244/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Företags- och organisationsdatalag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på givande och användning av enhetliga beteckningar som specificerar företag och organisationer samt på anmälan om, insamling och lagring av identifikations- och basuppgifter om företag och organisationer i ett företags- och organisationsdatasystem som upprätthålls gemensamt av Patent- och registerstyrelsen och Skattestyrelsen, på upprätthållandet av detta system och på utlämnande av uppgifter ur systemet.

Denna lag tillämpas också på det sätt som bestäms i denna och annan lag på anmälan och överlåtelse av de uppgifter som gäller företag och organisationer till de stamregister som sammanhänger med företags- och organisationsdatasystemet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) företags- och organisationsnummer en identifikation som skall ges varje registreringsskyldig och som specificerar denne och består av ett ordningsnummer och ett kontrollnummer,

2) organisation privat- och offentligrättsliga juridiska personer som nämns i 3 § 1 mom.,

3) företag en organisation som bedriver näringsverksamhet samt en fysisk persons näringsverksamhet samt andra i 3 § 1 mom. nämnda enheter som skall registreras,

4) registreringsskyldig företag och organisationer samt enheter som nämns i 3 § 2 mom. och som skall registreras,

5) företags- och organisationsdatasystemet ett enhetligt informationssystem som skall upprätthållas med hjälp av automatisk databehandling och som bildas av de registreringsskyldigas identifikations- och basuppgifter vilka lagras för de myndigheters bruk vilka upprätthåller systemet och av det register som innehåller dessa uppgifter samt av nödvändiga förbindelser med de system som upprätthåller uppgifter och med de allmänna datanäten,

6) registret över företags- och organisationsnummer ett för allmänt bruk avsett register som innehåller de uppgifter om vilka i denna lag bestäms att de skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet, samt med

7) stamregister handelsregistret och stiftelseregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen samt arbetsgivarregistret, förskottsuppbördsregistret och registret över mervärdesskattskyldiga som förs av skatteförvaltningen, vilka samtliga anknyter till företags- och organisationsdatasystemet.

3 §
Enheter som skall registreras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet registreras följande företag och organisationer som skall registreras i ett eller flera av stamregistren i fråga:

1) fysiska personer eller dödsbon som bedriver näringsverksamhet,

2) öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, föreningar, stiftelser och andra privaträttsliga juridiska personer,

3) staten och statliga inrättningar, kommuner, samkommuner, församlingar och andra religionssamfund samt andra offentligrättsliga juridiska personer,

4) europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

5) utländska organisationers eller stiftelsers filialer i Finland,

6) utländska näringsidkare som i enlighet med mervärdesskattelagen (1501/1993) skall föras in i registret över mervärdesskattskyldiga,

7) närings- eller beskattningssammanslutningar som avses i inkomstskattelagen (1535/1992), samt

8) samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen.

Det som i denna lag föreskrivs om registrering av ett företag och en organisation i företags- och organisationsdatasystemet tillämpas också på andra än i 1 mom. avsedda

1) arbetsgivare som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som skall föras in i arbetsgivarregistret,

2) fysiska personer som avses i lagen om förskottsuppbörd och som skall föras in i förskottsuppbördsregistret,

3) mervärdesskattskyldiga som avses i mervärdesskattelagen och sökande som önskar bli mervärdesskattskyldiga på det sätt som avses i lagen i fråga, samt

4) betalningsskyldiga i fråga om skatt på försäkringspremie som avses i lagen om skatt på vissa försäkringspremier (664/1966).

4 §
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet lagras förutom företags- och organisationsnumret följande identifikationsuppgifter om de registreringsskyldiga, utgående från anmälan:

1) uppgifter om under vilket eller vilka namn verksamheten bedrivs,

2) hemort eller den kommun från vilken verksamheten leds,

3) namn och personbeteckning när det är fråga om en fysisk person eller, om personen i fråga inte kan ges personbeteckning, hans eller hennes födelsetid och i anslutning till den systemets interna beteckning, samt

4) post- och besöksadress samt annan kontaktinformation som den registreringsskyldige eventuellt har lämnat.

I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om

1) de anteckningar som görs i skatteförvaltningens register och som gäller verksamhetsområde eller verksamhetens art samt språk,

2) i vilken juridisk form verksamheten bedrivs,

3) införande i registret över mervärdesskattskyldiga och grunden för detta,

4) skyldigheten att betala skatt på försäkringspremie,

5) införande i förskottsuppbördsregistret,

6) införande i arbetsgivarregistret,

7) införande av ett företag eller en organisation som annan enhet för beskattningen än en sådan som avses i 3―6 punkten,

8) anmälan till och införande i handelsregistret,

9) anmälan till och införande i stiftelseregistret,

10) upplösning av ett företag eller en organisation, avbrott i och nedläggning av verksamheten samt en fysisk persons nedläggning av sin näringsverksamhet, samt

11) ett företags eller en organisations juridiska handlingsförmåga i övrigt.

