195/2001

Given i Helsingfors den 2 mars 2001

Lag om ändring av lagen om rehabiliteringspenning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/1991) 2 § 4 mom., 17 och 31 §, av dessa lagrum 17 § sådan den lyder i lag 1503/1995 och 31 § sådan den lyder i lag 836/1998, samt

fogas till lagen en ny 24 a § som följer:

2 §
Förmåner

För tiden för rehabilitering kan betalas ersättning enligt prövning för kostnader för uppehälle och andra kostnader (ersättning för uppehälle). För tiden efter rehabilitering kan betalas rehabiliteringsunderstöd enligt prövning.

3 kap.

Tiden för vilken rehabiliteringspenning betalas samt dess belopp och förhållande till andra förmåner

17 §
Rehabiliteringspenningens belopp i samband med yrkesinriktad rehabilitering

För att trygga genomförandet av rehabilitering och utan hinder av 14 och 15 § utgör rehabiliteringspenningen per dag för den som deltar i yrkesinriktad rehabilitering en tjugofemtedel av 2 100 mark, om han eller hon inte enligt andra bestämmelser i denna lag har rätt till en större rehabiliteringspenning.

24 a §
Ersättning för uppehälle

Ersättning för uppehälle enligt 2 § 4 mom. kan betalas för ersättande av extra kostnader som orsakas av rehabilitering för den tid rehabiliteringsklienten har rätt till rehabiliteringspenning enligt 8 § 1 mom. Genom förordning av statsrådet bestäms om grunderna för fastställande av ersättningen för uppehälle.

När det gäller sökande av ersättning för uppehälle och meddelande av beslut iakttas i tillämpliga delar 25 och 26 §.

31 §
Indexjustering

En rehabiliteringspenning som bestäms enligt 14, 15, 17 eller 17 a § skall årligen indexjusteras med iakttagande av 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare. På motsvarande sätt justeras de belopp som avses i 17 och 17 a § så som en ändring av indextalen förutsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

Lagen tillämpas på rehabiliteringspenning som betalas för tiden efter lagens ikraftträdande.

Beloppen i 17 och 17 a § motsvarar det indextal som avses i 9 § 2 mom. första meningen lagen om pension för arbetstagare och enligt vilket storleken av rehabiliteringspenning som betalas 1999 har räknats ut.

RP 184/2000
ShUB 38/2000
RSv 177/2000

Helsingfors den 2 mars 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.