG, genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG, 96/79/EG, 97/27/EG, 98/91/EG och 2000/40/EG samt genom kommissionens direktiv 93/81/EEG, 95/54/EG och 98/14/EG.

109 §
Bromsar

1. Bromsarna på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv 93/14/EEG om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 78 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

2. I bromsarna får användas endast sådana reglerings- och säkerhetsanordningar som tillverkaren ursprungligen har installerat eller som till sin funktion motsvarar de ursprungliga anordningarna eller sådana som tillverkaren godkänt för senare installation på tillverkarens villkor.

113 §
Bullerbegränsning

1. Motorcyklar med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som motorcyklar i normal drift förorsakar.

2. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på bullernivå vara EG-godkända i enlighet med de bestämmelser om godtagbar bullernivå och avgassystem hos två- och trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 9 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet.

3. Ett fordon i kategori L3 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkänt i enlighet med en sådan version av reglementet nr 41 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

4. Ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkänt i enlighet med en sådan version av reglementet nr 9 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

117 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare,

c) bromslykta eller bromslyktor,

d) lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslykta eller positionslyktor,

f) röd reflektor eller röda reflektorer baktill,

g) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om fordon i kategori L5, och

h) blinkande blå varningslykta när det är fråga om en polismotorcykel.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får motorcyklar och fordon i kategori L5 vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) främre dimstrålkastare,

c) dimbaklykta eller dimbaklyktor,

d) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om övriga fordon än fordon i kategori L5,

e) backningsstrålkastare när det är fråga om fordon i kategori L5,

f) sidoreflektorer, och

g) högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta när det är fråga om en polismotorcykel.

3. De strålkastare, lyktor och reflektorer på motorcyklar och fordon i kategori L5 som avses i 1 och 2 mom. skall vara e- eller E-godkända i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 118―123, 123 a, 124 eller 125 § eller vara godkända för fyrhjuliga fordon i kategori M1 eller N1 i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 72―75, 77―79 eller 84 §.

4. Strålkastare, lyktor och reflektorer skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och funktionskontrollanordning motsvara kraven i rådets direktiv 93/92/EEG om montering av belysnings- och ljudsignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 53 som motsvarar det nämnda direktivet. Dessa krav gäller dock inte sådana i 1 mom. h-punkten och 2 mom. g-punkten definierade strålkastare och lyktor som monteras på en polismotorcykel.

5. Lamporna i strålkastare eller lyktor på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara avsedda för respektive strålkastare eller lykta och e- eller E-godkända i enlighet med det direktiv som gäller strålkastaren eller lyktan i fråga, eller enligt en sådan version av E-reglementet nr 37 som motsvarar det nämnda direktivet, eller enligt de i 3 mom. avsedda kraven gällande lamporna i typgodkända strålkastare eller lyktor på fordon i kategori M1 och N1.

118 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Helljus- och halvljusstrålkastare på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända i enlighet med de bestämmelser om belysnings- och ljussignalanordningar för två- eller trehjuliga motorfordon vilka ingår i kapitel 2 i det i 105 § 1 mom. nämnda direktivet eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 57 eller 72 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

130 §
Överensstämmelse i fråga om motorcyklar och fordon i kategori L5

En motorcykel och ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det är av en typ som har typgodkänts enligt rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG.

139 §
Bullerbegränsning

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar som är försedda med förbränningsmotor skall ha sådana ljuddämpare att insugnings- eller avloppsljudet inte i störande grad överröstar något annat ljud som mopeder i normal drift förorsakar.

2. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall med avseende på bullernivå vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 113 § 2 mom.

3. Ett fordon i kategori L1 anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkänt i enlighet med en sådan version av reglementet nr 63 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

4. Ett fordon i kategori L2 och en lätt fyrhjuling anses uppfylla kraven i 2 mom., om fordonet är E-godkänt enligt det reglementet som nämns i 113 § 4 mom.

143 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) bakre positionslykta eller positionslyktor,

c) främre positionslykta eller positionslyktor när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar,

d) bromslykta eller bromslyktor när det är fråga om fordon i kategori L1 med en motoreffekt som överstiger 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h, samt när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar,

e) körriktningsvisare när det är fråga om fordon i kategori L2 med täckt kaross och lätta fyrhjulingar,

f) reflektor eller reflektorer baktill,

g) sidoreflektor när det är fråga om fordon i kategori L1, och

h) reflektorer på pedalerna när det är fråga om fordon i kategori L1 som är utrustade med icke infällbara pedaler.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får mopeder och lätta fyrhjulingar vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) främre positionslykta när det är fråga om fordon i kategori L1,

c) bromslykta när det är fråga om fordon i kategori L1 med en motoreffekt om högst 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h,

d) körriktningsvisare när det är fråga om andra fordon i kategori L2 än sådana med täckt kaross och lätta fyrhjulingar,

e) lykta för bakre registreringsskylt,

f) främre reflektorer när det är fråga om fordon i kategori L1, och

g) sidoreflektorer när det är fråga om fordon i kategori L2 och lätta fyrhjulingar.

