262/2001

Given i Helsingfors den 21 mars 2001

Finansministeriets förordning om förvaltning av aktier, andelsbevis och andra värdepapper som ägs av staten

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 3 mom. lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant det lyder i lag 217/2000:

1 §

I denna förordning avses med värdepapper aktier, andelsbevis och värdeandelar samt andra värdepapper som är förknippade med en ekonomisk förmån eller förpliktelse. Den-na förordning tillämpas dock inte på skuldebrev.

Denna förordning gäller inte värdepapper som innehas av affärsverk enligt lagen om statens affärsverk (627/1987).

2 §

Statens ämbetsverk och inrättningar förvaltar sådana av staten ägda värdepapper som medför besittnings- eller nyttjanderätt, om inte något annat följer av 3 § förordningen om förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet (159/1995). Övriga värdepapper som ägs av staten förvaltas endast av ministerierna, om inte vederbörande ministerium beslutar något annat.

Ämbetsverken och inrättningarna skall vidta åtgärder för att bevaka de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som hänför sig till de värdepapper som de förvaltar.

De aktier som ämbetsverken och inrättningarna besitter skall registreras i finska statens namn i respektive bolags aktiebok och andra värdepapper i eventuella motsvarande register. Värdeandelarna bokförs på ett värdeandelskonto som är registrerat i finska statens namn.

3 §

Redovisningsverken skall föra ett uppdaterat register över de av staten ägda värdepapper som är i deras besittning. Av registret skall särskilt för varje värdepappersslag framgå åtminstone följande uppgifter:

1) nummer,

2) serie,

3) antal,

4) den lägenhetsyta som aktierna berättigar till,

5) förvaringsställe,

6) nominellt värde,

7) bokföringsvärde,

8) anskaffningstidpunkt och anskaffningsvärde,

9) överlåtelsetidpunkt och överlåtelsevärde,

10) ägarandel av aktierna, om den överskrider 10 procent,

11) marknadsvärdet vid utgången av fi-nansåret för sådana aktier enligt värdepappersmarknadslagen (495/1989) som är föremål för offentlig handel,

12) den nedre gränsen för försäljningsrät-ten, om riksdagen med stöd av 5 § lagen gällande utövande av statens delägarrätt (740/1991) har gett sitt samtycke till överlåtelse av aktier,

13) lösningsklausulerna för bostads- och fastighetsaktiebolag,

14) utdelade dividender, samt

15) andra erhållna prestationer som baserar sig på vinstutdelning.

Statskontoret utfärdar vid behov närmare bestämmelser om hur det register som avses i 1 mom. skall föras.

4 §

Redovisningsverken skall på det sätt som statskontoret särskilt bestämmer årligen sända statskontoret den förteckning som utgör bilaga till redovisningsverkets bokslut över sådana av staten ägda aktier och andelar samt andra med aktier jämställbara värdepapper som de besitter vid utgången av finansåret.

5 §

Av de uppgifter som nämns i 4 § sammanställer statskontoret en förteckning över de värdepapper som ägs av staten. Förteckningen skall innehålla de uppgifter som nämns i 3 § 1 mom. 2―3, 7, 10―12 och 14 punkten. Beträffande aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag anges i förteckningen dock endast bokföringsvärdet särskilt för varje redovisningsverk.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Genom denna förordning upphävs finans-ministeriets beslut av den 27 maj 1988 om förvaltning och förteckning av staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper (463/1988).

Redovisningsverken skall inom sex månader från att denna förordning trätt i kraft sammanställa de uppgifter som anges i 3 § 1 mom. till ett enhetligt register.

Helsingfors den 21 mars 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.