221/2001

Given i Helsingfors den 15 mars 2001

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

upphävs i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 22 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 730/2000,

ändras 17 § 2 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 22 § 2 mom. och 23 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 2 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i nämnda förordning 730/2000 samt 23 § 2 mom. i förordning 856/1999, samt

fogas till 21 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda förordning 730/2000, en ny 11 a-punkt och till 62 § ett nytt 3 mom. som följer:

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör dessutom

länsstyrelserna

befolkningsregistercentralen

häradsämbetena, polisinrättningarna i häradena samt magistraterna

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

rörliga polisen

Polisyrkeshögskolan

polisskolan

polisens teknikcentral

Räddningsinstitutet

nödcentralsverket

brandskyddsfonden

utlänningsverket

gränsbevakningsväsendet.

19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

Centralen för förvaltningsutveckling

Senatfastigheter

Anuukar Holding Oy

Oy Edita Ab

Engel-Koncernen Ab

Kapiteeli Oy

Medivire Holding Oy

Medivire työterveyspalvelut Oy

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Abp

Ab Myntverket i Finland

Sampo-Leonia Abp

Sponda Oyj

Solidium Oy

Finlands Exportkredit Abp

Tietokarhu Ab

Yrityspankki SKOP Oyj

21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


11 a) myndighetsuppgifter enligt lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999) vilka gäller utvecklingssektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Fonden för fiskets utveckling, program för gemenskapsinitiativet LEADER samt det samlade programdokumentet för fisket,


Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

lantmäteriverket

Forststyrelsen

forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi

Skogsforskningsinstitutet

kontrollcentralen för växtproduktion

Geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

Livsmedelsverket

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Centralen för utsädespotatis

Avena Oy

Boreal Växtförädling Ab

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.


22 §

Till kommunikationsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Vägförvaltningen

Sjöfartsverket

Banförvaltningscentralen

Fordonsförvaltningscentralen

Teleförvaltningscentralen

Havsforskningsinstitutet

Meteorologiska institutet

Förvaltningsnämnden för Saima kanal

Vägverket

Luftfartsverket

Raskone Oy

Finlands Bilbesiktnings Ab

Sonera Abp

Posten Finland Ab

Rundradion Ab

Suomen Erillisverkot Oy

VR-Group Ab

Finnair Abp

Trafikskyddet.

23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Konsumentverket

konsumentklagonämnden

konkurrensverket

patent- och registerstyrelsen

konsumentforskningscentralen

mätteknikcentralen

geologiska forskningscentralen

säkerhetsteknikcentralen

statens tekniska forskningscentral

teknologiska utvecklingscentralen

centralen för turistfrämjande

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Försörjningsberedskapscentralen

Energimarknadsverket

statens kärnavfallshanteringsfond.

62 §

Vad som i annan lagstiftning bestäms om trafikministeriet och dess uppgifter gäller från och med den 1 september 2000 kommunikationsministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.

Helsingfors den 15 mars 2001

Statsminister
Paavo Lipponen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.