146/2001

Given i Helsingfors den 15 februari 2001

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådant det lyder i lag 145/2000:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna arbetsordning föreskrivs om ministeriets avdelningar och arbetsfördelningen mellan dem, om fristående enheter som står utanför avdelningsindelningen samt om deras uppgifter. I arbetsordningen föreskrivs likaså om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ministeriets ledningsgrupper, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om organiseringen av tjänstemännens utövande av beslutanderätten.

2 kap.

Styrning och ledning

2 §
Ledning av ministeriets förvaltningsområde

Ministern leder ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet. Han biträds av ministeriets ledningsgrupp.

3 §
Styrnings- och ledningsprinciper

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde tillämpas resultatstyrning mellan ministeriet och ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet och vid ministeriet tillämpas resultatorienterad ledning.

Resultatmålen för jord- och skogsbruksministeriets hela förvaltningsområde samt för ministeriet godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen. Resultatmålen för de ämbetsverk och inrättningar som hör till en avdelnings verksamhetsområde och för statsunderstödda institutioner godkänns av ministern på föredragning av vederbörande avdelningschef. Om ämbetsverkets eller inrättningens uppgifter ligger inom verksamhetsområdet för fler än en avdelning ansvarar den avdelning inom vars uppgiftsområde huvuddelen av ämbetsverkets eller inrättningens uppgifter ligger för föredragningen. De gemensamma resultatmålen för arbetskrafts- och näringscentralerna bereds i samråd med vederbörande ministerier. Resultatmålen för arbetskrafts- och näringscentralerna samt jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral godkänns av ministern på föredragning av kanslichefen.

4 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp behandlar och samordnar vittsyftande och principiellt viktiga frågor som gäller ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet.

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen, avdelningscheferna, överdirektören och av ministern särskilt förordnade tjänstemän samt en av personalen utsedd företrädare. Ministerns specialmedarbetare och ministeriets informationschef har rätt att vara närvarande vid ledningsgruppens möten.

Ordförande för ledningsgruppen är ministern och vice ordförande kanslichefen.

3 kap.

Avdelningar och fristående enheter samt utbetalningsverket

5 §
Ministeriets avdelningar och fristående enheter

Vid jord- och skogsbruksministeriet finns en jordbruksavdelning, en skogsavdelning, en fiske- och viltavdelning, en avdelning för livsmedel och hälsa samt en avdelning för landsbygd och naturtillgångar.

Vid ministeriet finns dessutom följande fristående enheter som lyder direkt under kanslichefen: enheten för internationella ärenden, enheten för förvaltning och personalfrågor, utbildningsenheten, ekonomienheten, dataadministrationsenheten, informationsenheten, enheten för intern revision samt kontrollenheten.

6 §
Jord- och skogsbruksministeriets utbetalningsverk för stödfinansiering från EUGFJ-G

Det utbetalningsverk som avses i artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken består av den helhet som anges i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 29 augusti 1997. Till denna helhet hör jordbruksavdelningens trädgårdsenhet, enhet för stödpolitik, interventionsenhet samt landsbygds- och strukturenhet, skogsavdelningens enhet för ekonomiärenden, fiske- och viltavdelningens enhet för fiskerinäring, kontrollenheten, enheten för intern revision och ekonomienheten från jord- och skogsbruksministeriet samt ekonomigruppen från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral på det sätt som bestäms i informationstjänstcentralens arbetsordning.

För garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket används nedan benämningen EUGFJ-G samt för fondens utvecklingssektion EUGFJ-U.

4 kap.

Avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter

7 §
Jordbruksavdelningens uppgifter

Jordbruksavdelningen behandlar ärenden som gäller jordbruk, trädgårdsodling och övriga landsbygdsnäringar samt likaså utvecklandet av deras verksamhetsbetingelser och struktur samt behandlar och samordnar de landsbygdspolitiska verksamhetslinjerna och Europeiska unionens (EU) regional- och strukturpolitiska program, om ovan nämnda ärenden inte hör till någon annan avdelning, en fristående enhet eller utbetalningsverket.

Dessutom behandlar jordbruksavdelningen ärenden som gäller det nationella renstödet, finansieringsstöden till renhushållningen, naturnäringar och skoltar, interventionsfonden för jordbruket och gårdsbrukets utvecklingsfond.

8 §
Skogsavdelningens uppgifter

Skogsavdelningen behandlar ärenden som gäller skogspolitik och skogshushållning samt ärenden som gäller förvaltning och vård av allmänna vattenområden, om dessa ärenden inte hör till någon annan avdelning eller utbetalningsverket.

9 §
Fiske- och viltavdelningens uppgifter

Fiske- och viltavdelningen behandlar ärenden som gäller fiskeri-, vilt- och renhushållning, om dessa ärenden inte hör till någon annan avdelning, en fristående enhet eller utbetalningsverket.

10 §
Uppgifter för avdelningen för livsmedel och hälsa

Avdelningen för livsmedel och hälsa behandlar ärenden som gäller veterinärverksamhet, förebyggande och bekämpande av djursjukdomar och av sjukdomar som kan smitta från djur till människor, djurens välbefinnande, livsmedelshygien för animaliska produkter, medicinsk behandling av djur, utövande av veterinäryrket, insatsvaror som används inom jordbruk och trädgårdshushållning, växternas sundhet, växtförädlarrätt samt kontroll av kvalitetsklassificeringen av frukt och grönsaker. Dessutom behandlar avdelningen ärenden som gäller ekologisk produktion samt bio- och genteknik till den del dessa ärenden inte hör till någon annan avdelning.

11 §
Uppgifter för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar

Avdelningen för landsbygd och naturtillgångar samordnar de allmänna naturresurspolitiska verksamhetslinjerna samt behandlar ärenden som gäller lantmäteri, allmänna kartverksarbeten, samanvändning av geografisk information samt geodetiska undersökningar, vattenresursärenden och miljöförvaltningsärenden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt ärenden som gäller jordbruksrelaterat byggande och den byggda miljön på landsbygden.

