245/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 17 b och 20 §, dessa lagrum sådana de lyder, 17 b § i lag 1716/1995 och 20 § i lag 1122/1993,

ändras 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten, 14 § 1 mom., 15 och 16 §, 18 § 1 mom., 21 § 1 och 2 mom. samt 25, 27, 30 och 31 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom., 16 § och 21 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1122/1993, 3 § 1 mom. 3 punkten och 25 § sådana de lyder i lag 1300/1994, 15 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 1122/1993 och 1300/1994 samt i lag 1075/1994, 27 § sådan den lyder i lagarna 232/1990 och 147/1997, 30 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1716/1995 och 31 § sådan den lyder i lag 229/1993, samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 21 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1122/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Handelsregistret förs av Patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. I handelsregisterärenden är magistraterna och arbetskrafts- och näringscentralerna lokala myndigheter i enlighet med vad som bestäms i denna lag och annars särskilt.


2 §

Grundanmälan görs på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta ändamål på det sätt som bestäms i 10 § företags- och organisationsdatalagen (244/ 2001).

3 §

Grundanmälan skall göras av:


3) en fysisk person som idkar näring (enskild näringsidkare) enligt vad som föreskrivs i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), dock inte den som idkar gårdsbruk eller fiske;


14 §

Sker det en förändring i något förhållande om vilket anteckning gjorts i handelsregistret, skall anmälan om detta utan dröjsmål göras till registermyndigheten (ändringsanmälan) på det sätt som bestäms i 11 § företags- och organisationsdatalagen.


15 §

Bestämmelser om de personer som är ansvariga för att anmälan till registret görs och för att den undertecknas finns i 14 § företags- och organisationsdatalagen.

16 §

Den som har avgått från sin i handelsregistret antecknade post eller vars i registret antecknade uppdrag har upphört får själv göra anmälan om detta.

18 §

Om nedläggning av näringsverksamhet skall utan dröjsmål göras anmälan till registermyndigheten för anteckning i registret. Anmälan görs på en för detta ändamål fastställd blankett på det sätt som bestäms i 11 § företags- och organisationsdatalagen.


21 §

Är anmälan bristfällig eller konstaterar registermyndigheten något annat hinder för registrering, skall den som gjort anmälan ges en skälig tid att avhjälpa den brist som finns i handlingen, ge en förklaring och lägga fram utredning samt samtidigt meddelas att om tidsfristen inte följs, kan anmälan anses ha förfallit.

När anmälan görs skall föreskriven avgift betalas.


21 a §

Patent- och registerstyrelsen har rätt att uppdatera företagens kontaktinformation med uppgifter ur företags- och organisationsdatasystemet.

25 §

En anteckning som förs in i handelsregistret eller stryks ur det skall på åtgärd av registermyndigheten på ett allmänt tillgängligt sätt kungöras antingen i sin helhet eller som utdrag ur eller hänvisningar till en handling som har fogats till akten i ärendet eller förts in i registret, på det sätt som bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

27 §

Om inlämnande av anmälan till handelsregistret bestäms i 10 och 11 § företags- och organisationsdatalagen. När anmälan har lämnats till den myndighet som avses i 10 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen anses näringsidkarens anmälningsskyldighet enligt denna eller någon annan lag ha blivit fullgjord.

Ansökningar och meddelanden till handelsregistret skall ges direkt till registermyndigheten.

30 §

Om straff för försummad handelsregisteranmälan bestäms i 19 § 1 mom. företags- och organisationsdatalagen.

31 §

Närmare bestämmelser om den utredning som skall fogas till anmälan, om registret och förandet av det, om utfärdande av registerutdrag och kopior samt övriga bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

När flera näringsverksamheter har införts i registret för en enskild näringsidkare, en ideell förening eller en stiftelse, slås de på tjänstens vägnar samman till en enhet, som ges näringsidkarens, föreningens eller stiftelsens företags- och organisationsnummer.

Innan sammanslagningen görs skall registermyndigheten genom ett brev till näringsidkaren eller på ett annat lämpligt sätt förfråga sig om hur sammanslagningen görs. Om näringsidkaren inte har meddelat något annat, slås senare näringsverksamheter samman med den näringsverksamhet som har det tidigaste registreringsdatumet. Enheternas verksamhetsområden sammanslås och firmorna för de näringsverksamheter som sammanslås överförs som bifirmor på den nya enheten.

I fråga om personer som har förts in i handelsregistret före 1994 skall de personuppgifter som avses i 3 a § anmälas senast den 31 december 2001. Enskilda näringsidkare som inte har anmält de personuppgifter som avses i 3 a § till registret senast nämnda datum, kan strykas ur handelsregistret med iakttagande i tillämpliga delar av vad som bestäms i 24 §.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.