236/2001

Given i Helsingfors den 16 mars 2001

Lag om ändring av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 3 § 2 mom., 12 §, 19 § 2 mom. och 24 §, av dessa lagrum 3 § 2 mom. och 19 § 2 mom. sådana de lyder i lag 9/1994, samt

fogas till lagen nya 5 a―5 d §, till 21 §, sådan den lyder i nämnda lag 9/1994, ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 23 a, 23 b och 24 a § som följer:

3 §

En frihetsberövande påföljd kan enligt 1 mom. verkställas i Finland, om den dömde är finsk medborgare eller har sitt hemvist här och om den dömde har givit sitt samtycke till saken. En frihetsberövande påföljd kan dock verkställas i Finland utan den dömdes samtycke, om

1) den dömde genom att fly till Finland eller på något annat sätt i Finland drar sig undan verkställigheten eller fortsatt verkställighet av påföljden, eller om

2) påföljden eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som följer på denna innehåller ett förordnande om utvisning eller någon annan åtgärd som innebär att den dömde sedan han eller hon har frigetts från fängelse inte får stanna kvar i den stat där påföljden bestämts.


5 a §

I fall som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten får en anhållningsberättigad tjänsteman ta den dömde i förvar för att säkra verkställigheten, om den stat där påföljden bestämts begär detta. En myndighet i en främmande stat får göra en sådan framställning direkt till en anhållningsberättigad tjänsteman. Tingsrätten på den ort där den dömde förvaras samt den behöriga åklagaren och justitieministeriet skall utan dröjsmål underrättas om att den dömde tagits i förvar.

5 b §

Sedan tingsrätten fått meddelande om att någon tagits i förvar, skall den skyndsamt ta upp ärendet till behandling i den ordning som är föreskriven för behandling av häktningsyrkanden och besluta om huruvida åtgärden skall förbli i kraft. Tingsrätten skall genast underrätta justitieministeriet om sitt beslut.

Om tagande och hållande i förvar gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om häktning och rannsakningsfängelse i tvångsmedelslagen och i lagen om rannsakningsfängelse (615/1974).

5 c §

Om justitieministeriet anser att det föreligger hinder mot att verkställa en påföljd, skall ministeriet förordna att den som tagits i förvar skall friges omedelbart. Den som tagits i förvar skall också friges om justitieministeriet inte har mottagit någon begäran om verkställighet och därtill hörande handlingar inom 40 dagar från det att personen togs i förvar. Den som tagits i förvar skall friges senast då den sammanräknade tiden för frihetsberövandet i Finland och i den stat där påföljden har bestämts motsvarar den tid som den dömde skulle ha varit berövad friheten om verkställigheten av påföljden hade skett i den främmande staten.

Den tid som motsvarar frihetsberövandet skall i enlighet med 3 kap. 11 § strafflagen (39/1889) avräknas från den påföljd som skall verkställas.

5 d §

Den dömde kan meddelas reseförbud i stället för att tas i förvar. Om reseförbudet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om reseförbud i tvångsmedelslagen och bestämmelserna om tagande i förvar i denna lag.

12 §

Domstolen skall förordna en advokat att företräda eller biträda den dömde vid rättegång om omvandling av påföljd, utom när detta är uppenbart onödigt. Till biträde skall förordnas en advokat som den dömde själv föreslår eller, om den dömde inte föreslår någon advokat, någon annan för uppdraget lämplig advokat.

Justitieministeriet betalar av statens medel på grundval av räkning en skälig ersättning för uppdraget till advokaten.

19 §

Verkställigheten av ett fängelsestraff som dömts ut i Finland kan enligt 1 mom. anförtros en främmande stat om den dömde är medborgare i den främmande staten eller har sitt hemvist där och om han eller hon har samtyckt till åtgärden. Verkställigheten av ett fängelsestraff som i Finland ådömts någon annan än en finsk medborgare kan dock utan samtycke av den dömde anförtros behörig främmande stat, om

1) den dömde genom att fly till den främmande staten eller på något annat sätt där drar sig undan verkställigheten eller fortsatt verkställighet av fängelsestraffet, eller om

2) det till följd av fängelsestraffet eller det brott som lett till straffet genom ett lagakraftvunnet beslut har bestämts att den dömde skall avvisas eller utvisas från Finland.


21 §

Justitieministeriet skall ställa som villkor för överförande enligt 19 § 2 mom. 2 punkten att den dömde inte utan justitieministeriets tillstånd får åtalas eller straffas i den främmande staten för något annat brott som begåtts före överförandet, än för det brott som den påföljd som bestämts i Finland gäller, utom i det fall att den dömde inte har lämnat den främmande staten inom 45 dagar efter det att hinder för utresa inte längre förelåg, eller om han eller hon har återvänt efter att ha lämnat staten i fråga.

23 a §

I fråga om hörande av den dömde gäller lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).

23 b §

En advokat skall förordnas att biträda den dömde under behandlingen av ärenden som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten och 19 § 2 mom. 2 punkten, utom när detta är uppenbart onödigt. Till biträde skall förordnas en advokat som den dömde själv föreslår eller, om den dömde inte föreslår någon advokat, någon annan för uppdraget lämplig advokat. För behandlingen av frågor som gäller tagande i förvar, meddelande av reseförbud eller sökande av ändring förordnas biträdet av domstolen och i övriga fall av justitieministeriet.

Justitieministeriet betalar av statens medel på grundval av räkning en skälig ersättning för uppdraget till advokaten.

24 §

Ett beslut som justitieministeriet meddelat med stöd av 3 § 2 mom. 1 punkten, 12 § 2 mom., 19 § 2 mom. 2 punkten och 23 b § 2 mom. får överklagas hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Hos Helsingfors förvaltningsdomstol får ändring sökas genom besvär också i sådana beslut av justitieministeriet enligt 23 b § 1 mom. genom vilka rättegångsbiträde inte förordnats. Besvären skall behandlas i brådskande ordning. I beslut av Helsingfors förvaltningsdomstol får ändring inte sökas genom besvär.

I andra beslut som justitieministeriet fattar med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

24 a §

En myndighet som med stöd av utlänningslagen (378/1991) fattar ett beslut om avvisning eller utvisning där ett av skälen är att personen dömts till ovillkorligt fängelsestraff skall sända en kopia av avvisnings- eller utvisningsbeslutet till justitieministeriet.

Justitieministeriet skall till utlänningsverket sända en kopia av beslut som ministeriet fattat med stöd av 19 § 2 mom. 2 punkten i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 1/2001
LaUB 2/2001
RSv 8/2001

Helsingfors den 16 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.