12 §
Uppgifter för enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden bistår ministeriets ledning och den övriga förvaltningen i internationella ärenden, om ärendet inte hör till en avdelning eller en fristående enhet eller till utbetalningsverket. Enheten sköter den allmänna förvaltningen och koordineringen i internationella funktioner, som vad innehållet beträffar fördelar sig mellan flera avdelningar. Dessutom behandlar enheten i samarbete med respektive avdelningar till ministeriets verksamhetsområde hörande, med handelspolitik förknippade vittsyftande frågor samt ärenden som anknyter till utvidgningen av EU.

13 §
Uppgifter för enheten för förvaltning och personalfrågor

Enheten för förvaltning och personalfrågor behandlar ärenden som gäller ministeriets personal och förvaltning samt samordningen av dessa inom hela ministeriets förvaltningsområde samt dokumentförvaltningen, hyres- och serviceavtal som ministeriet har ingått samt andra med förvaltningens verksamhetsbetingelser förknippade ärenden, som inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

14 §
Utbildningsenhetens uppgifter

Utbildningsenheten behandlar ärenden som gäller utbildning och utvecklande av ministeriets personal samt samordningen av dessa inom hela ministeriets förvaltningsområde i samarbete med avdelningarna och de fristående enheterna.

15 §
Ekonomienhetens uppgifter

Ekonomienheten behandlar och samordnar ärenden som gäller planering av verksamheten och ekonomin vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, resultatstyrning och resultatorienterad ledning samt verkställighet och uppföljning av budgeten.

16 §
Dataadministrationsenhetens uppgifter

Dataadministrationsenheten behandlar på ett allmänt och samordnande plan ärenden inom ministeriet och ministeriets förvaltningsområde som gäller informationsförvaltning, datasäkerhet och statistikföringsuppdrag samt ärenden som gäller utvecklande och upprätthållande av verksamhetsbetingelserna för datatekniken inom ministeriet.

17 §
Informationsenhetens uppgifter

Informationsenheten sköter i samarbete med avdelningarna och de fristående enheterna uppgifter med anknytning till planeringen och genomförandet av ministeriets externa och interna information samt av elektronisk kommunikation.

18 §
Uppgifter för enheten för intern revision

Enheten för intern revision svarar som räkenskapsverk för den interna revisionen av verksamheten vid jord- och skogsbruksministeriet och utbetalningsverket för stödfinansiering från EUGFJ-G samt för den interna revisionen av övrig verksamhet som ministeriet ansvarar för.

Enheten utför dessutom andra uppgifter som kanslichefen bestämmer och som är förenliga med ovan nämnda uppgifter, om inte något annat har bestämts, föreskrivits eller avtalats om utförandet av dem.

19 §
Kontrollenhetens uppgifter

Kvaliteten på den övervakning som den offentliga finansiering som ministeriet och utbetalningsverket ansvarar för förutsätter kontrolleras av kontrollenheten. Dessutom sköter enheten de koordineringsuppgifter som hör till detta. Enheten övervakar de av utbetalningsverkets uppgifter som överförts till landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralerna eller till de kommunala landsbygdsnäringsmyndigheterna. Dessutom svarar enheten för följande funktioner när det gäller stödtagarens eller arbetskrafts- och näringscentralens verksamhet:

1) övervakning på platsen av landsbygdens och fiskerihushållningens utvecklingsprojekt och andra projekt än företagsprojekt inom jordbruket,

2) övervakning på platsen av nationella projekt som omfattas av miljöstödet,

3) övervakning på platsen av startbidrag till trädgårdsproducenternas marknadsorganisationer, stöd till producentorganisationer samt startstöd till förhandserkända producentgrupper.

Om dessa uppgifter föreskrivs närmare i det reglemente som ministeriet fastställer.

Enheten samordnar de granskningar som Europeiska gemenskapens institutioner utför med inriktning på Europeiska gemenskapens medel samt behandlingen av de fortsatta åtgärder och påföljder som dessa granskningar föranleder.

Enheten samordnar verksamheten mot missbruk samt följer med behandlingen av missbruk och är samarbetsorgan för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

20 §
Särskilda bestämmelser

Om inte annat föreskrivs ovan om avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter, skall varje avdelning och fristående enhet behandla internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och ärenden som gäller lagstiftning, forskning, revision och rådgivning samt ämbetsverk, inrättningar, bolag och organisationer som hör till ministeriets förvaltningsområde eller styrs av ministeriet.

5 kap.

De ledande tjänstemännens uppgifter

21 §
Kanslichefen

Kanslichefen har som ministerns närmaste biträde till uppgift att utöver vad som föreskrivs i 32 § 1 mom. reglementet för statsrådet

1) leda ministeriets verksamhet,

2) styra, leda och övervaka den resultatorienterade ledningen vid ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet,

3) samordna och övervaka funktionerna vid ministeriets olika avdelningar och fristående enheter samt delta i beredningen och verkställigheten av vittsyftande eller annars viktiga ärenden,

4) följa utvecklingen inom ministeriets förvaltningsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftningsreformer,

5) föredra ministeriets och dess förvaltningsområdes resultatmål för ministern samt följa uppnåendet av dem,

6) leda beredningen av budgetförslag samt verksamhets- och ekonomiplaner för jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde samt föredra förvaltningsområdets budgetförslag, verksamhets- och ekonomiplan samt verksamhetsberättelse för ministern,

7) sörja för organiseringen av den interna övervakningen vid ministeriet,

8) leda verksamheten vid det utbetalningsverket som avses i 6 §,

9) sörja för samarbetet vid beredningen av arbetskrafts- och näringscentralernas resultatmål och det övriga utvecklandet av verksamheten,

10) svara för det allmänna utvecklandet av förvaltningen och personalen,

11) föredra fördelningen av de anslag som beviljats för ministeriets omkostnader för ministern, samt

12) behandla de ärenden som ministern bestämmer.

22 §
Chefen för en avdelning eller en fristående enhet

En avdelningschef har till uppgift att

1) leda och övervaka sin avdelnings verksamhet med beaktande också av det som anges i ministeriets ekonomistadga,

2) se till att de uppgifter som hör till avdelningen sköts effektivt,

3) godkänna avdelningens och dess enheters resultatmål och följa hur de uppnås, samt

4) följa och utvärdera utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde samt ta nödvändiga initiativ till reformer.

Angående de uppgifter som åligger chefen för en fristående enhet gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om en avdelningschefs uppgifter i 1 mom.

