251/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) 28 §, 31 § 2 mom. och 55 § 2 mom., samt

fogas till 55 § ett nytt 4 mom. som följer:

28 §
Lämnande av uppgifter för registreringen

Den som är införd i förskottsuppbördsregistret och den som ansöker om registrering skall lämna de uppgifter som behövs för registerföringen. Anmälan skall göras på en blankett som har fastställts för detta ändamål på det sätt som bestäms i företags- och organisationsdatalagen (244/2001).

31 §
Arbetsgivarregister och anmälningar för registrering

En arbetsgivare som regelbundet betalar lön skall innan lönebetalningen inleds göra en anmälan. Ändringar i uppgifterna skall också anmälas utan dröjsmål. Bestämmelser om etableringsanmälan samt om ändrings- och nedläggningsanmälan finns i företags- och organisationsdatalagen.

55 §
Skatteförseelse och förskottsuppbörds- förseelse

Den som trots myndighetens uppmaning underlåter att på behörigt sätt fullgöra de skyldigheter om vilka bestäms i 32―37 §, skall för förskottsuppbördsförseelse dömas till böter.


Bestämmelser om försummande av en sådan anmälan som avses i 31 § i denna lag finns i företags- och organisationsdatalagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.