147/2001

Given i Helsingfors den 16 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna

I enligheten med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 september 1997 om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997) 24―26 § som följer:

24 §
Anmälan om förkastade partier

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket anmäla sådana partier som den förkastat. Förkastade partier skall anmälas på en blankett enligt bilaga 5 eller i övrigt genom att de uppgifter som nämns i bilagan i fråga insänds.

Livsmedelsverket skall omedelbart anmäla vidare till jord- och skogsbruksministeriet samt till länsstyrelserna och kommunernas övervakningsmyndigheter att partierna förkastats. Jord- och skogsbrukministeriet underrättar vid behov avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen och de andra medlemsstaterna om saken.

25 §
Anmälan om upprepade bristfälligheter

Tillsynsmyndigheten skall till Livsmedelsverket även anmäla sådana upprepade mot hygienlagen stridande brister hos partier från en viss anläggning eller ett visst land som inte leder till förkastande, men som tyder på att anläggningens eller myndigheternas verksamhet är bristfällig. Dylika partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds in på annat sätt.

Livsmedelsverket skall anmäla bristfälligheterna vidare till jord- och skogsbruksministeriet samt vid behov till länsstyrelserna och kommunernas tillsynsmyndigheter. Jord- och skogsbruksministeriet anmäler saken vid behov till avgångslandets veterinärmyndigheter, kommissionen samt andra medlemsländer.

26 §
Anmälan om partier som skall återsändas eller förstöras på grund av att salmonella konstaterats vid den första ankomstplatsens egenkontroll

Tillsynsmyndigheten skall omedelbart till Livsmedelsverket anmäla sådana partier som skall förses med salmonellaintyg enligt 14 och 16 § och som den första ankomstplatsen ämnar återsända eller förstöra på grund av att salmonella konstaterats vid undersökningar i samband med egenkontroll. Dylika partier skall anmälas antingen på en blankett enligt bilaga 6 eller genom att de uppgifter som uppges i bilagan sänds in på annat sätt.

Livsmedelsverket skall anmäla vidare till jord- och skogsbruksministeriet, att partierna återsänts eller förstorts. Ministeriet anmäler till avgångslandets veterinärmyndigheter att partierna återsänts.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Helsingfors den 16 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Päivi Roine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.