5 §
Uppgifter som skall föras in i registret över företags- och organisationsnummer

I registret över företags- och organisationsnummer förs de uppgifter in som räknas upp i 4 §, med undantag av följande uppgifter som endast registreras för beskattningens behov:

1) en fysisk persons personbeteckning, personens namn i det fall att han eller hon använder en registrerad firma i sin verksamhet, och en adress som är avsedd för annat än allmänt bruk,

2) identifikations- och basuppgifter om en fysisk person och ett dödsbo som bedriver annan verksamhet än näringsverksamhet, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2―7 och 10 punkten, samt

3) en beskattningssammanslutnings identifikations- och basuppgifter, med undantag av de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2―7 och 10 punkten.

I fråga om företag och organisationer samt andra registreringsskyldiga vars verksamhet anses ha upphört helt och hållet, utplånas kontaktinformationen ur registret över företags- och organisationsnummer ett år efter det att verksamheten upphörde.

6 §
Beständigheten hos en fysisk persons företags- och organisationsnummer

En fysisk person får för sina verksamheter som avses i 3 § ett företags- och organisationsnummer som är bestående. En fysisk persons företags- och organisationsnummer förblir oförändrat också när näringsverksamheten senare, efter att ha varit nedlagd, återupptas antingen inom samma eller inom ett nytt verksamhetsområde. Ett företags- och organisationsnummer, som en fysisk person har fått, kan inte överlåtas till en annan person, och det kan inte överföras till en annan företagsform som uppkommer vid ändring av verksamhetsformen.

Om det oskiftade dödsboet efter en fysisk person fortsätter med personens näringsverksamhet, används den avlidnes företags- och organisationsnummer i verksamheten till utgången av det tredje året efter dödsåret. Efter detta anses det att näringsverksamheten i beskattningshänseende utövas av en sammanslutning som ges ett eget företags- och organisationsnummer.

En fysisk persons konkursbo ges ett eget företags- och organisationsnummer.

7 §
Beständigheten hos en juridisk persons företags- och organisationsnummer

En juridisk persons företags- och organisationsnummer är bestående under hela den tid den juridiska personen är verksam. Numret ändras inte heller om den juridiska personens form ändras på det sätt som bestäms i lag.

Vid en fusion bibehålls den övertagande juridiska personens företags- och organisationsnummer. Företags- och organisationsnumren för de överlåtande juridiska personerna upphör att gälla. Vid en fusion där minst två juridiska personer fusioneras genom att de tillsammans grundar en övertagande juridisk person får den nya juridiska person som uppstår ett nytt företags- och organisationsnummer.

Vid delning där den ursprungliga juridiska personens alla tillgångar och skulder överförs till två eller flera övertagande juridiska personer, får var och en av de nya juridiska personerna ett nytt företags- och organisationsnummer. Om delningen genomförs så att endast en del av den ursprungliga juridiska personens tillgångar och skulder överförs till en eller flera övertagande juridiska personer, bibehålls den ursprungliga juridiska personens företags- och organisationsnummer, och den eller de juridiska personer som grundas får var och en ett nytt företags- och organisationsnummer.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anses ha upplösts, ges den fysiska person som fortsätter verksamheten ett eget företags- och organisationsnummer, på vilket tillämpas bestämmelsen i 6 § i denna lag om beständigheten hos en fysisk persons företags- och organisationsnummer.

Konkursboet efter en juridisk person får ett eget företags- och organisationsnummer.

8 §
Beständigheten hos övriga registrerings- skyldigas nummer

Företags- och organisationsnumret för en annan registreringsskyldig än en som avses i 6 och 7 §, såsom en beskattningssammanslutning och ett partrederi som avses i inkomstskattelagen, övergår på en ny enhet vid en sådan i 24 § inkomstskattelagen avsedd ändring av verksamhetsformen, vid vilken tillgångarna och skulderna från den tidigare verksamheten till samma värden överförs till den som fortsätter verksamheten.

9 §
Givande av företags- och organisations- nummer

En registreringsskyldig ges ett företags- och organisationsnummer utgående från en etableringsanmälan som denne har gjort och som avses i 10 §. Numret ges av antingen Patent- och registerstyrelsen eller ett skatteverk. Genom förordning av statsrådet kan också en annan myndighet som tar emot anmälningar ges rätt att ge nummer. Numret förs in i registret av den myndighet som har beslutat ge det. Numret kan också ges på initiativ av myndigheten, om detta är nödvändigt för att myndigheten skall kunna sköta sin lagstadgade uppgift.

