166/2001

Given i Helsingfors den 22 februari 2001

Statsrådets förordning om social- och hälsovårdsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets uppgifter

Utöver vad som bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995) eller någon annanstans, föreskrivs om uppgifter för social- och hälsovårdsministeriets enheter i ministeriets arbetsordning.

2 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns resultatenheter, särskilda resultatgrupper och andra enheter i enlighet med vad som närmare bestäms i ministeriets arbetsordning.

3 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som bestäms genom ministeriets arbetsordning andra än principiellt viktiga eller vittgående ärenden om vilka ministeriet skall besluta.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, chefen för en resultatenhet och chefen för resultatgrupper i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

Resultatenheten för arbetarskyddsärenden är oberoende vid skötseln av uppgifter som hör till arbetarskyddsmyndigheterna.

Till social- och hälsovårdsministeriet anknutna jämställdhetsombudsmannen är oberoende vid skötseln av uppgifter som är föreskrivna till jämställdhetsombudsmannen.

4 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs i 1―3 § också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter, kanslichefens ställföreträdare samt om beredningen av ärenden vid ministeriet. Ministeriets arbetsordning utfärdas av social- och hälsovårdsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt verksamhetsområde.

Resultatenheterna kan uppdelas i resultatgrupper. Om den interna organisationen inom en resultatenhet och en särskild resultatgrupp bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för resultatenheten eller resultatgruppen.

5 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en resultatenhet är en avdelningschef. Chef för en särskild resultatgrupp är en tjänsteman som ministern förordnar till uppgiften.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör. De biträdande avdelningschefer som avlagt juris kandidatexamen har titeln regeringsråd. De övriga biträdande avdelningscheferna vid resultatenheten för försäkringsärenden har titeln försäkringsråd och de övriga biträdande avdelningscheferna vid resultatenheten för ekonomi- och planeringsärenden har titeln finansråd.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för avdelningschef högre högskoleexamen och förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet och god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde samt i praktiken ådagalagd ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för biträdande avdelningschef, regeringsråd, regeringsråd som byråchef, direktör, direktör för internationella ärenden, informationsdirektör, forsknings- och utvecklingsdirektör samt konsultativ tjänsteman som verkar som chef för en resultatgrupp, högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken ådagalagd ledarförmåga,

4) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten, samt

5) för medicinalråd, socialråd, utvecklingsdirektör och för övrig än i punkt 3 omnämnd konsultativ tjänsteman, högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

7 §
Besättande av tjänster

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

Om utnämning av avdelningschef, biträdande avdelningschef, direktör, regeringsråd, regeringssekreterare och konsultativ tjänsteman bestäms i reglementet för statsrådet.

Regeringsråd som byråchef, direktör för internationella ärenden, informationsdirektör, forsknings- och utvecklingsdirektör, medicinalråd, socialråd och utvecklingsdirektör utnämns av statsrådet.

Om utnämning och anställning av jämställdhetsombudsmannen och den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå bestäms särskilt.

Övriga tjänstemän utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

8 §
Förordnande om beredning

Kanslichefen kan bestämma att en tjänsteman vid ministeriet skall bereda och föredra ett ärende som annars skulle behandlas av någon annan tjänsteman eller själv överta beredningen eller föredragningen av ärendet. Samma rätt har i enskilda fall chefen för en resultatenhet och chefen för en resultatgrupp i ett ärende som annars skulle behandlas av en underlydande tjänsteman.

9 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs gäller om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 21 november (991/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 februari 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.