3. De strålkastare, lyktor och reflektorer på mopeder och lätta fyrhjulingar som avses i 1 och 2 mom. skall vara e- eller E-godkända i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 144―148 § eller vara godkända för motorcyklar i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som avses i 118―123, 123 a, 124 eller 125 §.

4. Strålkastare, lyktor och reflektorer på mopeder och lätta fyrhjulingar skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och funktionskontrollanordning motsvara kraven i det direktiv som nämns i 117 § 4 mom. eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 74 som motsvarar det nämnda direktivet.

5. Lamporna i strålkastare eller lyktor på mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara avsedda för respektive strålkastare eller lykta och e- eller E-godkända i enlighet med direktivet som gäller strålkastare eller lykta i fråga eller enligt en sådan version av E-reglementet nr 37 som motsvarar det nämnda direktivet, eller uppfylla någotdera av de i 3 mom. avsedda kraven gällande lampor i typgodkända strålkastare eller lyktor på motorcyklar.

152 a §
Överensstämmelse i fråga om mopeder och lätta fyrhjulingar

Mopeder och lätta fyrhjulingar anses uppfylla kraven i detta kapitel, om de är av en typ som har typgodkänts enligt det direktiv som nämns i 130 §.

167 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Halvljusstrålkastarna skall vara avsedda för högertrafik. En traktors halvljus- och helljusstrålkastare skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul 79/532/EEG, eller 76/761/EEG, eller alternativt E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 1, 5, 8, 20 eller 31 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven. Glödlampan, som används i halvljus- och helljusstrålkastaren skall vara avsedd för en sådan strålkastare och vara alternativt E-godkänd i enlighet med en sådan version av reglementet nr 2, 8, 20 eller 37 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

168 §
Körriktningsvisare

En traktors körriktningsvisare skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

174 §
Främre dimstrålkastare

De främre dimstrålkastarna på en traktor skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/762/EEG eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 19 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

194 §
Helljus- och halvljusstrålkastare

Helljus- och halvljusstrålkastarna skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/761/EEG eller 79/532/EEG, alternativt E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 1, 5, 8, 20 eller 31 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven, eller annars vara lämpade att användas som halvljusstrålkastare. Lampan, som används i helljus- och halvljusstrålkastaren skall vara avsedd för strålkastaren i fråga.

216 §
Däck

1. Däcken på en släpvagn till fordon i kategori M och N, förutom regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 92/23/EEG eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 30, 54 eller 64 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

2. På ett regummerat däck skall finnas en anteckning om däckets storlek och bärighetsklass samt texten "Pinnoitettu - Regummerad" beständigt inmärkt på däckets bägge sidor. En sådan märkning om regummering krävs inte om det regummerade däcket är E-godkänt och märkt med texten "Retread" enligt E-reglementet nr 108 eller 109.

3. På slitbanan på däcken på en släpvagn till bil får spår inte göras efteråt och spåren får inte heller fördjupas. På andra hjul får i däcken för förbättrande av väggreppet göras tilläggsspår med högst samma djup som de ursprungliga spåren eller, om däcket har stålkordstomme, till det djup som tillverkaren tillåter.

224 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisare skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

234 §
Skylt för långa fordonskombinationer

En fordonskombination vars största längd överskrider 15,50 meter skall ha bakåtriktade skyltar som anger långt fordon och motsvarar kraven i E-reglementet nr 70/01 eller en skylt på minst 0,30 m x 0,80 m med 25 mm breda röda fluorescerande eller reflekterande kanter på reflekterande gul botten och ha en svart bild av fordonskombination. Under bilden får finnas en anteckning om fordonskombinationens längd.

235 §
Däck

1. En släpvagn till en motorcykel, moped eller cykel skall ha luftdäck. En släpvagn till ett terrängfordon får ha medar eller band.

2. Däck på en släpvagn till en motorcykel, dock inte regummerade däck, skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 92/23/EEG, E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 30 eller 75 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet, eller uppfylla kraven i standarden FMVSS nr 109.

242 §
Reflektorer

1. En släpvagn till motorcykel, moped, cykel eller terrängfordon skall på vardera sidan ha en brungul sidoreflektor samt på vardera sidan framtill en vit reflektor och baktill en röd reflektor som är triangelformad.

2. Fram- och bakreflektorerna skall vara riktade rakt framåt eller bakåt med en tolerans på högst 10°.

3. De bakre reflektorerna får inte vara belägna på ett avstånd som är större än 1,0 meter från släpvagns bakre del.

4. Reflektorerna skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/757/EEG eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 3 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet. Som sidoreflektorer för en släpvagn till cykel godkänns även reflekterande däck som till sin färg och reflexionsförmåga motsvarar kraven i E-reglementet nr 88.

