247/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av 2 och 12 § firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i firmalagen av den 2 februari 1979 (128/1979) 2 § 2 mom. och 12 § 1 mom., av dessa lagrum 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 233/1990, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag 233/1990 och i lag 148/1977, ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

En firma får införas i handelsregistret, om den stämmer överens med denna lag och tydligt skiljer sig från de firmor som redan finns i registret. Innan en firma registreras kan registermyndigheten på ansökan av näringsidkaren ge förhandsbesked om huruvida firman är sådan att den under de förutsättningar som anförts i ansökan kan föras in i registret.


12 §

Ensamrätt till firma på grundval av registrering gäller från den dag då anmälan inkom till den myndighet som nämns i 10 § företags- och organisationsdatalagen (244/2001).


Om en näringsidkare hos registermyndigheten har ansökt om ett förhandsbesked om förutsättningarna för att en firma skall kunna registreras, gäller ensamrätten till firman från den dag då ansökan har lämnats in till registermyndigheten. Ensamrätt uppkommer inte, om registermyndigheten i sitt beslut på ansökan om ett förhandsbesked konstaterar att något förhandsbesked inte kan ges eller om näringsidkaren inte har anmält firman för anteckning i registret inom sex månader från den tidpunkt då ensamrätten började. I registermyndighetens beslut om förhandsbesked får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.