23 §
Överdirektören för internationella ärenden

Den överdirektör som behandlar internationella ärenden har till uppgift att i samarbete med avdelningarna samordna jord- och skogsbruksministeriets verksamhet gällande EU samt annan internationell verksamhet.

Överdirektören för internationella ärenden leder enheten för internationella ärenden.

24 §
Konsultativ tjänsteman

Den konsultativa tjänsteman som hör till enheten för internationella ärenden har särskilt till uppgift att samordna handelspolitiska ärenden och ärenden som gäller utvidgningen av EU.

6 kap.

Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi

25 §
Verksamhets- och ekonomiplaner samt budgetförslag

Ministeriets avdelningar och de fristående enheterna gör för sitt eget verksamhetsområde upp planer som gäller verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och utarbetar förslag till detaljerad indelning av budgeten.

Ekonomienheten sammanställer på grundval av de planer och förslag som nämns i 1 mom. ett förslag till verksamhets- och ekonomiplan, budgetförslag och detaljerad indelning för ministeriet samt för hela förvaltningsområdet.

Ministeriets avdelningar och de fristående enheterna sköter för sitt eget verksamhetsområde ärenden som gäller överskridande av förslagsanslagen samt andra ändringar av den detaljerade indelningen än sådana som följer av tilläggsbudgeten.

26 §
Verksamhetsberättelse

Ministeriets avdelningar och de fristående enheterna skall göra upp en berättelse om verksamheten inom det egna verksamhetsområdet för den verksamhetsberättelse som skall fogas till ministeriets bokslut och andra berättelser.

Ekonomienheten skall på grundval av de berättelser som nämns i 1 mom. utarbeta ett förslag till verksamhetsberättelse för ministeriet och andra berättelser.

7 kap.

Beredningen av ärenden

27 §
Föredragningstillstånd

Föredragningslistan för statsrådets allmänna sammanträde och finansutskottet får inte av andra än tvingande skäl delas ut förrän ministern har underrättats om saken och ministern har godkänt att ärendet tas upp till föredragning.

28 §
Information till ministern och kanslichefen

Ministern och kanslichefen skall informeras om de viktigaste av de ärenden som tas upp eller är anhängiga inom ministeriets verksamhetsområde samt om ärenden som är av allmänt intresse. Likaså skall i god tid informeras om föredragningen av viktiga ärenden samt, om så bestäms, handlingarna sändas till påseende.

Om offentliggörande av ett viktigt ställningstagande av ministeriet skall på förhand förhandlas med ministern och kanslichefen.

29 §
Ministerns specialmedarbetare

Ministerns specialmedarbetare bistår ministern och utför endast de uppgifter som han eller hon tilldelas av ministern utan att vara föredragande vid ministeriet.

Till ministerns specialmedarbetare skall på begäran ges den information som behövs för att han eller hon skall kunna sköta sina uppgifter. Ministerns specialmedarbetare skall på motsvarande sätt ge tjänstemännen den information de behöver för skötseln av sina uppgifter.

30 §
Riksdagsspörsmål

Förslaget till svar på ett skriftligt riksdagsspörsmål skall företes ministern i god tid innan tidsfristen löper ut.

Förslaget till svar skall, innan förslaget ges till ministern, sändas till vederbörande avdelningschef och i mån av möjlighet till kanslichefen för påseende.

31 §
Förordnande av ärendets beredare och avsteg från den fastställda arbetsfördelningen

Uppstår det ovisshet om vem det åligger att behandla ett ärende, bestämmer avdelningschefen detta samt, mellan avdelningarna och de fristående enheterna, kanslichefen.

Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är varje tjänsteman skyldig att utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen, vederbörande avdelningschef eller chefen för en fristående enhet bestämmer.

8 kap.

Avgörande av ärenden

32 §
Ministerns beslutanderätt

Ministern avgör de ärenden som skall avgöras inom ministeriet, om beslutanderätten i denna arbetsordning inte har anförtrotts någon tjänsteman vid ministeriet.

33 §
Tjänstemännens beslutanderätt

Kanslichefen, avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna, cheferna för enheterna och övriga tjänstemän vid ministeriet avgör andra ärenden än de principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden som skall avgöras av ministern i enlighet med vad som föreskrivs i denna arbetsordning.

34 §
Jäv

En tjänsteman som utsetts till ministeriets representant i ett ledande organ för ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet eller för ett affärsverk eller ett statsbolag inom förvaltningsområdet är jävig att vid ministeriet föredra eller avgöra ärenden som gäller ämbetsverket, inrättningen, affärsverket eller bolaget i fråga.

35 §
Principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden

Ministern avgör ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra, om det är principiellt viktigt eller vittsyftande eller om statsrådets finansutskotts utlåtande skall inhämtas i ärendet.

Är det oklart eller beroende av prövning om ärendet skall anses vara principiellt så viktigt eller vittsyftande att det skall avgöras av ministern, avgör ministern om ärendet skall anses vara sådant.

I fråga om ett ärende som hör till en tjänstemans beslutanderätt och som föredras för ministern på grund av att det måste anses vara principiellt viktigt eller vittsyftande skall föredraganden, innan ärendet föredras för ministern, rådgöra med chefen för den egna avdelningen eller den egna fristående enheten.

36 §
Ärenden som är betydande för en avdelning eller en enhet

Avdelnings- eller enhetschefen avgör ett sådant ärende som en tjänsteman skulle få avgöra enligt denna arbetsordning, om ärendet med tanke på avdelningens eller enhetens verksamhet eller annars är betydande.

