141/2001

Given i Helsingfors den 16 februari 2001

Lag om ändring av 4 § straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i straffregisterlagen av den 20 augusti 1993 (770/1993) det inledande stycket i 4 § 1 mom. och 4 § 1 mom. 3 punkten samt 4 mom., av dessa lagrum 4 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1639/1995, som följer:

4 §

Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag lämnas ut uppgifter om personer


3) till brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet och fångvårdsväsendet för verkställighet av straff och för lämplighetsutredning samt till behörig tjänsteman vid justitieministeriet för föredragning av benådningsärenden,


Uppgifter om juridiska personer lämnas ut till andra i 1 mom. avsedda myndigheter än brottspåföljdsverket, kriminalvårdsväsendet eller fångvårdsväsendet.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2001.

RP 136/2000
LaUB 13/2000
RSv 212/2000

Helsingfors den 16 februari 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.