10 §
Etableringsanmälan

Bildande av ett registreringsskyldigt företag eller grundande av en registreringsskyldig organisation eller inledande av näringsverksamhet skall anmälas på en blankett för etableringsanmälan som har fastställts för detta syfte. Anmälan kan tillställas Patent- och registerstyrelsen, magistraten, arbetskrafts- och näringscentralen eller skatteverket.

I etableringsanmälan skall följande uppgifter och handlingar lämnas:

1) i blankettens grunddel de uppgifter som skall föras in i företags- och organisationsdatasystemet och om vilka bestäms i 4 § 1 mom., uppgift om vilka register anmälan gäller samt kontaktinformation för ombudet eller någon annan kontaktperson,

2) i skattemyndigheternas del av blanketten de uppgifter som behövs för att den som gör anmälan skall kunna registreras som mervärdesskattskyldig, försäkringspremieskattskyldig eller arbetsgivare som regelbundet betalar lön samt uppgifter för att den som gör anmälan skall kunna införas i förskottsuppbördsregistret och förskottet skall kunna fastställas,

3) i Patent- och registerstyrelsens del av blanketten sådana uppgifter för dem som skall registreras i handelsregistret och stiftelseregistret vilka inte har anmälts i grunddelen samt bilagor enligt verksamhetsform.

Fysiska personer som avses i 3 § 2 mom. 1―3 punkten och som inte enligt bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd eller mervärdesskattelagen är skyldiga att anmäla sig för registrering i skatteförvaltningens arbetsgivar- eller förskottsuppbördsregister eller registret över mervärdesskattskyldiga samt fysiska personer som avses i 4 punkten i nämnda moment kan ge sina uppgifter separat på en för detta syfte fastställd blankett.

11 §
Anmälan om ändring och nedläggning

När en omständighet som har lagrats i företags- och organisationsdatasystemet i enlighet med 4 § 1 mom. ändras skall detta utan dröjsmål anmälas på en för ändamålet fastställd blankett. Anmälan skall också göras när de uppgifter som avses i 4 § 2 mom. 2―10 punkten eller grunderna för dem ändras. Anmälan skall dessutom göras vid sådan förändring av förhållandena som enligt gällande bestämmelser skall anmälas till stamregistret.

Vid ingivande av anmälan iakttas vad som i 10 § 1 mom. bestäms om ingivande av etableringsanmälan.

12 §
Avbrott i verksamheten

Om en registreringsskyldig inte har inlett sin näringsverksamhet eller den inledda verksamheten har avbrutits antingen för viss tid eller tills vidare, skall om detta göras anmälan med iakttagande av vad som i 10 och 11 § bestäms om etablerings- och ändringsanmälan. Om verksamheten avbryts tills vidare, lagras i företags- och organisationsdatasystemet en uppgift om att näringsidkaren avförts ur förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över mervärdesskattskyldiga. När verksamheten inleds på nytt skall detta utan dröjsmål anmälas med en ändringsanmälan.

13 §
Myndigheternas anteckningar

Beträffande en sådan ändring av en uppgift som ingår i företags- och organisationsdatasystemet vilken registrerats i vederbörande stamregister utan någon särskild anmälan utgående från meddelande från domstol eller myndighet, eller vilken den som för stamregistret annars med stöd av bestämmelserna om registret i fråga har rätt att göra på tjänstens vägnar, görs också motsvarande ändring i företags- och organisationsdatasystemet på tjänstens vägnar.

14 §
Ansvaret för att anmälningarna görs

Ansvariga för att en anmälan till registret görs är

1) en enskild näringsidkare,

2) för ett öppet bolag bolagsmännen,

3) för ett kommanditbolag de personligen ansvariga bolagsmännen,

4) för ett partrederi redarna,

5) för ett aktiebolag, andelslag, en sparbank, hypoteksförening, försäkringsförening, bostadsrättsförening och stiftelse styrelsens ordinarie medlemmar,

6) för statens affärsverk styrelsens ordinarie medlemmar,

7) för en ideell förening styrelsens ordförande,

8) för en utländsk näringsidkares filial den person som valts att teckna dess firma eller valts till företrädare,

9) för en europeisk ekonomisk intressegruppering dess företagsledare, samt

10) de deklarationsskyldiga som nämns i 9 § lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) eller delägarna i en sammanslutning som avses i 13 § mervärdesskattelagen för övriga registreringsskyldiga som skall föras in i skatteförvaltningens register.