Allmänna bestämmelser om de ledande tjänstemännens beslutanderätt.
37 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör i fråga om ministeriet och dess anställda ärenden som gäller

1) anslag som ministeriet förfogar över för sin interna verksamhet, planer som gäller användningen av dessa anslag samt fördelningen av anslagen mellan avdelningarna och de fristående enheterna,

2) ministeriets interna förvaltning och ordning, om ärendet är principiellt viktigt eller vittsyftande,

3) beslut som fattas med stöd av förordningen (EG) nr 1258/1999, såvida dessa inte har överlåtits åt andra tjänstemän genom denna arbetsordning,

4) beslut som fattas med stöd av EG:s identifierings- och meddelandesystem,

5) avgivande av utlåtande i ett ärende som är vittsyftande eller principiellt viktigt,

6) fastställande av planer, program och andra principer som gäller ministeriets personal,

7) ingående av tjänstekollektivavtal,

8) förordnande om tjänsteresa för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna samt för överdirektörerna,

9) fastställande av semestrar för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna samt för deras ställföreträdare,

10) inrättande eller indragning av annan tjänst vid ministeriet än tjänsten som kanslichef eller en tjänst som avdelningschef samt ändring av tjänstebenämningen,

11) överföring från ett ämbetsverk till ett annat inom ministeriets förvaltningsområde av en annan tjänst än en sådan som specificeras i statsbudgeten,

12) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst som chef för en avdelning eller en fristående enhet, en tjänst inom avdelningen i minst löneklass A 25 eller motsvarande eller en tjänst utanför avdelningsindelningen,

13) placering av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningarna och de fristående enheterna,

14) ingående av i 44 § statstjänstemannalagen avsett skriftligt avtal med andra än i 26 § statstjänstemannalagen avsedda tjänstemän,

15) sådana avlöningar för tjänstemän vid ministeriet som bestäms med stöd av 5 § lagen om statens tjänstekollektivavtal,

16) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en tjänsteman som utnämnts av statsrådet, samt

17) förordnande av cheferna för de i 13―19 § avsedda fristående enheterna.

38 §
Beslutanderätten för avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna

Chefen för respektive avdelning avgör, såvida inte ärendena med stöd av 37 § hör till kanslichefens beslutanderätt eller något annat om avgörandet av ärendet föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande och förklaring i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

2) utfärdande av allmänna anvisningar och beslut inom avdelningens verksamhetsområde,

3) fördelning och användning av de anslag som hör till avdelningens verksamhetsområde,

4) användning av de omkostnadsanslag som ställts till avdelningens förfogande,

5) avdelningens informationsförvaltning, utbildning, materialförvaltning och lokaler, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen,

6) placeringen av tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningen,

7) förordnandet av chefer för enheterna inom avdelningen,

8) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar inom avdelningens verksamhetsområde,

9) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, bibehållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret,

10) förordnande om tjänsteresor för avdelningens tjänstemän,

11) fastställande av semestrar för avdelningens tjänstemän och övrig personal,

12) ledigförklaring av en tjänst, när det är fråga om att besätta en tjänst i högst löneklass A 24 som placerats vid avdelningen,

13) utarrendering av sådan statlig jordegendom som hör till avdelningens verksamhetsområde och beviljande av särskilda rättigheter i anslutning till den samt överföring av förvaltningen av statens fastighetsförmögenhet,

14) statsbidragsärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde, samt

15) beslut och tillstånd med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Med undantag av utnämningsärenden och om inte något annat bestäms i denna arbetsordning avgör avdelningschefen dessutom sådana ärenden som skall avgöras vid ministeriet och gäller personal och administration i ett ämbetsverk eller en inrättning som lyder under ministeriet och hör till avdelningens verksamhetsområde eller personal och administration vid arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar.

Avdelningschefen kan avgöra sådana ärenden som avses i 1 mom. 4―8 samt 11 och 12 punkten utan föredragning.

Dessutom avgör avdelningschefen utan föredragning de ärenden enligt 1 mom. 10 punkten som gäller förordnande om tjänsteresor för enhetscheferna. Ärenden som gäller förordnande om tjänsteresor utomlands för övriga tjänstemän vid enheten avgörs på föredragning av enhetschefen. Ärenden som gäller förordnande om tjänsteresor utomlands för tjänstemän som inte hör till någon enhet avgörs på föredragning av en tjänsteman som avdelningschefen förordnat.

Vad som i 1 mom. bestäms om avdelningschefen gäller i tillämpliga delar även en fristående enhet och dess chef.

39 §
Beslutanderätten för chefen för en enhet

Chefen för en enhet avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) beviljande av semester för enhetens personal, om semestern avviker från den fastställda semesterplanen,

2) reseförordnande för enhetens tjänstemän, om avdelningschefen har ställt medel för detta till enhetens förfogande, med undantag av tjänsteresor som chefen för enheten och tjänstemän som inte hör till enheten gör eller tjänsteresor utomlands som tjänstemän vid enheten gör och som betalas med andra än avdelningens medel,

3) utbildning som ingår i en godkänd utbildnings- och utvecklingsplan, samt

4) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar inom enhetens verksamhetsområde.

Jordbruksavdelningens tjänstemäns beslutanderätt
40 §
Beslutanderätten för chefen för jordbruks- avdelningen

Chefen för jordbruksavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 §, såvida inte något annat om avgörandet av ärendet föreskrivs nedan, ärenden som gäller

1) EG:s gemensamma jordbrukspolitik, struktur- och landsbygdspolitik eller motsvarande nationella lagstiftning, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

2) nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen,

3) miljöstöd samt kompensationsbidrag till jordbruket och trädgårdsodlingen,

4) ersättning för skörde- och översvämningsskador,

5) utveckling av landsbygden och finansiering av landsbygdsnäringar, om ärendet inte hör till verksamhetsområdet för någon annan avdelning,

6) gårdsbrukets utvecklingsfond,

7) finansiering för idkare av naturnäringar och renhushållning,

8) finansieringsstöd för skoltar samt andra ärenden som gäller skoltar och som hör till ministeriet,

9) lantbruksforskning,

10) inlösen av fastigheter som säljs på exekutiv auktion,

11) lantbruksföretagarnas förtidspensionssystem, beskogning av åker samt övriga system för avvecklande av jordbruk och trädgårdsodling, samt

12) statsbidrag till rådgivningsorganisationer för landsbygden och till hästuppfödning.

41 §
Beslutanderätten för jordbruksavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschef vid jordbruksavdelningen avgör ärenden som gäller

1) utbildning och semestrar för avdelningens personal, samt

2) informationsförvaltning.

42 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för marknadspolitik

Chefen för enheten för marknadspolitik avgör ärenden som gäller

1) godkännande av köpare inom kvotsystemet för mjölk och indrivning av dröjsmålsavgifter,

2) fastställande av produktion av socker och isoglykos samt indrivning av avgifter för produktion och lagring av socker,

3) beviljande av fullmakt för vägning och klassificering av slaktkroppar av nötkreatur och gris,

4) rapportering, såvida det inte är fråga om ett ärende som med tanke på avdelningens verksamhet eller annars är betydande.

