271/2001

Given i Helsingfors den 22 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 16 § förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 18 april 1997 om inspektion av utländska fartyg i Finland (325/1997) 2 § 1―3 punkten och 16 §, av dessa lagrum 2 § 1―3 punkten sådana de lyder i förordning 732/1998, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) konventioner: 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968), 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983), 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), konventionen om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (FördrS 30/1977), 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982), 1976 års konvention om miniminormer i handelsfartyg (FördrS 54/1979), samt protokoll, ändringar och obligatoriska koder som anknyter till dessa konventioner, sådana de lyder den 1 juli 1999,

2) PSC-direktivet rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 98/25/EG samt kommissionens direktiv 98/42/EG och 1999/97/EG,

3) MOU den i Paris den 26 januari 1982 undertecknade samförståndsförklaringen beträffande inspektioner som företas i hamnstater, sådan den lyder den 1 juli 1999,


16 §
Offentliggörande av uppgifter om fartygen

Sjöfartsverket skall minst en gång i månaden offentliggöra de i del I i bilaga VIII till PSC-direktivet angivna uppgifterna om de fartyg som under den föregående månaden stoppats i en finsk hamn eller som har förvägrats tillträde till en finsk hamn.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Kommissionens direktiv 1999/97/EG (31999L0097); EGT nr L 331, 23.12.1999, s. 67

Helsingfors den 22 mars 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.