I aktiebolag, sparbanker, försäkringsföreningar och statens affärsverk är också verkställande direktören ansvarig för att ändringsanmälan görs, i ett andelslag den handhavare av förvaltningen som avses i 80 § lagen om andelslag (247/1954) samt i bolag på vilka lagen om bostadsaktiebolag (809/1991) tillämpas och i bostadsrättsföreningar dessutom disponenten. Om en enskild näringsidkare eller en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag avlider, är också en delägare i hans eller hennes dödsbo, dock inte en sådan delägare som avses i 21 kap. 18 § ärvdabalken (40/1965), ansvarig för att anmälan görs.

Etablerings-, ändrings- eller nedläggningsanmälan skall undertecknas av en person som är ansvarig för att den görs eller av en person som har fått fullmakt av denne.

15 §
Uppgifter som skall anges i brev och blanketter

En sådan registreringsskyldig som har registrerats i företags- och organisationsdatasystemet och som också har registrerats i handelsregistret, registret över mervärdesskattskyldiga, förskottsuppbördsregistret eller arbetsgivarregistret skall i sina brev och blanketter ange sitt företags- och organisationsnummer. I en utländsk näringsidkares filials brev och blanketter skall dessutom anges näringsidkarens firma, juridiska form, hemort, det register som näringsidkaren är införd i i sitt hemland, och registernumret i detta register samt eventuell likvidation.

I ett konkursbos brev och blanketter skall också anges konkursgäldenärens företags- och organisationsnummer.

Den skyldighet att ange företags- och organisationsnummer om vilken bestäms i 1 och 2 mom. gäller inte brev och blanketter som sammanhänger med en fysisk persons privathushåll.

16 §
Utlämnande av uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer

Var och en har rätt att få uppgifter, utdrag och intyg över anteckningarna i registret över företags- och organisationsnummer. Utan hinder av 16 § 3 mom. lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer lämnas ut i elektronisk form.

Uppgifter ur registret över företags- och organisationsnummer fås gratis via allmänna datanät. I fråga om de avgifter som skall tas ut iakttas i övrigt det som bestäms särskilt i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

17 §
De registerförande myndigheternas ansvar för registreringarna

Rättsverkningarna av de uppgifter som lagras i företags- och organisationsdatasystemet bestäms enligt bestämmelserna om stamregistren. För riktigheten av de anteckningar som görs i registret över företags- och organisationsnummer ansvarar Patent- och registerstyrelsen i fråga om de uppgifter om vilka föreskrivs att de skall föras in i dess stamregister och Skattestyrelsen i fråga om övriga uppgifter som skall föras in i registret över företags- och organisationsnummer.

18 §
Sökande av ändring och rättelse

Vid sökande av ändring och vid rättelse iakttas vad som bestäms om detta beträffande stamregistret i fråga eller annars särskilt.

19 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att göra en anmälan som avses i 10 § 1 mom. eller 11 § eller låter bli att anmäla att en avbruten verksamhet som avses i 12 § återupptas skall, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för försummande av företags- och organisationsdataanmälan dömas till böter.

Den som uppsåtligen låter bli att iaktta vad som i 15 § bestäms om de uppgifter som skall anges i brev och blanketter, skall för försummande av användning av företags- och organisationsnummer dömas till böter.

20 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om företags- och organisationsnumrets tekniska form, om hur uppgifter om företag och organisationer som har upphört med sin verksamhet skall behandlas i registret över företags- och organisationsnummer samt om upprätthållandet av företags- och organisationsdatasystemet och om fördelningen av kostnaderna för detta mellan myndigheterna och även om annan verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001. Lagens 16 § träder dock i kraft först den 1 juni 2001.

Genom denna lag upphävs förordningen den 22 mars 1991 om affärs- och samfundssignum (598/1991).

Det som annanstans i lagstiftningen bestäms om affärs- och samfundssignum samt om handels- eller stiftelseregisternummer tillämpas sedan denna lag har trätt i kraft på företags- och organisationsnummer.

22 §
Övergångsbestämmelser

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. I denna lag avsedda registreringsskyldiga kan ges företags- och organisationsnummer redan före lagens ikraftträdande.

Bestämmelsen i 19 § 2 mom. om påföljder vid försummelse som gäller de uppgifter som skall anges i brev och blanketter tillämpas inte under ett år från det lagen träder i kraft på sådana registreringsskyldiga som inte har varit skyldiga att använda motsvarande signum när lagen trädde i kraft. Som den benämning som motsvarar företags- och organisationsnummer kan i redan existerande brevblanketter och andra blanketter användas affärs- och samfundssignum eller förkortningen av det under tre år från lagens ikraftträdande.

I fråga om sådana företag och organisationer vilkas verksamhet har konstaterats ha upphört helt och hållet före 1999 hålls endast namnuppgifter, företags- och organisationsnummer och uppgiften om att verksamheten har upphört allmänt tillgängliga i registret över företags- och organisationsnummer.

RP 188/2000
EkUB 2/2001
RSv 13/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.