249/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 9 §, samt

ändras 8 § som följer:

8 §
Offentliga uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet

De identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer som skatteförvaltningen upprätthåller och som har lagrats i det företags- och organisationsdatasystem som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) blir offentliga när de förs in i det register över företags- och organisationsnummer som avses i nämnda lag.

Skatteförvaltningen kan, på en begäran som gäller en specificerad registrerad lämna ut en uppgift om huruvida en prestationsmottagare som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) har förts in i det förskottsuppbördsregister som avses i nämnda lag samt en uppgift om hur länge denna anteckning är giltig ävensom en uppgift om huruvida en person, sammanslutning eller organisation har antecknats i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i mervärdesskattelagen (1501/1993) samt en uppgift om grunden för mervärdesskattskyldigheten och registreringens giltighetstid också om uppgiften inte har antecknats i det register över företags- och organisationsnummer som avses i företags- och organisationsdatalagen.

Om en registrerad under giltighetstiden för ett registerutdrag har avförts ur förskottsuppbördsregistret, kan skatteförvaltningen också på eget initiativ underrätta den som utbetalar ersättning för arbete eller bruksavgifter om att så har skett.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2001.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.