43 §
Beslutanderätten för chefen för trädgårdsenheten

Chefen för trädgårdsenheten avgör ärenden som gäller

1) beviljande av tillstånd till undantag gällande stöd till trädgårdsodlingen,

2) godkännande och ändring av verksamhetsprogram för frukt- och grönsaksproducentorganisationer eller sammanslutningar av sådana, finansieringsstöd till producentorganisationer eller sammanslutningar av sådana, startbidrag till erkända marknadsorganisationer samt startstöd till förhandserkända producentgrupper, samt

3) fördelning av importkvoterna för banan.

44 §
Beslutanderätten vid enheten för stödpolitik

Chefen för enheten för stödpolitik avgör ärenden som gäller administration av stödsystem för jordbrukarstöd, stödansökningsblanketter, anvisningar till jordbrukarna, anvisningar för behandling av stödansökan, anvisningar för registrering och övervakning, fullgörande av den andel övervakning som krävs för utbetalningen och ärenden som hör till utbetalningen när det gäller jordbrukarstöd som helt finansieras av EU och som ingår i miljöstödet och kompensationsbidraget för jordbruket samt i det nationella stödet för jordbruk och trädgårdsodling när det är fråga om anvisningar på lägre nivå än ministeriets förordning.

En i jordbruksavdelningens arbetsordning förordnad tjänsteman avgör ärenden som gäller

1) rapportering och utvärdering,

2) beviljande av tillstånd till undantag när det gäller de nationella jordbrukarstöden, samt

3) godkännande av de stöd som skall utbetalas till jordbrukarna.

45 §
Beslutanderätten vid interventionsenheten

Chefen för interventionsenheten avgör ärenden som gäller interventionslagringsavtal och anvisningar för de ärenden som avses i denna paragraf.

Om chefen för interventionsenheten inte har förbehållit sig beslutanderätten, avgör en tjänsteman vid interventionsenheten i enlighet med jordbruksavdelningens arbetsordning ärenden som gäller

1) exportstöd för jordbruksprodukter och förädlade produkter av dessa,

2) interventionsförsäljning, interventionsköp samt interventionslagring av jordbruksprodukter,

3) livsmedelshjälp till Ryssland,

4) mathjälp till mindre bemedlade inom EU,

5) produktionsstöd för socker och stärkelse,

6) upplagringsersättning för socker och bidrag till sockerraffinaderier,

7) förädlingsstöd för druvsaft,

8) interventionsverksamhet som gäller frukt och grönsaker,

9) stöd för att främja försäljningen av husdjursprodukter inom EU,

10) stöd för att främja försäljningen av jordbruksprodukter utanför EU,

11) stöd för information om påskrifter när det gäller nötkött,

12) stöd för privat upplagring av husdjursprodukter, samt

13) stödprogram för marknadssystemet för mjölk.

46 §
Beslutanderätten för chefen för landsbygds- och strukturenheten

Chefen för landsbygds- och strukturenheten avgör ärenden som gäller

1) godkännande av utbetalning av räntestöd för räntestödslån, statliga lån ur gårdsbrukets utvecklingsfond, provision för statliga lån och av stöd som hör till enhetens verksamhetsområde samt godkännande av överföring av medel från EUGFJ-G och EUGFJ-U till andra ministerier eller till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för utbetalning av stöd som beviljas för åtgärder i enlighet med mål- och gemenskapsinitiativprogram, utvecklingsprogram eller övriga program för landsbygden, såvida inget annat föreskrivs i reglementet för utbetalningsverket,

2) godkännande av statsborgen samt försämring av säkerheter för lån,

3) godkännande av förslag, rapporter och utredningar som gäller finansiering från EUGFJ-U,

4) beviljande av producentorganisationsstöd,

5) förvärv av mark med stöd av lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond, landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen, naturnäringslagen, skoltlagen eller motsvarande tidigare lagstiftning eller med stöd av lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion, samt

6) givande av utlåtanden om fastigheter som tillfallit staten genom arv samt av betalningsorder vid överföring av arvet till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

47 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för forskning och rådgivning

Chefen för enheten för forskning och rådgivning avgör ärenden som gäller

1) tillstånd för artificiell reproduktion av djur i samband med husdjursförädling,

2) beslut om frigörande av medel för betalning av forskning som finansieras genom statsbudgeten, samt

3) utbetalning och redovisning av samt ändringar i tidsfristerna för samarbetsforskningsanslag ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

48 §
Beslutanderätten vid enheten för juridiska och ekonomiska ärenden

Chefen för enheten för juridiska och ekonomiska ärenden avgör ärenden som gäller

1) rättegångar som gäller avdelningens verksamhet, indrivning av fordringar, övervakning av konkurser och exekutiva auktioner samt inteckningar och panträtt, såvida indrivningen av fordringarna inte hör till utbetalningsverkets verksamhetsområde,

2) realisering av statsborgen och avstående från regressanspråk i enlighet med lagen om finansiering av landsbygdsnäringar och den tidigare landsbygdsnäringslagen,

3) godkännande av räntestöd för räntestödslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar och skoltlagen, godkännande av statslån beviljade ur gårdsbrukets utvecklingsfond, samt av provision för statslån och av utbetalning av understöd samt godkännande av överföring av medel från EUGFJ för åtgärder enligt målprogrammen och gemenskapsinitiativprogrammen,

4) givande av utlåtanden i enlighet med 25 kap. ärvdabalken, samt

5) beslut som fattas med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret.

