154/2001

Given i Helsingfors den 23 februari 2001

Lag om ändring av 25 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 25 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) ett nytt 3 mom. som följer:

25 §
Lön för sjukdomstid

Arbetstagarens rätt till lön för sjukdomstid kan begränsas genom kollektivavtal mellan riksomfattande arbetsgivar- och arbetstagarföreningar. Arbetsgivaren får tillämpa ovan avsedda kollektivavtalsbestämmelser även i sådana arbetstagares anställningsförhållanden som inte är bundna av kollektivavtalet men i fråga om vilkas anställningsförhållanden bestämmelserna i kollektivavtalet annars skall iakttas. Om så överenskommits i arbetsavtalet får nämnda bestämmelse i kollektivavtalet iakttas även sedan kollektivavtalet upphört att gälla tills ett nytt kollektivavtal träder i kraft i fråga om sådana anställningsförhållanden i vilka bestämmelsen kunde tillämpas om kollektivavtalet alltjämt vore i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 6/2001
ApUB 2/2001
RSv 5/2001

Helsingfors den 23 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.