250 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisare skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisare skall, om möjligt, vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisare på släpvagn till traktor skall vara e-godkända i enlighet med direktivet 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

261 §
Körriktningsvisare

1. Körriktningsvisarna skall vara orangegula och avge blinkande ljus.

2. Inbördes avstånd mellan körriktningsvisarna skall, om möjligt, vara minst 0,6 meter.

3. Körriktningsvisarna skall vara e-godkända i enlighet med direktiv 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 89/277/EEG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001 med de undantag som anges nedan.

2. Om bestämmelserna nedan endast gäller ikraftträdandet av typbesiktning eller typgodkännande, får ett fordon som uppfyller de krav som gällde när denna förordning trädde i kraft tas i bruk efter denna förordnings ikraftträdande.

3. De krav i 31 a § som gäller erkännande av vissa E-reglementer och i 43 c § som gäller främre underkörningsskydd som teknisk enhet samt fordon träder i kraft den 10 augusti 2003 och 43 c § tillämpas på tekniska enheter och fordon som tas i bruk första gången den nämnda dagen eller därefter.

4. De krav i 44 § 1 mom. som gäller underkörningsskydd baktill på bilar tillämpas endast på typbesiktning av fordon som hörande till en ny typ och på EG-typgodkännande.

5. De krav i 56 § som gäller radiostörningaroch elekromagnetisk kompatibilitet i bilar träder i kraft den 1 oktober 2002. Kravet på överensstämmelse med direktivet 95/54/EG eller reglementet nr 10 gäller dock inte sådana fordonstyper som har typgodkänts eller typbesiktats i enlighet med direktivet 72/306/EEG eller E-reglementet nr 24 före den 1 januari 1996.

6. De krav i 57 § som gäller bränsletankar träder i kraft den 3 maj 2002 och de tillämpas på fordon som typbesiktas nationellt som hörande till en ny typ eller EG-typgodkänns eller tas i bruk som hörande till en ny typ eller därefter samt på sådana fordon i kategori M1 som tas i bruk som nya den 3 maj 2003 eller därefter.

7. De krav i 58 a § som gäller skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision tillämpas på typgodkännande av fordon. Det i den nämnda paragrafen avsedda direktivet 96/79/EG i oförändrad form tillämpas dock på fordon som första gången tas i bruk den 1 oktober 2003 eller därefter. Paragrafen tillämpas inte på fordon som har EG-typgodkänts enligt direktiv 74/297/EEG.

8. De krav i 58 b § som gäller skydd för passagerare vid en sidokollision träder i kraft den 1 oktober 2003 och de tillämpas på fordon som första gången tas i bruk den nämnda dagen eller därefter. Paragrafen tillämpas inte på fordon som har typgodkänts enligt två av direktiven 70/387/EEG, 74/483/EEG och 76/115/EEG.

9. De krav i 60 § som gäller hur sätena skall vara fästa, de krav i 64 a § som gäller bilbältenas fästpunkter och de krav i 66 § som gäller huvudstöd tillämpas på fordon i kategori M2 vars största tillåtna massa vid registrering och användning är högst 3,5 ton från 1 oktober 2001.

10. Sådana i 65 § avsedda skyddsanordningar för barn som framställts i Finland eller som införts till Finland före denna förordnings ikraftträdande får hållas till salu eller överlåtas på annat sätt till den 31 december 2002 om de uppfyller de krav som gäller när förordning 538/2000 träder i kraft.

11. De krav i 67 § som gäller inredning träder i kraft den 8 april 2002 och de tillämpas på fordon som EG-typgodkänns eller tas i bruk som hörande till en ny fordonstyp den nämnda dagen eller därefter samt på sådana fordon i kategori M1 som tas i bruk som nya den 8 april 2003 eller därefter.

12. De krav i 113 § som gäller bullerbegränsning på motorcyklar och fordon i kategori L5 samt de krav i 118 § som gäller helljus- och halvljusstrålkastare och de krav i 139 § som gäller bullerbegränsning på mopeder och lätta fyrhjulingar träder i kraft den 17 juni 2003.

13. De krav i 117 § 5 mom. som gäller strålkastare, lyktor och reflektorer på motorcyklar och fordon i kategori L5 tillämpas på sådana strålkastare och lyktor samt lampor som monteras i dem som har e- eller E-typgodkänts och monterats för fordonet i fråga.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/4/EG (32000L0004); EGT nr L 87, 8.4.2000, s. 22
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/8/EG (32000L0008); EGT nr L 106, 3.5.2000. s. 7
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/40/EG (32000L0040); EGT nr L 203, 10.8.2000, s. 9

Helsingfors den 22 mars 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.