En i jordbruksavdelningens arbetsordning förordnad tjänsteman avgör ärenden, som gäller

1) givande av utlåtande i sådana ärenden som omfattas av lagen om företagssanering och lagen om skuldsanering för privatpersoner,

2) övertagande av statliga lån på statens ansvar,

3) tillstånd att överlåta och hyra ut renhushållnings- och naturnäringslägenheter,

4) spannmålslånemagasin och utsädesfonder,

5) utbetalningar för och redovisning av samt ändringar i tidsfristerna för annan än i 47 § nämnd forskning som finansieras ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

Beslutanderätten för tjänstemännen på skogsavdelningen
49 §
Beslutanderätten för chefen för skogsavdelningen

Chefen för skogsavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) skogslagen (1093/1996), med undantag av bildande av skyddsområden enligt 13 §, och skogsförordningen (1200/1996),

2) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996), med undantag av fastställandet av de genomsnittliga kostnaderna för stöd och av markbeloppet för stödet för tillvaratagande av energivirke enligt 9 § 1 mom., fastställandet av markbeloppet för stödet som gäller sysselsättningsarbete för tillvaratagande av energivirke enligt 11 §, fastställandet av markbeloppet för flisning enligt 23 § 5 mom. samt beslut om allokering av medel enligt 31 §, och förordningen om finansiering av hållbart skogsbruk (1311/ 1996),

3) lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991), med undantag av beslut om de i 6 § 1 mom. avsedda åtgärderna för att bekämpa omfattande insekt- eller svampskador, och förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991),

4) lagen om handel med skogsodlingsmaterial (684/1979),

5) virkesmätningslagen (364/1991), med undantag av fastställandet av de officiella mätarnas verksamhetsdistrikt enligt 5 §, tillsättandet av de i 6 § avsedda mätningsnämnderna och fastställandet av deras verksamhetsdistrikt och fastställandet av mätningsmetoder och därtill hörande anvisningar enligt 17 §, och virkesmätningsförordningen (365/1991), med undantag av valet av medlemmar till virkesmätningsdelegationen enligt 1 §,

6) lagen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (1474/1995), med undantag av tillsättandet av skogscentralens direktion enligt 9 § 1 mom. och tillsättandet av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios direktion enligt 10 § 1 mom., förordnandet av revisor enligt 13 § 2 mom. och fastställandet av grunderna för pensionsförmåner enligt 14 § 2 mom., och förordningen om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral (93/1996) med undantag av fastställandet av beslutet om val av direktör för en skogscentral enligt 11 § 1 mom., fastställandet av beslut om utnämnande av och befriande från uppgifter för myndighetsanställda vid en skogscentral enligt 11 § 2 mom., fastställandet av beslutet om val av direktör för Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio enligt 20 § 1 mom., de i 22 § avsedda besluten om beviljande av statsbidrag och besluten om fastställande av det slutliga beloppet av statsbidrag, skiljandet av en revisor från hans uppdrag enligt 32 § 2 mom. och beslutet att utse en ny revisor och utfärdandet av närmare föreskrifter om ordnandet av beslutanderätten i myndighetsärenden samt förordnandet av ordföranden och vice ordföranden i en synenämnd enligt 37 § 1 mom., samt

7) förordningen om forststyrelsen (1525/ 1993), med undantag av tillsättandet av delegationer enligt 10 §.

50 §
Beslutanderätten för skogsavdelningens biträdande avdelningschef

Biträdande avdelningschefen vid skogsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) utbildning och semestrar för avdelningens personal,

2) förordnanden om tjänsteresa för andra tjänstemän vid avdelningen än avdelningschefen,

3) informationsförvaltning, samt

4) i fråga om avdelningens verksamhetsområde kontoavskrivningar, bibehållande av utgiftsrester i bokföringen samt betalning av utgifter som hänför sig till tidigare år av anslaget för det löpande räkenskapsåret.

Beslutanderätten för tjänstemännen vid fiske- och viltavdelningen
51 §
Beslutanderätten för chefen för fiske- och viltavdelningen

Chefen för fiske- och viltavdelningen avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet

1) lagen om fiske (286/1982), med undantag av det i 91 § 1 mom. avsedda beslutet om delning av fiskevårdsavgifterna och de i 3 mom. avsedda utdelningsgrunderna, och förordningen om fiske (1116/1982),

2) lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) och de författningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av den,

3) förande av talan i ärenden som gäller bevakandet av det allmänna fiskeriintresset enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), godkännande av den i 2 kap. 22 § 2 mom. vattenlagen avsedda planen för skyddande av fiskfaunan och planen för fullgörande av fiskevårdsskyldigheten, beslut om användningen av fiskerihushållningsavgifter enligt 3 mom., utfärdande av närmare bestämmelser om fiskehinder enligt 22 a § 2 mom. samt justering av fiskerihushållningsavgiften enligt 22 b § 1 mom. och återbäring av avgiften enligt 2 mom.,

4) lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och förordningen om fiskeriförsäkringsföreningar (93/1959),

5) lagen om räntestödslån för fiskerinäringen (1/1976) och förordningen om räntestödslån för fiskerinäringen (263/1976),

6) lagen om ersättande av men, som drabbat yrkesfiskare genom skador på fisk till följd av vattenförorening (208/1974),

7) jaktlagen (615/1993), lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) och jaktförordningen (666/1993),

8) renskötsellagen (848/1990), med undantag av fastställandet av renantalet enligt 21 § och indelningen i märkesdistrikt enligt 27 §, samt

9) ärenden som gäller ersättning för skador förorsakade av rovdjur och sälar och, såvida ärendet inte hör till andra avdelningars verksamhetsområde, ärenden som gäller ersättning för skador förorsakade av villebråd.

52 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för fiskerinäring

Chefen för enheten för fiskerinäring avgör ärenden som gäller interventionsverksamheten inom fiskerihushållningen.

53 §
Beslutanderätten för andra tjänstemän

Det i 91 b § lagen om fiske avsedda intyget över betald fiskevårdsavgift ges av den tjänsteman som för det i 91 a § avsedda registret över fiskevårdsavgifter eller sköter ifrågavarande inkomstkonto. Intyg över betald spöfiskeavgift ger den tjänsteman som sköter ifrågavarande inkomstkonto.

Beslutanderätten vid avdelningen för livsmedel och hälsa
54 §
Beslutanderätten för chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa

Chefen för avdelningen för livsmedel och hälsa avgör utöver det som föreskrivs i 38 § dessutom ärenden som enligt följande författningar och bestämmelser hör till jord- och skogsbruksministeriet:

1) utfärdande av föreskrifter enligt 21 § veterinärvårdslagen,

2) i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden enligt lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000),

3) utbetalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om förrättningsarvoden till veterinärer (1269/1989),

4) beviljande av tillstånd enligt 21 § 5 mom. läkemedelslagen (999/1997),

5) fördelning och användning av anslagen för veterinärvård samt anställande av sådan personal i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vars lön betalas med ifrågavarande anslag och ärenden som gäller personaladministrationen för dessa personer, samt

6) avtal med andra medlemsstater i Europeiska unionen, om avtalen hör till avdelningens verksamhetsområde och ingåendet av avtalet är en följd av Europeiska gemenskapens rättsakter.

