145/2001

Given i Helsingfors den 15 februari 2001

Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 9 § 2 mom. och 12 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/1922), sådana de lyder i lag 145/2000:

1 §
Ministeriets uppgifter och organisation

Om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och uppgifter bestäms i reglementet för statsrådet (1522/1995).

Vid ministeriet finns avdelningar och fristående enheter.

2 §
Arbetsordningen

I jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, som ges såsom förordning, bestäms om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, om ledningen av ministeriet och om ledningsgrupperna, om de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, om beredningen av ärenden samt om vilken tjänsteman som skall avgöra ett ärende. I arbetsordningen bestäms också om uppgifterna för ministeriets avdelningar och fristående enheter samt om annat ordnande av verksamheten.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och de fristående enheternas interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens eller enhetens administrativa föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller enheten.

3 §
Ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets verksamhetsområde

Bestämmelser om de ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets verksamhetsområde finns i 21 § reglementet för statsrådet.

4 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet finns dessutom personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör, biträdande avdelningschefen för avdelningen för livsmedel och hälsa har titeln veterinärråd, biträdande avdelningschefen för jordbruksavdelningen har titeln lantbruksråd och biträdande avdelningschefen för skogsavdelningen har titeln forstråd.

5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

2) för avdelningschef och överdirektör högre högskoleexamen, förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet,

3) för biträdande avdelningschef, konsultativ tjänsteman, regeringsråd, veterinärråd, fiskeriråd, råd för internationella ärenden, handelsråd, lantmäteriråd, landsbygdsråd, lantbruksråd, forstråd, jaktråd, byggnadsråd, ekonomidirektören, inspektionsråd, vattenförvaltningsdirektören, vattenförvaltningsråd och miljödirektören högre högskoleexamen, som för regeringsråd skall vara juris kandidatexamen, samt förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter, samt

5) för regeringssekreterare juris kandidatexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet för tjänsten.

6 §
Besättande av tjänster

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen.

De tjänstemän som nämns i 5 § 2―5 punkten utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

7 §
Avgörande av ärenden

Ministern avgör de ärenden om vilka beslut skall fattas i ministeriet.

Ministeriets tjänstemän avgör andra än principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden om vilka beslut skall fattas vid ministeriet, i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman annars skulle få avgöra. I enskilda fall har kanslichefen samt chefen för en avdelning eller en enhet samma rätt beträffande ärenden i vilka avgörandet har anförtrotts en underlydande tjänsteman.

8 §
Hänvisningsbestämmelse

Om inte något annat föreskrivs, gäller om ministeriet vad som bestäms i reglementet för statsrådet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 29 december 1994 om jord- och skogsbruksministeriet (1516/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 februari 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Marit Ilveskero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.