55 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för djurens hälsa

Den biträdande avdelningschef som är chef för enheten för djurens hälsa avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden enligt författningarna om djursjukdomar.

Dessutom avgör biträdande avdelningschefen i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i följande författningar, såvida det är fråga om bekämpande av djursjukdomar:

1) hästhushållningslagen (796/1993) och lagen om husdjursavel (749/1993),

2) foderlagen (396/1998),

3) lagen om fiske (286/1982), samt

4) lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), såvida ärendet gäller villkoren för djursjukdomar hos levande djur.

56 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för djurens välbefinnande

Chefen för enheten för djurens välbefinnande avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i författningarna om djurskydd.

57 §
Beslutanderätten för chefen för enheten för gränskontroll

Chefen för enheten för gränskontroll avgör i enskilda fall förvaltnings- och tillståndsärenden som avses i lagen om veterinär gränskontroll, med undantag av villkoren för djursjukdomar hos levande djur.

58 §
Beslutanderätten för övriga tjänstemän

Ärenden som gäller utfärdande av intyg som hänför sig till utövande av veterinäryrket avgörs av en tjänsteman som avdelningschefen vid avdelningen för livsmedel och hälsa förordnat. Ärendena avgörs utan föredragning.

Beslutanderätten för tjänstemännen vidavdelningen för landsbygd och naturtillgångar
59 §
Beslutanderätten för chefen för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar

Chefen för avdelningen för landsbygd och naturtillgångar avgör utöver det som föreskrivs i 38 § även ärenden som gäller

1) godkännande av att i 5 § 2 mom. lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) avsedda lån på över en miljon mark används som räntestödslån för vattenförsörjning och avlopp,

2) godkännande av sådant utkast till överenskommelse som avses i 5 § 2 mom. statsrådets beslut om statens vatten- och avloppsarbeten (976/1985),

3) givande av i 12 kap. 19 § vattenlagen (264/1961) avsett samtycke (åtgärder för avvärjande av fara) till de regionala miljöcentralerna och sådana anvisningar till de regionala miljöcentralerna för bevakningen av allmänt intresse som utfärdas med stöd av 16 kap. 28 a § samt andra ärenden enligt vattenlagen som hör till jord- och skogsbruksministeriet, såvida ärendena inte hör till någon annan avdelning,

4) ärenden som med stöd av dammsäkerhetslagen (413/1984) hör till jord- och skogsbruksministeriet och som gäller utfärdande av närmare anvisningar (7 § 2 mom. och 9 § 3 mom.) om uppgörandet av det i 6 § 1 mom. avsedda säkerhetskontrollprogrammet för dammar och om utarbetande av den i 9 § 1 mom. avsedda riskutredningen och de i 2 mom. avsedda utredningarna och åtgärdsplanerna samt tillsynen och ledningen av dammsäkerheten (10 §),

5) ärenden som med stöd av lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997) hör till jord- och skogsbruksministeriet och som gäller kontroll av hur understöden används (25 § 2 mom.), utfärdande av föreskrifter och anvisningar om förfarandet för verkställigheten av lagen samt fastställande av formulär för ansökningar och beslut (28 §),

6) ärenden som enligt lagen om miljöförvaltningen (55/1995) hör till jord- och skogsbruksministeriet och som gäller styrningen av miljöförvaltningen (2 § 3 mom.), förordnande till en regional miljöcentral att sköta uppgifter utanför sitt verksamhetsområde (3 § 2 mom.) och förordnande att utföra andra uppgifter (4 § 3 mom.) samt uppgifter som skall ges Finlands miljöcentral (6 § 3 mom.),

7) ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriet enligt lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/ 1991),

8) ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriet enligt överenskommelsen om reglering av Enare sjö 28.11.1959/434 (FördrS 38―39/1959),

9) beslut som jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 6 § lagen om stöd för nyskiften (24/1981) fattar om storleken av den del av kostnaderna som kvarstår såsom slutlig avgift för staten samt om avstående från att helt eller delvis uppbära fastighetsförrättningsavgift, samt

10) lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), såvida verkställigheten av denna lag hör till avdelningens verksamhetsområde.

Beslutanderätten för cheferna för de fristående enheterna
60 §
Beslutanderätten för cheferna för de fristående enheterna

Chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor avgör ärenden som gäller

1) beviljande av ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, semesterersättning samt annat på tjänste- eller arbetskollektivavtal baserat lönetillägg eller tilläggsarvode till tjänstemän eller anställda i arbetsavtalsförhållande vid ministeriet, med undantag av beviljandet av tilläggsarvoden enligt prövning,

2) givande av intyg om uppsägning och upphörande av tjänsteförhållande till en annan tjänsteman än en som utnämnts av statsrådet, samt

3) registrering, avsändning och arkivering av handlingar.

Chefen för ekonomienheten avgör ärenden som gäller uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk, om dessa ärenden inte hör till kanslichefen, avdelningschefen eller chefen för en annan fristående enhet.

Chefen för enheten för internationella ärenden avgör ärenden som gäller medlemsavgifter till internationella organisationer.

Chefen för kontrollenheten avgör ärenden som gäller den rapportering som ingår i de i 19 § 3 mom. avsedda uppgifterna.

9 kap.

Utnämningsbefogenheter, tjänstledigheter, vikariat och bisysslor

61 §
Utnämningsbefogenheter

Kanslichefen utnämner tjänstemän eller anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om deras avlöning är minst A 25 eller motsvarande och om inte annat bestäms någon annanstans. Kanslichefen utnämner eller anställer också tjänstemän eller personal i arbetsavtalsförhållande som står utanför avdelningsindelningen, om inte annat bestäms någon annanstans.

Andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande vid en avdelning än sådana som avses i 1 mom. utnämns eller anställs av chefen för avdelningen.

62 §
Tjänstledigheter

Tjänstledighet, som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller förordning eller tjänstekollektivavtal enligt lagen om statens tjänstekollektivavtal, samt befrielse som motsvarar sådan tjänstledighet för personal i arbetsavtalsförhållande, beviljas av chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor.

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet eller motsvarande befrielse beviljas

1) kanslichefen och avdelningschefen för högst två år av ministern och för över två år av statsrådet,

2) en av statsrådet utnämnd tjänsteman, med undantag av avdelningscheferna, av kanslichefen för högst två år och av statsrådet för över två år, samt

3) andra tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande av den som utnämner till tjänsten eller av den som anställer personal.

63 §
Utnämning av tjänsteman till tjänste- förhållande för viss tid

Angående utnämning av en tjänsteman till tjänsteförhållande för viss tid beslutar den som utnämner tjänstemannen. Om utnämning av kanslichef och avdelningschef till tidsbundna tjänsteförhållanden på högst ett år beslutar ministern och till tjänsteförhållanden som varar längre än ett år statsrådet. Om statsrådet är utnämnande myndighet, beslutar kanslichefen om utnämning av andra än avdelningschefen till tidsbundna tjänsteförhållanden som varar högst ett år och statsrådet till tjänsteförhållanden som varar längre än ett år.

64 §
Föredragning av personaladministrativa beslut och föreskrifter

Sådana personaladministrativa beslut och föreskrifter som avses i 61―63 § i denna arbetsordning föredras från enheten för förvaltning och personalfrågor.

65 §
Bisysslotillstånd

Beslut i ärenden gällande bisyssla som avses i statstjänstemannalagen fattas av kanslichefen i fråga om chefen för en avdelning och chefen för en enhet som hör till en avdelning, i fråga om chefen för en fristående enhet samt i fråga om tjänstemän vid avdelningarna och tjänstemän som står utanför avdelningsindelningen.

Angående ärenden gällande bisysslotillstånd i fråga om andra tjänstemän och anställda än de som avses i 1 mom. beslutar dock chefen för enheten för förvaltning och personalfrågor.

Om de i 1 och 2 mom. avsedda ärendena gällande bisyssla skall innan beslut i ärendet fattas begäras utlåtande av avdelningen eller den fristående enheten.

66 §
Vikariat

Om kanslichefen är förhindrad att sköta sin tjänst är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan tjänsteman som republikens president eller statsrådets allmänna sammanträde utnämnt ställföreträdare.

Ställföreträdare för en avdelningschef är en sådan tjänsteman vid samma avdelning som förordnas av kanslichefen. Ställföreträdare för chefen för en fristående enhet är en sådan tjänsteman vid samma verksamhetsenhet som förordnas av kanslichefen.

Om någon annan tjänsteman har förhinder, bestämmer chefen för avdelningen eller chefen för den fristående enheten om skötseln av uppgifterna.

10 kap.

Särskilda bestämmelser

67 §
Avdelningarnas ledningsgrupper samt avdelningarnas och de fristående enheternas arbetsordningar

Avdelningschefen leder avdelningens verksamhet. Chefen biträds av avdelningens ledningsgrupp. Till ledningsgruppen för en avdelning hör också en företrädare för personalen.

Om avdelningens enheter och övriga interna organisation, behandlingen av ärenden vid avdelningen och i dess ledningsgrupp bestäms i avdelningens arbetsordning, som fastställs av avdelningschefen.

Om behandlingen av ärenden vid en fristående enhet bestäms vid behov i enhetens arbetsordning, som fastställs av chefen för enheten.

Innan arbetsordningen fastställs skall den företes för kanslichefen.

Om det i arbetsordningen ges närmare bestämmelser om sektionssystem eller andra system som kompletterar den resultatorienterade ledningen, påverkar detta inte de befogenheter eller det ansvar som föreskrivs eller bestäms någon annanstans när det gäller respektive tjänstemans ställning eller uppgifter.

68 §
Ledning av utbetalningsverket och skötsel av uppgifterna

Utbetalningsverket leds av kanslichefen. Kanslichefen biträds av en expertgrupp. Om kanslichefens beslutanderätt föreskrivs i 37 § 3 punkten.

De i 6 § nämnda enheterna vid ministeriets avdelningar svarar för respektive uppgiftsområdes del för godkännandet av de utgifter och inkomster som finansieras med medel från EUGFJ:s garantisektion så som föreskrivs i 43―46 § och 52 §.

Ekonomigruppen vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral producerar tjänster som hänför sig till betalningen av utgifter och bokföringen så som ministeriet särskilt bestämmer därom.

De uppgifter som hänför sig till den tekniska servicen, det vill säga kontrollen, hör till de ovan nämnda enheterna vid ministeriets avdelningar för respektive utgiftsområdes del och till de delar uppgifterna inte hör till kontrollenhetens uppgifter enligt 19 §.

Enheten för intern revision svarar för service av den interna revisionen.

Utbetalningsverkets uppgifter bestäms närmare i ett separat reglemente för utbetalningsverket för stödfinansiering från EUGFJ-G.

69 §
Beredskapschef och beredskapssekreterare samt skyddschef

Kanslichefen är beredskapschef för ministeriet. Kanslichefen utser till sitt biträde en tjänsteman vid ministeriet till beredskapssekreterare, som skall bereda och föredra uppgifter som har samband med krisberedskapen inom förvaltningsområdet samt den försvarsekonomiska planeringen.

Kanslichefen utser en skyddschef och dennes ställföreträdare samt en ställföreträdare för beredskapschefen.

70 §
Beredskapskommittén

Vid ministeriet finns en beredskapskommitté, som bistår beredskapschefen genom att sköta planerings-, koordinerings- och beredskapsuppgifter som beredskapschefen bestämmer. Ordförande för kommittén är beredskapschefen, som utser beredskapskommitténs övriga medlemmar.

71 §
Interna föreskrifter och anvisningar

Angående planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi, räkenskapsverksuppgifter och den interna kontrollen bestäms närmare i ministeriets ekonomistadga samt i de föreskrifter som utfärdas med stöd av den.

Angående de i 19 § 1 mom. föreskrivna uppgifterna bestäms närmare i ifrågavarande reglemente.

Om den interna revisionen bestäms i reglementet för intern revision.

72 §
Ikraftträdande

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 mars 2001. Genom denna arbetsordning upphävs arbetsordningen av den 27 november 1995 jämte ändringar.

Helsingfors den 15 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Kanslichef
Jarmo Vaittinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.